Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kolhjälmspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Dipoena braccata
Kolhjälmspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten klotspindel, 2–3,5 mm. Spindeln är glänsande svart, endast låren är ljust gula eller rödaktiga. Hanar har ett förhöjt huvud, liksom övriga arter av släktet. För säker bestämning bör genitalierna studeras, figurer finns i Almquist 2005 och Heimer & Nentwig, 1991.
Utbredning
Länsvis förekomst för kolhjälmspindel Observationer i Sverige för kolhjälmspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige funnen endast på norra Gotland. Därifrån är arten känd från 5 lokaler, i Fleringe, Katthammarsvik och Östergarn. Artens nordligast kända förekomster är på Gotland. Arten är i Norden i övrigt endast känd från södra Norge. Vidare utbredning i Centraleuropa och Medelhavsområdet. Ingenstans verkar den vara vanlig.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1b(iii,v)c(iv)+2b(iii,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten har en sydlig utbredning i Europa jämfört med Sverige. I Sverige är arten endast känd från sporadiska fynd på ett fåtal lokaler på Gotland från slutet av 1800-talet, 1930-talet, och 2013-14. En värmeberoende art som lever i gles tallskog ofta på de nedre grenarna. Habitatet har sannolikt minskat pga minskat skogsbete. Spindeln är dock relativt oansenlig och mörkertalet kan vara stort. Arten har dock eftersökts på norra Gotland och återfynd har bara gjorts i äldre glesa kontinutetsskogar. Delar av aktuellt utbredningsområde hotas av exploatering (kalkbrytning). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (4-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1500 (500-3000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (16-250) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1b(iii,v)c(iv)+2b(iii,v)c(iv)).
Ekologi
Fynden i Sverige kommer ofta från de undre grenarna hos barrträd, oftast i gles tallskog. Miljön blir kraftigt uppvärmd av solen och arten antas vara värmekrävande då den befinner sig på nordgränsen på sitt utbredningsområde. I Norge finns ett fynd från torr kustnära hed med enstaka tallar. Vuxna påträffas under sommaren.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Theridiidae (klotspindlar), Släkte Dipoena, Art Dipoena braccata (C.L.Koch, 1841) - kolhjälmspindel Synonymer Theridium braccatum C.L.Koch, 1841

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1b(iii,v)c(iv)+2b(iii,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten har en sydlig utbredning i Europa jämfört med Sverige. I Sverige är arten endast känd från sporadiska fynd på ett fåtal lokaler på Gotland från slutet av 1800-talet, 1930-talet, och 2013-14. En värmeberoende art som lever i gles tallskog ofta på de nedre grenarna. Habitatet har sannolikt minskat pga minskat skogsbete. Spindeln är dock relativt oansenlig och mörkertalet kan vara stort. Arten har dock eftersökts på norra Gotland och återfynd har bara gjorts i äldre glesa kontinutetsskogar. Delar av aktuellt utbredningsområde hotas av exploatering (kalkbrytning). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (4-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1500 (500-3000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (16-250) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1b(iii,v)c(iv)+2b(iii,v)c(iv)).
En liten klotspindel, 2–3,5 mm. Spindeln är glänsande svart, endast låren är ljust gula eller rödaktiga. Hanar har ett förhöjt huvud, liksom övriga arter av släktet. För säker bestämning bör genitalierna studeras, figurer finns i Almquist 2005 och Heimer & Nentwig, 1991.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kolhjälmspindel

Länsvis förekomst och status för kolhjälmspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kolhjälmspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige funnen endast på norra Gotland. Därifrån är arten känd från 5 lokaler, i Fleringe, Katthammarsvik och Östergarn. Artens nordligast kända förekomster är på Gotland. Arten är i Norden i övrigt endast känd från södra Norge. Vidare utbredning i Centraleuropa och Medelhavsområdet. Ingenstans verkar den vara vanlig.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Theridiidae - klotspindlar 
 • Släkte
  Dipoena  
 • Art
  Dipoena braccata(C.L.Koch, 1841) - kolhjälmspindel
  Synonymer
  Theridium braccatum C.L.Koch, 1841

Fynden i Sverige kommer ofta från de undre grenarna hos barrträd, oftast i gles tallskog. Miljön blir kraftigt uppvärmd av solen och arten antas vara värmekrävande då den befinner sig på nordgränsen på sitt utbredningsområde. I Norge finns ett fynd från torr kustnära hed med enstaka tallar. Vuxna påträffas under sommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Kalhuggning och överföring av gammal tallskog till andra brukningsformer kan utgöra hot mot arten. Delar av känd förekomst på Gotland ligger i planerat område för kalktäkt.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Artens bör eftersökas och aktuell utbredning och status fastställas.

Almquist, S. 2005. Swedish Araneae, part. 1. Insect Systematics & Evolution Suppl. 62: 1-284.

Heimer, S & Nentwig, M. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Paul Parey, Hamburg & Berlin.

Tullgren, A. 1949. Bidrag till kännedom om den svenska spindelfaunan. III. Entomologisk Tidskrift 70: 33–64.

Wiehle, H. 1937. Spinnentiere oder Arachnoidea. 26. Familie: Theridiidae oder Haubennetzspinnen (Kugelspinnen). Tierwelt Deutschland 33: 119–222.

Aakra, K., Morka, G.H., Antonsen, A., Farlund, M., Wrånes, R.E., Frølandshagen, R., Løvbrekke, H., Furuseth, P., Fjellberg, A., Lemke, M., Pfliegler, W.P., Andersen, S., Olsen, K.M., Aadland, B. & Berggren, K. 2016. Spiders new to Norway (Arachnida, Araneae) with ecological, taxonomical and faunistic comments. Norwegian Journal of Entomology 63: 6-43.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars J. Jonsson 1996. Rev. Lars J. Jonsson 2002, Jonas Sandström 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Theridiidae - klotspindlar 
 • Släkte
  Dipoena  
 • Art
  Dipoena braccata, (C.L.Koch, 1841) - kolhjälmspindel
  Synonymer
  Theridium braccatum C.L.Koch, 1841
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars J. Jonsson 1996. Rev. Lars J. Jonsson 2002, Jonas Sandström 2016.