Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kopparspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius cupreorufus
Kopparspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kopparspindling är en stor spindling tillhörande undersläktet Phlegmacium med kopparröd, mot kanten olivgrön hatt, gulgröna lameller och gulgrön fot med en kraftig, kantad bulb vid basen. Köttet har ofta en svag grönton. Den saknar utpräglad lukt, vilket är det bästa skiljetecknet gentemot den snarlika anisspindlingen (Cortinarius odorifer), som har en stark, anisliknande lukt.
Utbredning
Länsvis förekomst för kopparspindling Observationer i Sverige för kopparspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna art är sällsynt men förekommer spridd åtminstone från nordöstra Skåne till mellersta Norrland inklusive Gotland. Flertalet kända lokaler ligger i de östra delarna av landet. Känd från 80 aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 900, vilket motsvarar ungefär 1 800 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 18 000 individer enligt IUCN:s definitioner). En fortlöpande minskning misstänks pågå p.g.a. slutavverkningar. Omfattningen är dock svår att bedöma. I övriga Norden är den som en utpräglad barrskogsart inte funnen i Danmark, men finns i östra Norge (upptagen som hänsynskrävande i rödlistan) och i Finland. Utanför Norden är den känd från barrskogar i Mellaneuropa, mest på högre nivåer. Den är rödlistad i Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med tall och gran i äldre ängsgranskog på kalkrik mark, mer sällan i ren kalktallskog. En fortlöpande minskning bedöms pågå p.g.a. slutavverkningar av äldre kontinuitetsbarrskog samt upphört skogsbete och förtätning av livsmiljön. Har uppenbart svårt att återetableras efter avverkning. Antalet reproduktiva individer skattas till 12000 (2400-24000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (600). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 600 (120-1200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (752-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2c+3c+4c).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med gran, och troligen även med tall. Påträffas i ängsgranskog på kalkrik mark, mer sällan i kalktallskog. Den tillhör den stora gruppen sällsynta spindlingar som är knutna till kalkrika barrskogar. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
· tall
· tall
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius cupreorufus Brandrud - kopparspindling Synonymer Cortinarius orichalceus (Batsch) Fr. ss. Moser

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med tall och gran i äldre ängsgranskog på kalkrik mark, mer sällan i ren kalktallskog. En fortlöpande minskning bedöms pågå p.g.a. slutavverkningar av äldre kontinuitetsbarrskog samt upphört skogsbete och förtätning av livsmiljön. Har uppenbart svårt att återetableras efter avverkning. Antalet reproduktiva individer skattas till 12000 (2400-24000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (600). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 600 (120-1200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (752-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2c+3c+4c).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Global rödlistning NT (2015)
Kopparspindling är en stor spindling tillhörande undersläktet Phlegmacium med kopparröd, mot kanten olivgrön hatt, gulgröna lameller och gulgrön fot med en kraftig, kantad bulb vid basen. Köttet har ofta en svag grönton. Den saknar utpräglad lukt, vilket är det bästa skiljetecknet gentemot den snarlika anisspindlingen (Cortinarius odorifer), som har en stark, anisliknande lukt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kopparspindling

Länsvis förekomst och status för kopparspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kopparspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna art är sällsynt men förekommer spridd åtminstone från nordöstra Skåne till mellersta Norrland inklusive Gotland. Flertalet kända lokaler ligger i de östra delarna av landet. Känd från 80 aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 900, vilket motsvarar ungefär 1 800 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 18 000 individer enligt IUCN:s definitioner). En fortlöpande minskning misstänks pågå p.g.a. slutavverkningar. Omfattningen är dock svår att bedöma. I övriga Norden är den som en utpräglad barrskogsart inte funnen i Danmark, men finns i östra Norge (upptagen som hänsynskrävande i rödlistan) och i Finland. Utanför Norden är den känd från barrskogar i Mellaneuropa, mest på högre nivåer. Den är rödlistad i Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius cupreorufusBrandrud - kopparspindling
  Synonymer
  Cortinarius orichalceus (Batsch) Fr. ss. Moser

Bildar mykorrhiza med gran, och troligen även med tall. Påträffas i ängsgranskog på kalkrik mark, mer sällan i kalktallskog. Den tillhör den stora gruppen sällsynta spindlingar som är knutna till kalkrika barrskogar. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Intensivt skogsbruk, särskilt kalavverkning och markberedning missgynnar arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Växtplatserna bör skonas från rationellt skogsbruk. En viss försiktig avverkning bör kunna tillämpas om ett tillräckligt stort antal äldre träd lämnas kvar och om ingen markberedning sker. Lokaler som även hyser ett stort antal andra hotade arter bör dock helt undantas från skogsbruk.
Utländska namn: NO: Kopperrød slørsopp, FI: Kuparinuppiseitikki.

Brandrud, T.E., Lindström, H., Marklund, H., Melot, J. & Muskos, S. 1994. Cortinarius, Flora Photographica. Blad C42. Härnösand.

Nitare J. 2000. Signalarter, indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. Jönköping

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius cupreorufus, Brandrud - kopparspindling
  Synonymer
  Cortinarius orichalceus (Batsch) Fr. ss. Moser
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.