Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kortbladig sylmossa

Organismgrupp Mossor Pleuridium acuminatum
Kortbladig sylmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 3 mm höga, glesa till täta kolonier. Skotten är gröna till brunaktiga och har långa blad med syllik spets. Honbladen är längre än bladen nedanför. Honbladens stjälkomfattande del går gradvis över i den smala spetsen, och bladskivan är i den stjälkomfattande delen delvis två cellager tjock. Nerven är lång, nedtill bred, upptill smal och långt utlöpande i bladspetsen. Arten är samkönad men kan förefalla skildkönad genom att hanorganen - som sitter nakna i bladvecken närmast kapseln - trillar av tidigt. Kapslar finns nästan alltid, och dessa är ovala, bredast vid mitten, gulbruna till rödbruna som mogna, i det närmaste oskaftade och delvis dolda av de långa bladen. Kapslarna saknar lock och öppnas genom att kapselväggarna spricker sönder. Mössan är sidoställd och har en slits som gör att kapselns ena sida syns mer än den andra. Sporerna är 22-30 µm i diameter, gula samt tätt och lågt papillösa. Specialiserad vegetativ förökning kan förekomma med hjälp av mycket små, rundat korvformiga, bruna groddkorn på rhizoiderna.
Arten liknar sylmossa P. subulatum, men den senare har mer hastigt avsmalnande honblad, bladskivor som överallt är ett cellager tjocka samt hanorgan i knopplika bildningar i bladvecken nedanför kapseln. Liksom övriga sylmossor kan den vid första anblicken likna åkerdagmossa Pseudephemerum nitidum - en art som dock har smalare, kortare bladnerv, avlånga celler i övre delen av bladet och dessutom honblad som liknar bladen längre ned på skottet.
Utbredning
Länsvis förekomst för kortbladig sylmossa Observationer i Sverige för kortbladig sylmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten tycks ha en sydvästlig utbredning i Norden och är allmän i sydvästligaste Sverige. Den är mindre allmän i Danmark, sydligaste Norge och Finland. Utbredningen omfattar även en stor del av övriga Europa samt Nordafrika, västra och östra Asien samt delar av Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Växer på fuktig och tidvis blöt bar och naturligt eroderand jord i jordbranter, strandbrinkar, dikeskanter, åkerholmar, ljusöppna hedmarker, åkerkanter o vägskärningar särskilt i sydvästra Sverige. Få fynd trots ökad aktivitet i sydvästra Sverige. Dessutom försämras ängs och betesmarker i kvalitet (Jordbruksverket rapport 2013:32) och marginalmarker i åkerlandskapet minskar och kan tänkas att fortsätta att minska då odlingshinder i form av åkerholmar o.d. kommer fortsätta att försvinna. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (50-90000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 25000 km² och förekomstarean (AOO) till 2000 (8-18000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Ekologi
Kortbladig sylmossa växer som pionjär på bara jordfläckar av sand eller sandblandad lera. Man finner den i ljusöppna hedmarker, jordbranter, åkerkanter och vägskärningar. Jämfört med Pleuridium subulatum tycks den finnas på jord med något högre pH-värde. Arten växer ibland tillsammans med vågig sågmossa Atrichum undulatum, grusmossor Ditrichum spp. och lundfickmossa Fissidens bryoides subsp. bryoides. Mogna kapslar påträffas framförallt på våren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Dicranales, Familj Ditrichaceae, Släkte Pleuridium (sylmossor), Art Pleuridium acuminatum Lindb. - kortbladig sylmossa Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Växer på fuktig och tidvis blöt bar och naturligt eroderand jord i jordbranter, strandbrinkar, dikeskanter, åkerholmar, ljusöppna hedmarker, åkerkanter o vägskärningar särskilt i sydvästra Sverige. Få fynd trots ökad aktivitet i sydvästra Sverige. Dessutom försämras ängs och betesmarker i kvalitet (Jordbruksverket rapport 2013:32) och marginalmarker i åkerlandskapet minskar och kan tänkas att fortsätta att minska då odlingshinder i form av åkerholmar o.d. kommer fortsätta att försvinna. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (50-90000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 25000 km² och förekomstarean (AOO) till 2000 (8-18000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Arten bildar upp till 3 mm höga, glesa till täta kolonier. Skotten är gröna till brunaktiga och har långa blad med syllik spets. Honbladen är längre än bladen nedanför. Honbladens stjälkomfattande del går gradvis över i den smala spetsen, och bladskivan är i den stjälkomfattande delen delvis två cellager tjock. Nerven är lång, nedtill bred, upptill smal och långt utlöpande i bladspetsen. Arten är samkönad men kan förefalla skildkönad genom att hanorganen - som sitter nakna i bladvecken närmast kapseln - trillar av tidigt. Kapslar finns nästan alltid, och dessa är ovala, bredast vid mitten, gulbruna till rödbruna som mogna, i det närmaste oskaftade och delvis dolda av de långa bladen. Kapslarna saknar lock och öppnas genom att kapselväggarna spricker sönder. Mössan är sidoställd och har en slits som gör att kapselns ena sida syns mer än den andra. Sporerna är 22-30 µm i diameter, gula samt tätt och lågt papillösa. Specialiserad vegetativ förökning kan förekomma med hjälp av mycket små, rundat korvformiga, bruna groddkorn på rhizoiderna.
Arten liknar sylmossa P. subulatum, men den senare har mer hastigt avsmalnande honblad, bladskivor som överallt är ett cellager tjocka samt hanorgan i knopplika bildningar i bladvecken nedanför kapseln. Liksom övriga sylmossor kan den vid första anblicken likna åkerdagmossa Pseudephemerum nitidum - en art som dock har smalare, kortare bladnerv, avlånga celler i övre delen av bladet och dessutom honblad som liknar bladen längre ned på skottet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kortbladig sylmossa

Länsvis förekomst och status för kortbladig sylmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kortbladig sylmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten tycks ha en sydvästlig utbredning i Norden och är allmän i sydvästligaste Sverige. Den är mindre allmän i Danmark, sydligaste Norge och Finland. Utbredningen omfattar även en stor del av övriga Europa samt Nordafrika, västra och östra Asien samt delar av Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Ditrichaceae  
 • Släkte
  Pleuridium - sylmossor 
 • Art
  Pleuridium acuminatumLindb. - kortbladig sylmossa

Kortbladig sylmossa växer som pionjär på bara jordfläckar av sand eller sandblandad lera. Man finner den i ljusöppna hedmarker, jordbranter, åkerkanter och vägskärningar. Jämfört med Pleuridium subulatum tycks den finnas på jord med något högre pH-värde. Arten växer ibland tillsammans med vågig sågmossa Atrichum undulatum, grusmossor Ditrichum spp. och lundfickmossa Fissidens bryoides subsp. bryoides. Mogna kapslar påträffas framförallt på våren.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Främsta hoten är direkt förstörelse av växtplatserna i samband med intensivt jordbruk, omdragning av vägar och igenväxning av tidigare öppna marker. Många lokaler ligger i jordbrukslandskapet och i anslutning till bebyggelse och är därför särskilt utsatta.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Bestånden bör uppmärksammas så att de inte röjs bort av misstag.
Möjligtvis finns i våra herbarier material som hör till P. acuminatum men som felbestämt ligger under P. subulatum (och tvärtom).

Etymologi: acuminatus = spetsig, toppig, avsmalnande till spets; perfekt particip av acuminare (lat.) = vässa, avsmalna.
Uttal: [Plevrídium akuminátum]

key facts Taper-leaved Earth-moss. Shoots 2-3 mm long, forming brown to green, sparse to dense colonies. Leaves long and subulate. Upper leaves longer than the lower ones, tapering. Antheridia naked in leaf axils just below capsule, deciduous. Capsules common, immersed, cleistocarpous. Calyptra asymmetrical. Spores 22-30 µm, yellow with a dense cover of low papillae, mature in spring. Vegetative propagation by brown rhizoidal gemmae. - A pioneer species on bare sand or sandy clay in open heaths, banks, roadsides and arable fields. Found on soil with a higher pH than P. subulatum. Most common in the south-western parts.

Arts, T. & Risse, S. 1988. The occurrence of rhizoidal tubers in Pleuridium acuminatum. - Lindbergia 14: 127-130.

Hallingbäck, T. 2006. Pleuridium acuminatum kortbladig sylmossa s. 259-260. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Jiménez, J.A., Ros, R.M., Cano, M.J. & Guerra, J. 2002. Contribution to the bryophyte flora of Morocco: terricolous and saxicolous bryopytes of the Jbel Bouhalla. J Bryol. 24: 243—250

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2007. Rev. Tomas Hallingbäck 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Ditrichaceae  
 • Släkte
  Pleuridium - sylmossor 
 • Art
  Pleuridium acuminatum, Lindb. - kortbladig sylmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2007. Rev. Tomas Hallingbäck 2015.