Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  korallpricktråd

Organismgrupp Alger, Cyanobakterier Stigonema mesentericum
Korallpricktråd Alger, Cyanobakterier

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Korallpricktråd har en loberad bål som är sammansatt av cellsamlingar, där bålen är oregelbundet förgrenad med flera rader och grupper av celler. Oregelbundna grupper av celler, 25-32 µm breda, bildar korta filament som breder ut sig på ett substrat. Filament av grenar är inte lätt särskiljbara. Grenar kan vara mycket korta och ha ett vårtliknande utseende eller vara i form av lober. Skidor finns utanför cellaggregaten och dessa är fasta, tjocka, skiktade och har en gul-brun färg. Filamenten består av två till fyra rader av celler som är ganska oregelbundet organiserade. Det gör att själva filamentens struktur inte syns klart. Cellerna i filamenten är variabla i storlek, ej helt runda och gamla filament är omgivna av gelé. Heterocysterna (de kvävefixerande cellerna) ligger inuti cellsamlingarna eller vid sidan av dessa. Bildmaterialet i den senaste floran (Komárek 2013) är detsamma som det redovisade i Geitlers originalbeskrivning (1925). Modernare bildmaterial har ej hittats.
Utbredning
Länsvis förekomst för korallpricktråd Observationer i Sverige för korallpricktråd
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige finns korallpricktråd registrerad endast från sjön Skolkenjaure (Skuolkenjaure), en fjällsjö över trädgränsen i Oldfjällen, Krokoms kommun, Jämtland (Quennerstedt 1955). Sjön är belägen 786 m.ö.h. Detta är det hittills enda fyndet. I Norge finns arten på tre platser i två vattendrag, i små mängder. Fynden där gäller områden som ligger på lägre höjd, i fjorddalar. Kunskapsbristen om arten utbredning är stor både i Sverige och Norge. Norska fynd härrör från 2000-talet. Arten förekomst i världen är generellt dåligt känd. I Europa finns den upptagen i en checklista från Rumänien (Caraus 2003). En förekomst i österrikiska alperna finns också omnämnd (Komárek 2013). Den nordamerikanska floran (Wehr & Sheath 2003) anger en förekomst i North Carolina, USA. Från Antarktis finns också registrerade fynd (Australian Antarctic Data Center 2015).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Cyanobakterien Stigonema mesentericum finns endast uppgiven av Quennerstedt (1955) från Skjuelkienjaevrie i Offerdalsfjällen. Rödlistad som DD i Norge. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
I Sverige har korallpricktråd hittats i strandzonen på ett klippblock en bit ut från själva strand-/vattenlinjen på ca 1 m djup i fjällsjöbiotop. Sjön hade vid fyndtillfället ett pH på ca 6 med en låg kalciumkoncentration. Idag bedöms sjön vara försurad enligt EUs vattendirektiv (VISS 2015). Näringsmässigt är det en mycket oligotrof sjö. De norska fynden härrör från rinnande vatten, där algen växer på sten.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Cyanophyceae, Ordning Nostocales, Familj Stigonemataceae, Släkte Stigonema (pricktrådar), Art Stigonema mesentericum Geitler - korallpricktråd Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Dokumentation Cyanobakterien Stigonema mesentericum finns endast uppgiven av Quennerstedt (1955) från Skjuelkienjaevrie i Offerdalsfjällen. Rödlistad som DD i Norge. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Korallpricktråd har en loberad bål som är sammansatt av cellsamlingar, där bålen är oregelbundet förgrenad med flera rader och grupper av celler. Oregelbundna grupper av celler, 25-32 µm breda, bildar korta filament som breder ut sig på ett substrat. Filament av grenar är inte lätt särskiljbara. Grenar kan vara mycket korta och ha ett vårtliknande utseende eller vara i form av lober. Skidor finns utanför cellaggregaten och dessa är fasta, tjocka, skiktade och har en gul-brun färg. Filamenten består av två till fyra rader av celler som är ganska oregelbundet organiserade. Det gör att själva filamentens struktur inte syns klart. Cellerna i filamenten är variabla i storlek, ej helt runda och gamla filament är omgivna av gelé. Heterocysterna (de kvävefixerande cellerna) ligger inuti cellsamlingarna eller vid sidan av dessa. Bildmaterialet i den senaste floran (Komárek 2013) är detsamma som det redovisade i Geitlers originalbeskrivning (1925). Modernare bildmaterial har ej hittats.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för korallpricktråd

Länsvis förekomst och status för korallpricktråd baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för korallpricktråd

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige finns korallpricktråd registrerad endast från sjön Skolkenjaure (Skuolkenjaure), en fjällsjö över trädgränsen i Oldfjällen, Krokoms kommun, Jämtland (Quennerstedt 1955). Sjön är belägen 786 m.ö.h. Detta är det hittills enda fyndet. I Norge finns arten på tre platser i två vattendrag, i små mängder. Fynden där gäller områden som ligger på lägre höjd, i fjorddalar. Kunskapsbristen om arten utbredning är stor både i Sverige och Norge. Norska fynd härrör från 2000-talet. Arten förekomst i världen är generellt dåligt känd. I Europa finns den upptagen i en checklista från Rumänien (Caraus 2003). En förekomst i österrikiska alperna finns också omnämnd (Komárek 2013). Den nordamerikanska floran (Wehr & Sheath 2003) anger en förekomst i North Carolina, USA. Från Antarktis finns också registrerade fynd (Australian Antarctic Data Center 2015).
 • Rike
  Bacteria - eubakterier 
 • Stam
  Cyanobacteria - cyanobakterier 
 • Klass
  Cyanophyceae  
 • Underklass
  Nostocophycidae  
 • Ordning
  Nostocales  
 • Familj
  Stigonemataceae  
 • Släkte
  Stigonema - pricktrådar 
 • Art
  Stigonema mesentericumGeitler - korallpricktråd

I Sverige har korallpricktråd hittats i strandzonen på ett klippblock en bit ut från själva strand-/vattenlinjen på ca 1 m djup i fjällsjöbiotop. Sjön hade vid fyndtillfället ett pH på ca 6 med en låg kalciumkoncentration. Idag bedöms sjön vara försurad enligt EUs vattendirektiv (VISS 2015). Näringsmässigt är det en mycket oligotrof sjö. De norska fynden härrör från rinnande vatten, där algen växer på sten.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper där arten kan förekomma: Vattendrag, Sjöar

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Eutrofiering och uppgrumling av vatten. Även om arten tycks tåla något lägre pH kan förmodligen ytterligare pH-sänkningar utgöra ett hot.
Uppmärksamhet vid inventering av näringsfattiga vattendrag, särskild sådana som ligger i fjällområden.

Australian Antarctic Data Centre 2015. Biodiversity Database. [https://www1.data.antarctica.gov.au/aadc/biodiversity/] [uttag 2015-10-07].

Caraus, I. 2003. Algae of Romania. A distributional checklist of actual algae. Biologie 7: 1-694. Universitatea Bacau.

Geitler, L. 1925. Cyanophyceae, Heft 12. I: Pascher, A. (red.), Die Süsswasserflora Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Gustav Fischer Verlag, Jena.

Komárek, J. 2013. Cyanoprokaryota, 3 Heterocytous genera. I: Büdel, B. Gärtner, G., Krienitz, L. & Schagerl, M. (red.), Freshwater flora of Central Europe: 598.

Quennerstedt, N. 1955. Diatoméerna i Långans sjövegetation. Acta Phytogeographica Suecica 36: 1-208.

VISS, VattenInformationsSystem Sverige 2015. Skolkenjaure. Jämtlands län. www.viss.lansstyrelsen.se [http://www.viss.lansstyrelsen.se] [uttag 2015-10-07].

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Eva Willén 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Bacteria - eubakterier 
 • Stam
  Cyanobacteria - cyanobakterier 
 • Klass
  Cyanophyceae  
 • Underklass
  Nostocophycidae  
 • Ordning
  Nostocales  
 • Familj
  Stigonemataceae  
 • Släkte
  Stigonema - pricktrådar 
 • Art
  Stigonema mesentericum, Geitler - korallpricktråd
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Eva Willén 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015