Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kornrullmossa

Organismgrupp Mossor Pseudocrossidium obtusulum
Kornrullmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar 0,5–2 cm höga, gulgröna tuvor. Bladen är smalt till brett triangulära med brett tillbakarullade kanter. Skotten är ofta förgrenade, och vid basen av stammen finns ofta kraftiga rhizoider. Upptill i skotten blir bladen endast obetydligt större. Bladnerven är smalast i bladbasen och kraftigast, över 50 µm bred, i bladets mellersta del. Oftast har den en liten, kort udd. Arten är skildkönad och kapslar är mycket ovanliga. Kapseln är avlång, upprätt och rak. Kapselskaftet är ca 1 cm långt och gult till rödbrunt. Peristomet är långt, spirallikt vridet i två varv och består av till basen kluvna tänder. Sporerna är mycket små, 8–12 µm i diameter, gula och släta. Specialiserad vegetativ förökning sker både med flercelliga, runda groddkorn på rhizoiderna och korta groddtrådar i de nedre bladvecken.
Kornrullmossa kan likna neonmossor Barbula spp. eller lansmossor Didymodon spp., men dessa har bl.a. smalare eller otydligt tillbakarullade bladkanter och tandkranständer som är spiralvridna färre än två varv. Arten förväxlas dock oftast med den betydligt vanligare arten spetsig rullmossa Pseudocrossidium hornschuchianum, vars blad dock är mer triangulära och har en smalare bladspets som har en uddliknande, utskjutande nervspets. Bladnerven hos spetsig rullmossa P. hornschuchianum är också oftast kraftigare (>60–80 µm bred) och arten saknar groddkorn. Den närstående arten trubbig rullmossa P. revolutum har mer jämnsmala, tämligen trubbiga blad och den växer oftast direkt på kalksten.
Utbredning
Länsvis förekomst för kornrullmossa Observationer i Sverige för kornrullmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är funnen på en handfull lokaler på Öland och Gotland samt på en plats på fastlandet. Förutom de svenska fynden är arten i Europa rapporterad endast från några lokaler i Thüringen, Harz i mellersta Tyskland och från Spanien, Andorra och Ryssland. Enstaka fynd har också gjorts på Grönland. Arten har sin huvudutbredning i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Arten växer på kalkrik jord på alvaret och på mycket torrt och solexponerat sydvända jordbranter. Den är sällsynt och är funnen på en handfull lokaler på Öland och Gotland samt på en plats på fastlandet. Delpopulationerna tycks vara små men sårbara. Antalet reproduktiva individer skattas till 1600 (140-3200). Antalet lokalområden i landet skattas till 8. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4500 km² och förekomstarean (AOO) till 320 (28-640) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Kornrullmossa påträffas på kalkhaltig mark. På Öland växer den främst på kalkrik jord på alvaret och på sydvända jordbranter - mycket torrt och solexponerat. Eftersom arten tidigare förts till den närstående arten trubbig rullmossa P. revolutum har uppgifterna om växtsätt och ekologi i Europa hos dessa två arter varit sammanblandade. Sporerna mognar på våren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Pottiales, Familj Pottiaceae, Släkte Pseudocrossidium (rullmossor), Art Pseudocrossidium obtusulum (Lindb.) H.A.Crum & L.E.Anderson - kornrullmossa Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Arten växer på kalkrik jord på alvaret och på mycket torrt och solexponerat sydvända jordbranter. Den är sällsynt och är funnen på en handfull lokaler på Öland och Gotland samt på en plats på fastlandet. Delpopulationerna tycks vara små men sårbara. Antalet reproduktiva individer skattas till 1600 (140-3200). Antalet lokalområden i landet skattas till 8. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4500 km² och förekomstarean (AOO) till 320 (28-640) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Arten bildar 0,5–2 cm höga, gulgröna tuvor. Bladen är smalt till brett triangulära med brett tillbakarullade kanter. Skotten är ofta förgrenade, och vid basen av stammen finns ofta kraftiga rhizoider. Upptill i skotten blir bladen endast obetydligt större. Bladnerven är smalast i bladbasen och kraftigast, över 50 µm bred, i bladets mellersta del. Oftast har den en liten, kort udd. Arten är skildkönad och kapslar är mycket ovanliga. Kapseln är avlång, upprätt och rak. Kapselskaftet är ca 1 cm långt och gult till rödbrunt. Peristomet är långt, spirallikt vridet i två varv och består av till basen kluvna tänder. Sporerna är mycket små, 8–12 µm i diameter, gula och släta. Specialiserad vegetativ förökning sker både med flercelliga, runda groddkorn på rhizoiderna och korta groddtrådar i de nedre bladvecken.
Kornrullmossa kan likna neonmossor Barbula spp. eller lansmossor Didymodon spp., men dessa har bl.a. smalare eller otydligt tillbakarullade bladkanter och tandkranständer som är spiralvridna färre än två varv. Arten förväxlas dock oftast med den betydligt vanligare arten spetsig rullmossa Pseudocrossidium hornschuchianum, vars blad dock är mer triangulära och har en smalare bladspets som har en uddliknande, utskjutande nervspets. Bladnerven hos spetsig rullmossa P. hornschuchianum är också oftast kraftigare (>60–80 µm bred) och arten saknar groddkorn. Den närstående arten trubbig rullmossa P. revolutum har mer jämnsmala, tämligen trubbiga blad och den växer oftast direkt på kalksten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kornrullmossa

Länsvis förekomst och status för kornrullmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kornrullmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen på en handfull lokaler på Öland och Gotland samt på en plats på fastlandet. Förutom de svenska fynden är arten i Europa rapporterad endast från några lokaler i Thüringen, Harz i mellersta Tyskland och från Spanien, Andorra och Ryssland. Enstaka fynd har också gjorts på Grönland. Arten har sin huvudutbredning i Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  Pseudocrossidium - rullmossor 
 • Art
  Pseudocrossidium obtusulum(Lindb.) H.A.Crum & L.E.Anderson - kornrullmossa

Kornrullmossa påträffas på kalkhaltig mark. På Öland växer den främst på kalkrik jord på alvaret och på sydvända jordbranter - mycket torrt och solexponerat. Eftersom arten tidigare förts till den närstående arten trubbig rullmossa P. revolutum har uppgifterna om växtsätt och ekologi i Europa hos dessa två arter varit sammanblandade. Sporerna mognar på våren.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Berg/hårdbotten (Har betydelse)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Arten hotas i första hand av förbuskning av den betesmark där den idag växer. Användning av gödsel och bekämpningsmedel inom jordbruket liksom luftföroreningar kan också möjligen utgöra hot.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Alla lokaler för arten bör återbesökas för att kontrollera beståndens status, samt för att ge en bättre bild av dess krav på växtmiljö. Skötsel för lokaler där arten återfinns bör anpassas så att arten kan fortleva i betryggande individantal.
Detta taxon ansågs tidigare vara en varietet av P. revolutum som även den är rödlistad.

Etymologi: obtusulus = något trubbig; obtusus (lat.) = trubbig; diminutivsuffixet -ulus (lat.).
Uttal: [Psevdokrossídium obtúsulum]

KEY FACTS Forms 0.5-2 cm high, yellowish-green tufts. Shoots usually branched, with somewhat stolon-like rhizoids near base. Leaves narrowly to broadly triangular, leaf margin broadly recurved. Increase in leaf size towards shoot apex barely noticeable. Costa often shortly excurrent, tapering towards leaf base. Capsules very uncommon; elongate, erect, straight. Peristome teeth long, spirally coiled, split down to the base. Seta c. 1 cm, yellow to reddish-brown. Specialised vegetative propagation by rounded, multicellular rhizoidal gemmae and rod-like gemmae in lower leaf-axils. - A calcicolous species occurring in very dry and sun-exposed situations. On Öland found on calcareous soil in the extensive flatrock areas and in south-facing slopes.

Eckel, P. M., J. A. Hoy & J. C. Elliott. 1997. Pseudocrossidium obtusulum (Pottiaceae, Bryopsida) new to Montana with a key to the North American species in the genus. Great Basin Naturalist 57: 259-262.

Hallingbäck, T. 2008. Pseudocrossidium obtusulum kornrullmossa s. 117-118. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala..

Tan, B. C., R. H. Zander & T. Taylor. 1981. Pseudocrossidium hornschuchianum and P. revolutum var. obtusulum in the New World. Lindbergia 7: 39-42.

Zander, R. H. 1979. Notes on Barbula and Pseudocrossidium (Bryopsida) in North America and an annotated key to the taxa. Phytologia 44: 177-214.

Zander, R. H. 1981. Descriptions and illustrations of Barbula, Pseudocrossidium and Bryoerythrophyllum (p.p.) of Mexico. Cryptog., Bryol. Lichénol. 2: 1-22.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2006. Rev. Tomas Hallingbäck 2008. Uppdaterat 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  Pseudocrossidium - rullmossor 
 • Art
  Pseudocrossidium obtusulum, (Lindb.) H.A.Crum & L.E.Anderson - kornrullmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2006. Rev. Tomas Hallingbäck 2008. Uppdaterat 2010.