Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  koppargökstekel

Organismgrupp Steklar, Vägsteklar Evagetes subglaber
Koppargökstekel Steklar, Vägsteklar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Koppargökstekel är en 6–9 mm lång stekel med svart kroppsfärg sånär som på att främre halvan av bakkroppen är orangefärgad. Antennerna är hos släktet Evagetes spolformigt förtjockade. Arten har övervägande brun kroppsbehåring och ett särskilt kort nedsänkt område (metapostnotum) på bakryggen. Den är svår att skilja från närstående arter, men kan med viss övning bestämmas efter van der Smissen (2003).
Utbredning
Länsvis förekomst för koppargökstekel Observationer i Sverige för koppargökstekel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Första fyndet i Sverige av koppargökstekeln gjordes i Bödabukten på Öland 1977. Under senaste decenniet har den även påträffats på två militära skjutfält: Marma i Uppland och Skillingaryd i Småland. Eftersom antalet fynd är få men lokalerna vitt spridda, är det trots allt möjligt att arten har funnits på dessa eller enstaka andra lokaler i landet under lång tid utan att bli upptäckt. Arten har inte påträffats vid genomgång av svenska historiska insektssamlingar. I modern tid har den även hittats på en lokal vardera i Finland och Norge. Den är överallt sällsynt. Tyngdpunkten i det kända utbredningsområdet är Centraleuropa, med enstaka lokaler i Västeuropa. Österut är arten rapporterad från Mongoliet, men det verkliga utbredningsområdet är dåligt avgränsat.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
Alla gökvägsteklar är kleptoparasiter på andra vägsteklar. De kända lokalerna i Sverige för denna art är alla högklassiga sandlokaler, vilket tyder på att värdarten (eller värdarterna) utgörs av sandmarksspecialister. Arten är upptäckt först i sen tid, men tros vara en tidigare förbisedd medlem i den svenska faunan. Första fyndet (vilket nyligen uppdagats) gjordes vid Böda på Öland 1977. Under senaste decenniet har den även påträffats på två militära skjutfält: Marma i Uppland och Skillingaryd i Småland samt i täkter vid Etelhem på Gotland 2008. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskad användning av naturgrus och schablonmässig återställning av täkter gör att öppna sandmarker minskar. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv,v)).
Ekologi
Alla gökvägsteklar (släktet Evagetes) är kleptoparasiter på andra vägsteklar, vilket säkerligen även gäller för denna art. De kända lokalerna i Sverige är alla högklassiga sandlokaler, vilket tyder på att värdarten (eller värdarterna) utgörs av sandmarksspecialister. Särskilt den ovanliga virvelvägstekeln Arachnospila opinata framstår som en trolig värd med ledning av fynddata från de kända lokalerna.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Kleptoparasit, Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· spindlar
· spindlar
· virvelvägstekel
· virvelvägstekel
· vägsteklar
· vägsteklar
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· flockblommiga
· flockblommiga
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Pompilidae (vägsteklar), Släkte Evagetes (gökvägsteklar), Art Evagetes subglaber (Haupt, 1941) - koppargökstekel Synonymer Evagetes subnudus (Haupt, 1941), Psammochares subglaber Haupt, 1941

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Alla gökvägsteklar är kleptoparasiter på andra vägsteklar. De kända lokalerna i Sverige för denna art är alla högklassiga sandlokaler, vilket tyder på att värdarten (eller värdarterna) utgörs av sandmarksspecialister. Arten är upptäckt först i sen tid, men tros vara en tidigare förbisedd medlem i den svenska faunan. Första fyndet (vilket nyligen uppdagats) gjordes vid Böda på Öland 1977. Under senaste decenniet har den även påträffats på två militära skjutfält: Marma i Uppland och Skillingaryd i Småland samt i täkter vid Etelhem på Gotland 2008. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskad användning av naturgrus och schablonmässig återställning av täkter gör att öppna sandmarker minskar. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv,v)).
Koppargökstekel är en 6–9 mm lång stekel med svart kroppsfärg sånär som på att främre halvan av bakkroppen är orangefärgad. Antennerna är hos släktet Evagetes spolformigt förtjockade. Arten har övervägande brun kroppsbehåring och ett särskilt kort nedsänkt område (metapostnotum) på bakryggen. Den är svår att skilja från närstående arter, men kan med viss övning bestämmas efter van der Smissen (2003).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för koppargökstekel

Länsvis förekomst och status för koppargökstekel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för koppargökstekel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Första fyndet i Sverige av koppargökstekeln gjordes i Bödabukten på Öland 1977. Under senaste decenniet har den även påträffats på två militära skjutfält: Marma i Uppland och Skillingaryd i Småland. Eftersom antalet fynd är få men lokalerna vitt spridda, är det trots allt möjligt att arten har funnits på dessa eller enstaka andra lokaler i landet under lång tid utan att bli upptäckt. Arten har inte påträffats vid genomgång av svenska historiska insektssamlingar. I modern tid har den även hittats på en lokal vardera i Finland och Norge. Den är överallt sällsynt. Tyngdpunkten i det kända utbredningsområdet är Centraleuropa, med enstaka lokaler i Västeuropa. Österut är arten rapporterad från Mongoliet, men det verkliga utbredningsområdet är dåligt avgränsat.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Pompilidae - vägsteklar 
 • Underfamilj
  Pompilinae  
 • Släkte
  Evagetes - gökvägsteklar 
 • Art
  Evagetes subglaber(Haupt, 1941) - koppargökstekel
  Synonymer
  Evagetes subnudus (Haupt, 1941)
  Psammochares subglaber Haupt, 1941

Alla gökvägsteklar (släktet Evagetes) är kleptoparasiter på andra vägsteklar, vilket säkerligen även gäller för denna art. De kända lokalerna i Sverige är alla högklassiga sandlokaler, vilket tyder på att värdarten (eller värdarterna) utgörs av sandmarksspecialister. Särskilt den ovanliga virvelvägstekeln Arachnospila opinata framstår som en trolig värd med ledning av fynddata från de kända lokalerna.

Ekologisk grupp: Kleptoparasit, Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· spindlar - Araneae (Viktig)
· virvelvägstekel - Arachnospila opinata (Viktig)
· vägsteklar - Pompilidae (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· flockblommiga - Apiaceae (Har betydelse)
Alla förändringar som missgynnar koppargökstekelns värdarter är ett hot. Nedläggning av militär verksamhet som medför upphörd markstörning på värdefulla sandmarkslokaler är ett hot mot denna och en rad andra exklusiva sandmarksarter.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
Ökad kunskap om val av värdarter hos denna kleptoparasitiska vägstekeln är önskvärt. I brist på sådan kunskap bör i första hand kända lokaler skötas på ett sätt som innebär att kontinuerlig markstörning i tillräcklig omfattning garanteras. Skötseln bör vara intensiv och gärna utföras med tunga fordon och grov ammunition.
Etymologi: subglaber (lat.) = nästan slät; prefixet sub- = nästan; glaber = slät.

Uttal: [evagétes súbglaber].

Smissen, J. v.d. 2003. Revision der europäischen und türkischen Arten der Gattung Evagetes Lepeletier 1845 unter Berücksichtigung der Geäderabweichungen. Mit zweisprachigem Schlüssel zur Determination (Hymenoptera: Pompilidae). Verh. Ver. Naturw. Heimatforsch. Hamburg 42:1–253.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Abenius 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Pompilidae - vägsteklar 
 • Underfamilj
  Pompilinae  
 • Släkte
  Evagetes - gökvägsteklar 
 • Art
  Evagetes subglaber, (Haupt, 1941) - koppargökstekel
  Synonymer
  Evagetes subnudus (Haupt, 1941)
  Psammochares subglaber Haupt, 1941
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Abenius 2008.