Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  knubbig hårjordtunga

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Trichoglossum walteri
Knubbig hårjordtunga Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hårjordtungor är svarta, något sammetsaktigt ludna, tunglika svampar. De är 3–7 cm höga och överst klubblikt vidgade. Hårigheten är ibland bara synlig under lupp och arterna kan då lätt förväxlas med svarta jordtungor av släktet Geoglossum. För att kunna skilja arterna åt krävs mikroskopiska studier av sporerna.
Utbredning
Länsvis förekomst för knubbig hårjordtunga Observationer i Sverige för knubbig hårjordtunga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Den näst mest sällsynta arten av släktet Trichoglossum i vårt land är knubbig hårjordtunga. Den är funnen enstaka gånger från Skåne till Medelpad samt ett större antal gånger i Närke. Koncentration av lokaler till detta landskap beror till stor del på specialinventeringar gjorda här under 1960-talet. Knubbig hårjordtunga är också uppgiven från Danmark och Norge. Många av artens växtplatser är nu förstörda. Världsutbredningen är dåligt känd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare som lever i välhävdad, ogödslad naturbetesmark. Utbredningen i landet Total population i landet bedöms liten och kraftigt fragmenterad. Har minskat starkt och fortsätter minska, p.g.a. upphörande och förändrad hävd, med åtföljande habitatförsämringar. Arten missgynnas av gödsling, atmosfäriskt kvävenedfall och olika åtgärder som leder till förhöjda näringsnivåer i mark, t ex stödutfodring. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (400-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (80-400) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Ekologi
Hårjordtungor växer i magra grässvålar, huvudsakligen i betesmarker.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Geoglossomycetes, Ordning Geoglossales (jordtungor), Familj Geoglossaceae, Släkte Trichoglossum, Art Trichoglossum walteri (Berk.) E.J.Durand - knubbig hårjordtunga Synonymer Geoglossum walteri Berk.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare som lever i välhävdad, ogödslad naturbetesmark. Utbredningen i landet Total population i landet bedöms liten och kraftigt fragmenterad. Har minskat starkt och fortsätter minska, p.g.a. upphörande och förändrad hävd, med åtföljande habitatförsämringar. Arten missgynnas av gödsling, atmosfäriskt kvävenedfall och olika åtgärder som leder till förhöjda näringsnivåer i mark, t ex stödutfodring. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (400-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (80-400) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Hårjordtungor är svarta, något sammetsaktigt ludna, tunglika svampar. De är 3–7 cm höga och överst klubblikt vidgade. Hårigheten är ibland bara synlig under lupp och arterna kan då lätt förväxlas med svarta jordtungor av släktet Geoglossum. För att kunna skilja arterna åt krävs mikroskopiska studier av sporerna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för knubbig hårjordtunga

Länsvis förekomst och status för knubbig hårjordtunga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för knubbig hårjordtunga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Den näst mest sällsynta arten av släktet Trichoglossum i vårt land är knubbig hårjordtunga. Den är funnen enstaka gånger från Skåne till Medelpad samt ett större antal gånger i Närke. Koncentration av lokaler till detta landskap beror till stor del på specialinventeringar gjorda här under 1960-talet. Knubbig hårjordtunga är också uppgiven från Danmark och Norge. Många av artens växtplatser är nu förstörda. Världsutbredningen är dåligt känd.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Geoglossomycetes  
 • Ordning
  Geoglossales - jordtungor 
 • Familj
  Geoglossaceae  
 • Släkte
  Trichoglossum  
 • Art
  Trichoglossum walteri(Berk.) E.J.Durand - knubbig hårjordtunga
  Synonymer
  Geoglossum walteri Berk.

Hårjordtungor växer i magra grässvålar, huvudsakligen i betesmarker.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas främst av att beteshävden upphör så att en lågvuxen grässvål ersätts med högt gräs och sly. Skogsplantering eller användning av gödning på gammal, mager betesmark är andra hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Lokalerna bör hävdas på traditionellt sätt med bete, helst av nötkreatur. Gödsling måste undvikas.
Utländska namn – NO: Vranglodnetunge, FI: Karvamaakieli.

Nannfeldt, J.A. 1942. The Geoglossaceae of Sweden (with regard also to the surrounding countries). Arkiv för Botanik 30A(4).

Nitare, J. 1984. Kartor över kända fynd av svarta jordtungor i Sverige. Windahlia 14: 77–94.

Nitare, J. 1988. Jordtungor, en svampgrupp på tillbakagång i naturliga fodermarker. Svensk Bot. Tidskr. 82: 341–368.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Geoglossomycetes  
 • Ordning
  Geoglossales - jordtungor 
 • Familj
  Geoglossaceae  
 • Släkte
  Trichoglossum  
 • Art
  Trichoglossum walteri, (Berk.) E.J.Durand - knubbig hårjordtunga
  Synonymer
  Geoglossum walteri Berk.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.