Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  korthalsad majbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Meloe brevicollis
Korthalsad majbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Korthalsad majbagge är vår minsta majbagge. Honan blir upp till 24 mm lång, hanen ofta en centimeter kortare. Färgen är blå. Bakkroppen är starkt uppsvälld, speciellt hos honan, och vingarna är starkt förkrympta. Halskölden är betydligt kortare och bredare än hos de andra majbaggarna, ben och antenner är kraftigt byggda. Då djuret grips avsöndrar det en oljeliknande vätska.
Utbredning
Länsvis förekomst för korthalsad majbagge Observationer i Sverige för korthalsad majbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare i spridda landskap från Skåne till Dalarna. Dramatiskt minskande under 1900-talet, sentida fynd endast från några få lokaler på mellersta Öland, och nyligen (2010) också på en lokal i Uppland. Arten är även påträffad i våra nordiska grannländer och i Baltikum. I Danmark betecknas den i 1997 års rödlista som sårbar. Även i Finland har en kraftig tillbakagång noterats och arten har ej påträffats efter 1957. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa och Nordafrika österut till östra Sibirien och Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Larven utvecklas i bon av solitära bin på torrmarker. På beteshävdade torrängar, sandiga hedmarker osv. Tidigare i spridda landskap från Skåne till Dalarna. Dramatiskt minskande under 1900-talet, sentida fynd endast från några få lokaler på mellersta Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (6-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (24-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i bon av solitära bin på torra, öppna marker. På beteshävdade torrängar, sandiga hedmarker osv. De fullbildade skalbaggarna är dagaktiva polyfaga växtätare. Parningen sker under våren-försommaren. Honorna gräver ned de talrika äggen i gropar i marken. De små rörliga triungulidlarverna kryper upp i blommor och följer med solitära, marklevande bin hem till deras bon. De genomgår i boet flera mindre rörliga larvstadier, varvid de äter upp ägget/larven och dess matförråd av pollen och nektar. Arten anges enligt vissa källor vara knuten till biarten Trachusa byssina, men troligen kan även andra biarter utnyttjas som värddjur.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Parasitoid
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· bin
· bin
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Meloidae (oljebaggar), Släkte Meloe, Art Meloe brevicollis Panzer, 1793 - korthalsad majbagge Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Larven utvecklas i bon av solitära bin på torrmarker. På beteshävdade torrängar, sandiga hedmarker osv. Tidigare i spridda landskap från Skåne till Dalarna. Dramatiskt minskande under 1900-talet, sentida fynd endast från några få lokaler på mellersta Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (6-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (24-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).

Åtgärdsprogram Fastställt
Korthalsad majbagge är vår minsta majbagge. Honan blir upp till 24 mm lång, hanen ofta en centimeter kortare. Färgen är blå. Bakkroppen är starkt uppsvälld, speciellt hos honan, och vingarna är starkt förkrympta. Halskölden är betydligt kortare och bredare än hos de andra majbaggarna, ben och antenner är kraftigt byggda. Då djuret grips avsöndrar det en oljeliknande vätska.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för korthalsad majbagge

Länsvis förekomst och status för korthalsad majbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för korthalsad majbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare i spridda landskap från Skåne till Dalarna. Dramatiskt minskande under 1900-talet, sentida fynd endast från några få lokaler på mellersta Öland, och nyligen (2010) också på en lokal i Uppland. Arten är även påträffad i våra nordiska grannländer och i Baltikum. I Danmark betecknas den i 1997 års rödlista som sårbar. Även i Finland har en kraftig tillbakagång noterats och arten har ej påträffats efter 1957. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa och Nordafrika österut till östra Sibirien och Kina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Meloidae - oljebaggar 
 • Underfamilj
  Meloinae  
 • Tribus
  Meloini  
 • Släkte
  Meloe  
 • Art
  Meloe brevicollisPanzer, 1793 - korthalsad majbagge

Larvutvecklingen sker i bon av solitära bin på torra, öppna marker. På beteshävdade torrängar, sandiga hedmarker osv. De fullbildade skalbaggarna är dagaktiva polyfaga växtätare. Parningen sker under våren-försommaren. Honorna gräver ned de talrika äggen i gropar i marken. De små rörliga triungulidlarverna kryper upp i blommor och följer med solitära, marklevande bin hem till deras bon. De genomgår i boet flera mindre rörliga larvstadier, varvid de äter upp ägget/larven och dess matförråd av pollen och nektar. Arten anges enligt vissa källor vara knuten till biarten Trachusa byssina, men troligen kan även andra biarter utnyttjas som värddjur.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Parasitoid

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· bin - Apiformes (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
Arten har visat en kraftig tillbakagång i landet, förmodligen genom upphört bete och efterföljande igenväxning. Förmodligen har en del av de gamla lokalerna även aktivt planterats igen med skog.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
För att rädda denna intressanta art är det viktigt att igenväxningen av Ölands alvar förhindras. Man borde genom riktade inventeringar försöka fastställa artens situation på Öland och genom riktade insatser skydda både den och de bin den är beroende av.

Åtgärdsprogram Fastställt

Bruce, N. 1944. Några data från insamlingsresor för Riksmuseum jämte förteckning över nyfynd för land och landskap. Ent. Tidskr. 65: 27.

Hansen, V. 1945. Biller XII. Heteromera. Danmarks Fauna, Bd. 50: 51, 191–202. Klefbeck, E. 1957. Några anteckningar om en gammal skalbaggssamling. Ent. Tidskr. 78: 150.

Lindroth, C. H. 1933. Olikfotade skalbaggar, Heteromera. Svensk Insektfauna Nr. 27: 109.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Nuorteva, P., Tulisalo, E., Larsson, B., Lehtinen, A., Nummelin, M., Ojala, A. & Yrjönen, K. 1983. Suomen toukohärkäkantojen romahtaminen. (The decline of Finnish meloid population; Coleoptera, Meloidae). Luuonnon Tutkija. 87: 84–96.

Palm, T. 1931. Om coleopterfaunan i Ombergstrakten. Ent. Tidskr. 52: 18.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Meloidae - oljebaggar 
 • Underfamilj
  Meloinae  
 • Tribus
  Meloini  
 • Släkte
  Meloe  
 • Art
  Meloe brevicollis, Panzer, 1793 - korthalsad majbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.