Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  knytlingsäckmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Coleophora scabrida
Knytlingsäckmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för knytlingsäckmal Observationer i Sverige för knytlingsäckmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige förekommer knytlingsäckmalen endast på ett fåtal lokaler i Skåne, Småland och Uppland samt på Öland och Gotland, men möjligen är den något förbisedd. Arten är inte funnen i de nordiska grannländerna. Söderut är den känd från Polen, f.d. Jugoslavien, Italien och Frankrike.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Endast ett fåtal fynd från några torrmarkslokaler på sandjord med värdväxten knytling (Herniaria glabra). Arten är i Norden endast känd från Skåne, Småland (Kalmar län), Öland, Gotland och Uppsala län där den påträffades vid Marma skjutfält år 2000. Efter årliga fynd har inga fjärilar eller säckar påträffas sedan hösten 2003 beroende på långvarig torka där värdväxten starkt gått tillbaka. Vid inventeringsarbeten 2001 där alla grusåsar norr om Uppsala undersöktes, påträffades arten endast i ett litet grustag i direkt anslutning till Marma skjutfält. Artens värdväxt slås också snabbt ut vid igenväxning och upphörande av markstörningar. Flera fynd är gjorda på militära skjutfält som riskerar att läggas ner, samt i grusgropar som planteras igen med tall, vilket kraftigt minskar artens möjlighet till överlevnad. Arten har förmodligen svag spridningsförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (12-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (48-200) km². -2005. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larven minerar från säck i blad av knytling (Herniaria glabra). Fjärilen flyger i juni på sandmarker.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Blottad mark
Blottad mark
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· knytling
· knytling
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Coleophoridae (säckmalar), Släkte Coleophora, Art Coleophora scabrida Toll, 1959 - knytlingsäckmal Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Endast ett fåtal fynd från några torrmarkslokaler på sandjord med värdväxten knytling (Herniaria glabra). Arten är i Norden endast känd från Skåne, Småland (Kalmar län), Öland, Gotland och Uppsala län där den påträffades vid Marma skjutfält år 2000. Efter årliga fynd har inga fjärilar eller säckar påträffas sedan hösten 2003 beroende på långvarig torka där värdväxten starkt gått tillbaka. Vid inventeringsarbeten 2001 där alla grusåsar norr om Uppsala undersöktes, påträffades arten endast i ett litet grustag i direkt anslutning till Marma skjutfält. Artens värdväxt slås också snabbt ut vid igenväxning och upphörande av markstörningar. Flera fynd är gjorda på militära skjutfält som riskerar att läggas ner, samt i grusgropar som planteras igen med tall, vilket kraftigt minskar artens möjlighet till överlevnad. Arten har förmodligen svag spridningsförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (12-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (48-200) km². -2005. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).

Åtgärdsprogram Fastställt

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för knytlingsäckmal

Länsvis förekomst och status för knytlingsäckmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för knytlingsäckmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige förekommer knytlingsäckmalen endast på ett fåtal lokaler i Skåne, Småland och Uppland samt på Öland och Gotland, men möjligen är den något förbisedd. Arten är inte funnen i de nordiska grannländerna. Söderut är den känd från Polen, f.d. Jugoslavien, Italien och Frankrike.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora scabridaToll, 1959 - knytlingsäckmal

Larven minerar från säck i blad av knytling (Herniaria glabra). Fjärilen flyger i juni på sandmarker.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Exploaterad miljö, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· knytling - Herniaria glabra (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Skogsplantering och igenväxning samt ändrade brukningsformer inom jordbruket. Slutbehandling med tallplantering av avslutade grustäkter och upphörande militär verksamhet på skjutfält. Arten påträffades på Marma skjutfält i norra Uppland 200 och fanns därefter förekomma på några små fläckar inom området, samt i ett igenväxande grustag strax söderut. De två extremt torra somrarna 2002 och 2003 gick mycket hårt åt värdväxten som fullkomligt torkade ned på de bästa fläckarna för arten. Vid besök hösten 2004 kunde knappast några plantor av knytling ses, varför framtiden för knytlingsäckmalen på lokalen känns osäker.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Lokalerna bör skyddas från skogsplantering och hållas öppna genom röjning samt gärna även måttlig betning. Frångå sedvanlig slutbehandling med tallplantering i avslutade grustäkter. Terrängtrafik eller annan markstörning för att vidmakthålla öppen sand är av största vikt.

Åtgärdsprogram Fastställt

Benander, P. 1939. Die Coleophoriden Schwedens. Opusc. Ent. 4: 93 (som C. suaedivora).

Svensson, I. 2001. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 2000. Ent. Tidskr. 122: 61-68.

Svensson, I. 2002. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 2001. Ent. Tidskr. 123: 1-11.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora scabrida, Toll, 1959 - knytlingsäckmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994.