Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kolsvart brunbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Melandrya barbata
Kolsvart brunbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En cirka 12 mm lång, kolsvart skalbagge med rödbruna ben och antenner. Täckvingarna har längst fram fyra grunda längsfåror som försvinner längre bak. Benen är kraftigt byggda.
Utbredning
Länsvis förekomst för kolsvart brunbagge Observationer i Sverige för kolsvart brunbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Öland, Medelpad, Västerbotten och Norrbotten. Närmast i Danmark, Norge och Finland. Världsutbredningen är begränsad till Europa, och sträcker sig från Västeuropa österut till västra Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(i,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever i svampangripen lövträdsved, främst lågor i skuggiga bestånd. I Sydsverige påträffad i vitrötad stam- och grenved av bok, i norra Sverige i asplågor. Känd från Skåne, Öland, Medelpad, Västerbotten och Norrbotten. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,iii,iv)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i svampangripen lövträdsved, främst lågor i skuggiga bestånd. I Sydsverige är arten vid flera tillfällen påträffad i och på vitrötad bokved, både stam- och grenvirke. I norra Sverige är den påträffad i fönsterfällor som satts upp vid döda aspar, och larver är anträffade i svampangripen ved på liggande, gamla delvis mosstäckta asplågor, bl.a. i anslutning till stamhåligheter. I Danmark är arten även påträffad på ask. Larvutvecklingen sträcker sig över flera år. Den fullbildade skalbaggen är huvudsakligen nattaktiv och påträffas från mitten av juni till juli.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· aplar
· aplar
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· avenbok
· avenbok
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· oxel
· oxel
· skogslind
· skogslind
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Melandryidae (brunbaggar), Släkte Melandrya, Art Melandrya barbata (Fabricius, 1787) - kolsvart brunbagge Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(i,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever i svampangripen lövträdsved, främst lågor i skuggiga bestånd. I Sydsverige påträffad i vitrötad stam- och grenved av bok, i norra Sverige i asplågor. Känd från Skåne, Öland, Medelpad, Västerbotten och Norrbotten. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,iii,iv)).
En cirka 12 mm lång, kolsvart skalbagge med rödbruna ben och antenner. Täckvingarna har längst fram fyra grunda längsfåror som försvinner längre bak. Benen är kraftigt byggda.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kolsvart brunbagge

Länsvis förekomst och status för kolsvart brunbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kolsvart brunbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Öland, Medelpad, Västerbotten och Norrbotten. Närmast i Danmark, Norge och Finland. Världsutbredningen är begränsad till Europa, och sträcker sig från Västeuropa österut till västra Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Melandryidae - brunbaggar 
 • Underfamilj
  Melandryinae  
 • Tribus
  Melandryini  
 • Släkte
  Melandrya  
 • Art
  Melandrya barbata(Fabricius, 1787) - kolsvart brunbagge

Larvutvecklingen sker i svampangripen lövträdsved, främst lågor i skuggiga bestånd. I Sydsverige är arten vid flera tillfällen påträffad i och på vitrötad bokved, både stam- och grenvirke. I norra Sverige är den påträffad i fönsterfällor som satts upp vid döda aspar, och larver är anträffade i svampangripen ved på liggande, gamla delvis mosstäckta asplågor, bl.a. i anslutning till stamhåligheter. I Danmark är arten även påträffad på ask. Larvutvecklingen sträcker sig över flera år. Den fullbildade skalbaggen är huvudsakligen nattaktiv och påträffas från mitten av juni till juli.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Triviallövskog, Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· aplar - Malus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· oxel - Sorbus intermedia (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Kolsvart brunbagge är knuten till speciella nedbrytningsstadier av död lövträdsved, och hotas främst av bristen på lämpliga utvecklingsplatser. Den är främst påträffad på lokaler med ett stort utbud av död ved av i första hand bok och asp, och har med stor sannolikhet svårt att överleva i en vanlig kulturskog. Förmodligen kräver den större områden med naturskog med ett rikt inslag av död lövträdsved för att överleva på längre sikt.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Att generellt höja frekvensen av död lövträdsved i våra skogsbestånd är förmodligen den viktigaste åtgärden för att mera långsiktigt behålla denna art i landet. Speciellt viktigt är att vi ökar mängden död bokved i södra Sverige. I norra Sverige bör vi spara gamla asprika skogsbestånd och se till att frekvensen av asp i skogslandskapet inte sjunker i framtiden.

Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd. Ent. Tidskr. 98: 24.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entom. Meddel. 33: 317.

Lundberg, S. 1975. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 15 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 96: 12.

Lundberg, S. 1976. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 16. Ent. Tidskr. 97: 18–19.

Lundberg, S. 1978. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 17 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 90: 32.

Lundberg, S. 1989. Sällsynta skalbaggar från gammal granskog i Blåkölenreservatet i Norrbotten. Ent. Tidskr. 110: 139–144.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 292–293.

Pettersson, R. 1992. Kolsvart brunbagge, Melandrya barbata, påträffad i Västerbotten. Natur i Norr 11: 121–123.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Melandryidae - brunbaggar 
 • Underfamilj
  Melandryinae  
 • Tribus
  Melandryini  
 • Släkte
  Melandrya  
 • Art
  Melandrya barbata, (Fabricius, 1787) - kolsvart brunbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.