Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  korthalsad majbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Meloe brevicollis
Korthalsad majbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd (7)18–24 mm, starkt varierande – små individer kan vara ner till 7 mm. Svart med mer eller mindre tydlig blå metallglans. Halssköld rektangulär med rundade sidor, betydligt kortare och bredare än hos övriga svenska majbaggar. Antenner relativt korta och tjocka med små skillnader mellan könen.
Utbredning
Länsvis förekomst för korthalsad majbagge Observationer i Sverige för korthalsad majbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Korthalsad majbagge var tidigare utbredd från Skåne till södra Dalarna – med vissa luckor – men starkt minskande under 1900-talet. Efter 1990 är fynd endast kända från mellersta Öland, Gotland (2018) och överraskande nog på en lokal i Uppland (upptäckt 2010).

Närmast i Danmark, Norge, Finland och Baltikum. Arten betraktas som utdöd i både Norge och Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa och Nordafrika österut till östra Sibirien och Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Larven utvecklas i bon av solitära bin på torrmarker. På beteshävdade torrängar, sandiga hedmarker osv. Tidigare i spridda landskap från Skåne till Dalarna. Dramatiskt minskande under 1900-talet, sentida fynd endast från några få lokaler på mellersta Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (6-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (24-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Korthalsad majbagge är en parasitoid på marklevande solitära bin. Arten lever på torra, öppna marker såsom torrängar, sandhedar, flygsanddyner eller grustagsslänter. I Skottland är florsidenbi Colletes floralis konstaterat som värdart (Silvey 2017), i södra England misstänks korgsidenbi C. similis vara huvudsaklig värdart (Steven Falk, pers. komm.). På Gotland är en individ av arten funnen krypande i en stor koloni av svartpälsbi Anthophora retusa (Artportalen). Även hartsbi Trachusa byssina har nämnts som potentiell värd.

Fullbildade skalbaggar är dagaktiva växtätare, och påträffas gående på marken under april-juni med en topp i maj. Honan gräver ned talrika ägg i gropar i marken. De små rörliga s.k. triungulinlarverna kryper upp i blommor och följer med solitära, marklevande bin hem till deras bon. I boet genomgår majbaggelarverna flera mindre rörliga larvstadier, varvid de äter upp ägget/larven och dess matförråd av pollen och nektar. När larven tömt den cell där den först hamnade fortsätter den till nästa cell, och fortsätter så tills den är fullvuxen. Artens biologi beskrivs i större detalj i åtgärdsprogrammet (Sörensson & Mårtensson 2007).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Parasitoid
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· florsidenbi
· florsidenbi
· hartsbi
· hartsbi
· korgsidenbi
· korgsidenbi
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Meloidae (oljebaggar), Släkte Meloe, Art Meloe brevicollis Panzer, 1793 - korthalsad majbagge Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Larven utvecklas i bon av solitära bin på torrmarker. På beteshävdade torrängar, sandiga hedmarker osv. Tidigare i spridda landskap från Skåne till Dalarna. Dramatiskt minskande under 1900-talet, sentida fynd endast från några få lokaler på mellersta Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (6-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (24-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).

Åtgärdsprogram Fastställt
Längd (7)18–24 mm, starkt varierande – små individer kan vara ner till 7 mm. Svart med mer eller mindre tydlig blå metallglans. Halssköld rektangulär med rundade sidor, betydligt kortare och bredare än hos övriga svenska majbaggar. Antenner relativt korta och tjocka med små skillnader mellan könen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för korthalsad majbagge

Länsvis förekomst och status för korthalsad majbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för korthalsad majbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Korthalsad majbagge var tidigare utbredd från Skåne till södra Dalarna – med vissa luckor – men starkt minskande under 1900-talet. Efter 1990 är fynd endast kända från mellersta Öland, Gotland (2018) och överraskande nog på en lokal i Uppland (upptäckt 2010).

Närmast i Danmark, Norge, Finland och Baltikum. Arten betraktas som utdöd i både Norge och Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa och Nordafrika österut till östra Sibirien och Kina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Meloidae - oljebaggar 
 • Underfamilj
  Meloinae  
 • Tribus
  Meloini  
 • Släkte
  Meloe  
 • Art
  Meloe brevicollisPanzer, 1793 - korthalsad majbagge

Korthalsad majbagge är en parasitoid på marklevande solitära bin. Arten lever på torra, öppna marker såsom torrängar, sandhedar, flygsanddyner eller grustagsslänter. I Skottland är florsidenbi Colletes floralis konstaterat som värdart (Silvey 2017), i södra England misstänks korgsidenbi C. similis vara huvudsaklig värdart (Steven Falk, pers. komm.). På Gotland är en individ av arten funnen krypande i en stor koloni av svartpälsbi Anthophora retusa (Artportalen). Även hartsbi Trachusa byssina har nämnts som potentiell värd.

Fullbildade skalbaggar är dagaktiva växtätare, och påträffas gående på marken under april-juni med en topp i maj. Honan gräver ned talrika ägg i gropar i marken. De små rörliga s.k. triungulinlarverna kryper upp i blommor och följer med solitära, marklevande bin hem till deras bon. I boet genomgår majbaggelarverna flera mindre rörliga larvstadier, varvid de äter upp ägget/larven och dess matförråd av pollen och nektar. När larven tömt den cell där den först hamnade fortsätter den till nästa cell, och fortsätter så tills den är fullvuxen. Artens biologi beskrivs i större detalj i åtgärdsprogrammet (Sörensson & Mårtensson 2007).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Parasitoid

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· florsidenbi - Colletes floralis (Viktig)
· hartsbi - Trachusa byssina (Har betydelse)
· korgsidenbi - Colletes similis (Viktig)
Arten har visat en kraftig tillbakagång under 1900-talet i Sverige, förmodligen som en följd av upphörd hävd och igenväxning av öppna torrmarker.


Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
På kända fyndlokaler är säkerställande av hävd och förhindrande av igenväxning de två viktigaste åtgärderna. På andra platser av artens tidigare utbredningsområde bör förnyade eftersök ske på lämpliga lokaler med förekomst av värdarterna florsidenbi och korgsidenbi, för att lokalisera ytterligare populationer.


Åtgärdsprogram Fastställt

Bruce, N. 1944. Några data från insamlingsresor för Riksmuseum jämte förteckning över nyfynd för land och landskap. Ent. Tidskr. 65: 27.

Hansen, V. 1945. Biller XII. Heteromera. Danmarks Fauna, Bd. 50: 51, 191–202. Klefbeck, E. 1957. Några anteckningar om en gammal skalbaggssamling. Ent. Tidskr. 78: 150.

Lindroth, C. H. 1933. Olikfotade skalbaggar, Heteromera. Svensk Insektfauna Nr. 27: 109.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Nuorteva, P., Tulisalo, E., Larsson, B., Lehtinen, A., Nummelin, M., Ojala, A. & Yrjönen, K. 1983. Suomen toukohärkäkantojen romahtaminen. (The decline of Finnish meloid population; Coleoptera, Meloidae). Luuonnon Tutkija. 87: 84–96.

Palm, T. 1931. Om coleopterfaunan i Ombergstrakten. Ent. Tidskr. 52: 18.

Silvey, J. 2017. The solitary bee Colletes floralis Eversmann as a host of Meloe brevicollis Panzer (Meloidae) in Scotland. The Coleopterist 26(3): 143-146.

Sörensson, M. & Mårtensson, B. 2007. Åtgärdsprogram för bevarande av korthalsad majbagge (Meloe brevicollis). Naturvårdsverket, Rapport 5651.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Meloidae - oljebaggar 
 • Underfamilj
  Meloinae  
 • Tribus
  Meloini  
 • Släkte
  Meloe  
 • Art
  Meloe brevicollis, Panzer, 1793 - korthalsad majbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2018.