Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  korpnopping

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Entoloma corvinum
Korpnopping Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Korpnopping är en medelstor, karaktäristisk svamp med blåsvart, matt, småfjällig hatt som hos utväxta exemplar är något nedtryckt i mitten. Skivorna är kontrasterande vita, sedan rosa av sporerna. Foten har från början ungefär samma färg som hatten.
Utbredning
Länsvis förekomst för korpnopping Observationer i Sverige för korpnopping
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Korpnopping är känd från minst tio landskap från Skåne till Lappland, men det totala antalet fynd är litet och arten måste betraktas som sällsynt. 50 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 250, vilket motsvarar ungefär 1 200 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 12 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 1 000 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med över 15 % över de senaste 20 åren, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd, med åtföljande igenväxning. Arten missgynnas även av olika åtgärder som leder till förhöjda näringsnivåer i mark. Minskningen bedöms pågå fortlöpande. .Den är känd från praktiskt taget hela Europa men betraktas överallt som sällsynt. Den är rödlistad i Danmark och Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare i grässvål i ogödslad slåttermark och naturbetesmark. Påträffas även i subalpin gräsmark. Troligen fosforkänslig. Total population i landet bedöms ha minskat, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd, med åtföljande igenväxning. Arten missgynnas även av olika åtgärder som leder till förhöjda näringsnivåer i mark. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (50-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (308-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Korpnopping växer på välhävdad, mager gräsmark som naturbetesmark eller hackslått. Den går upp i den subalpina zonen. Troligen fosforkänslig. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Entolomataceae, Släkte Entoloma (rödlingar), Art Entoloma corvinum (Kühner) Noordel. - korpnopping Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare i grässvål i ogödslad slåttermark och naturbetesmark. Påträffas även i subalpin gräsmark. Troligen fosforkänslig. Total population i landet bedöms ha minskat, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd, med åtföljande igenväxning. Arten missgynnas även av olika åtgärder som leder till förhöjda näringsnivåer i mark. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (50-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (308-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Korpnopping är en medelstor, karaktäristisk svamp med blåsvart, matt, småfjällig hatt som hos utväxta exemplar är något nedtryckt i mitten. Skivorna är kontrasterande vita, sedan rosa av sporerna. Foten har från början ungefär samma färg som hatten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för korpnopping

Länsvis förekomst och status för korpnopping baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för korpnopping

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Korpnopping är känd från minst tio landskap från Skåne till Lappland, men det totala antalet fynd är litet och arten måste betraktas som sällsynt. 50 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 250, vilket motsvarar ungefär 1 200 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 12 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 1 000 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med över 15 % över de senaste 20 åren, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd, med åtföljande igenväxning. Arten missgynnas även av olika åtgärder som leder till förhöjda näringsnivåer i mark. Minskningen bedöms pågå fortlöpande. .Den är känd från praktiskt taget hela Europa men betraktas överallt som sällsynt. Den är rödlistad i Danmark och Finland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Entolomataceae  
 • Släkte
  Entoloma - rödlingar 
 • Art
  Entoloma corvinum(Kühner) Noordel. - korpnopping

Korpnopping växer på välhävdad, mager gräsmark som naturbetesmark eller hackslått. Den går upp i den subalpina zonen. Troligen fosforkänslig. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Fjällbiotoper

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Spridning av gödning i naturbetesmark och upphörande hävd med påföljande igenväxning av naturliga gräsmarker är de stora hoten mot arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Kända växplatser bör få fortsatt hävd och förbli ogödslade. Som för andra noppingar är utbredning och frekvens dåligt kända och behöver utredas. För att gynna korpnopping är det önskvärt att fler ogödslade gräsmarker med förekomst av hotade och sällsynta svampar bevaras i oförändrat skick.
Utländska namn – NO: Ravnerødskivesopp, DK: Skønfodet rødblad, FI: Korpinrusokas.

Noordeloos, M.E. 1987. Entoloma (Agaricales) in Europe. Synopsis and key to all species and a monograph of the subgenera Trichopilus, Inocephalus, Alboleptonia, Leptonia, Paraleptonia and Omphaliopsis. Nova Hedwigia, Beiheft 91.

Vesterholt J. 2004. Danmarks svampe. Gyldendal Fakta. Köpenhamn

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1992.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Entolomataceae  
 • Släkte
  Entoloma - rödlingar 
 • Art
  Entoloma corvinum, (Kühner) Noordel. - korpnopping
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1992.