Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kortfotkremla

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Russula curtipes
Kortfotkremla Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kortfotkremla har en ganska stor, 5–15 cm bred hatt, mer eller mindre nedtryckt i mitten, mest ganska ljust vinröd eller brunröd men snart mer eller mindre urbleknande till ockragult eller gröngult i mitten, torr och matt. Foten är påfallande kort, oftast bara ca hälften eller drygt hälften av hattens bredd, fast, vit. Sporpulvret är ockragult. Smaken är mild, lukten obetydlig. Sporerna är rundade, 7–9 x 6,5–8 µm, vårtiga med ofullständigt nätverk.
Utbredning
Länsvis förekomst för kortfotkremla Observationer i Sverige för kortfotkremla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Hos oss är arten endast funnen i Skåne och även där ganska sällsynt (känd från ca 15 lokaler). Den betraktas som sällsynt i Danmark och ganska sällsynt även i Mellaneuropa, där den är uppgiven åtminstone från Tyskland, Belgien och Frankrike.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med bok, i ängsbokskog på kalkrik mark. En väl eftersökt art, knuten till skogar med höga naturvärden. Total population i landet liten och med få mycel på varje lokal. Svårt att bedöma ev. populationsförändring. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (480-2400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (60). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (24-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (19040-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 300 (140-300) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Denna mykorrhizasvamp är en lövskogsart som tycks föredra näringsrik och kalkhaltig mark. I Skåne och Danmark är den endast påträffad i rika bokskogar men i södra Tyskland uppges den växa även med ek eller avenbok och inte vara knuten till utpräglat rik miljö. Ibland uppges t.o.m. sandig och kalkfattig mark.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Russulales, Familj Russulaceae (kremlor och riskor), Släkte Russula (kremlor), Art Russula curtipes F. H. Møller & Jul. Schaeff. - kortfotkremla Synonymer kortfotad kremla

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok, i ängsbokskog på kalkrik mark. En väl eftersökt art, knuten till skogar med höga naturvärden. Total population i landet liten och med få mycel på varje lokal. Svårt att bedöma ev. populationsförändring. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (480-2400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (60). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (24-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (19040-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 300 (140-300) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Kortfotkremla har en ganska stor, 5–15 cm bred hatt, mer eller mindre nedtryckt i mitten, mest ganska ljust vinröd eller brunröd men snart mer eller mindre urbleknande till ockragult eller gröngult i mitten, torr och matt. Foten är påfallande kort, oftast bara ca hälften eller drygt hälften av hattens bredd, fast, vit. Sporpulvret är ockragult. Smaken är mild, lukten obetydlig. Sporerna är rundade, 7–9 x 6,5–8 µm, vårtiga med ofullständigt nätverk.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kortfotkremla

Länsvis förekomst och status för kortfotkremla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kortfotkremla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Hos oss är arten endast funnen i Skåne och även där ganska sällsynt (känd från ca 15 lokaler). Den betraktas som sällsynt i Danmark och ganska sällsynt även i Mellaneuropa, där den är uppgiven åtminstone från Tyskland, Belgien och Frankrike.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Russulaceae - kremlor och riskor 
 • Släkte
  Russula - kremlor 
 • Art
  Russula curtipesF. H. Møller & Jul. Schaeff. - kortfotkremla
  Synonymer
  kortfotad kremla

Denna mykorrhizasvamp är en lövskogsart som tycks föredra näringsrik och kalkhaltig mark. I Skåne och Danmark är den endast påträffad i rika bokskogar men i södra Tyskland uppges den växa även med ek eller avenbok och inte vara knuten till utpräglat rik miljö. Ibland uppges t.o.m. sandig och kalkfattig mark.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Det främsta hotet mot arten är avverkning av de värdträd som den är helt beroende av. Även körskador och skogliga åtgärder som markberedning kan vara ödesdigra för artens markmycel.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
En långsiktig tillgång till värdträd säkras genom att de bokskogar där arten förekommer undantas från avverkning. Marken på växtplatsen utsätts inte för kraftiga störningar av typen dikning, markberedning eller körning med skogsfordon.
Utländska namn – DK: Kortstokket skørhat.

Dähncke & Dähncke 1979: 700 Pilze in Farbfotos, sid. 504.

Einhellinger, A. 1985: Die Gattung Russula in Bayern. Hoppea, Denkschr. Regensburg. Bot. Ges. 43: 5–286.

Lange, J. 1935-1940: Flora Agaricina Danica, Pl. 192 A.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2002.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Russulaceae - kremlor och riskor 
 • Släkte
  Russula - kremlor 
 • Art
  Russula curtipes, F. H. Møller & Jul. Schaeff. - kortfotkremla
  Synonymer
  kortfotad kremla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2002.