Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  korthornad ögonbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Pseudanidorus pentatomus
Korthornad ögonbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten, gracilt byggd art som är 1,5 mm lång. Färgen är mörkbrun med en aning ljusare täckvingar. Benen är ljusbruna och kraftigt byggda. Huvudet är stort med stora ögon.
Utbredning
Länsvis förekomst för korthornad ögonbagge Observationer i Sverige för korthornad ögonbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från spridda landskap från Skåne till Lule Lappmark. Utanför Sverige är den känd från Norge, Finland och Karelen, vidare utbredd i Europa från Frankrike till västra Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Utvecklas på resupinata tickor, främst under lös bark på asplågor, men även under barken på brandskadade rönnar och andra lövträd. Känd från spridda landskap från Skåne till Lule Lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 160 (80-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 640 (320-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av resupinata tickor. Arten är främst funnen under lös bark på liggande, döda aspar, men har även hittats under bark av brandskadade rönnar och andra lövträd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· skogslind
· skogslind
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Aderidae (ögonbaggar), Släkte Pseudanidorus, Art Pseudanidorus pentatomus (Thomson, 1864) - korthornad ögonbagge Synonymer Aderus pentatomus (Thomson, 1864), Pseudeuglenes pentatomus (Thomson, 1864)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Utvecklas på resupinata tickor, främst under lös bark på asplågor, men även under barken på brandskadade rönnar och andra lövträd. Känd från spridda landskap från Skåne till Lule Lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 160 (80-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 640 (320-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
En liten, gracilt byggd art som är 1,5 mm lång. Färgen är mörkbrun med en aning ljusare täckvingar. Benen är ljusbruna och kraftigt byggda. Huvudet är stort med stora ögon.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för korthornad ögonbagge

Länsvis förekomst och status för korthornad ögonbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för korthornad ögonbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från spridda landskap från Skåne till Lule Lappmark. Utanför Sverige är den känd från Norge, Finland och Karelen, vidare utbredd i Europa från Frankrike till västra Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Aderidae - ögonbaggar 
 • Tribus
  Aderini  
 • Släkte
  Pseudanidorus  
 • Art
  Pseudanidorus pentatomus(Thomson, 1864) - korthornad ögonbagge
  Synonymer
  Aderus pentatomus (Thomson, 1864)
  Pseudeuglenes pentatomus (Thomson, 1864)

Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av resupinata tickor. Arten är främst funnen under lös bark på liggande, döda aspar, men har även hittats under bark av brandskadade rönnar och andra lövträd.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Uppsågning av döda och döende lövträd till bränsle och fällning av gamla aspar vid gallringar och slutavverningar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lämna kvar döda och döende lövträd, främst aspar, vid slutavverkningar. Undanta gamla lövbrännor från skogliga ingrepp och tillåt viss nybildning av denna biotop..

Antonsson, K. 1990. Skalbaggar i gammal lövskog. Länsstyrelsen i Östergötlands län, 1990.

Baranowski, R. 1975. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 1. Ent. Tidskr. 96: 97–115.

Jansson. A. 1923. Coleopterologiska bidrag. 6–7. Ent. Tidskr. 44: 175–179.

Palm, T. 1943. Anteckningar om svenska skalbaggar. I. Ent. Tidskr. 64: 74–85.

Palm, T. 1950. Die Holz- und Rinden-Käfer der nordschwedischen Laubbäume. Meddelanden från Statens Skogsforskningsinstitut 40:2.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Aderidae - ögonbaggar 
 • Tribus
  Aderini  
 • Släkte
  Pseudanidorus  
 • Art
  Pseudanidorus pentatomus, (Thomson, 1864) - korthornad ögonbagge
  Synonymer
  Aderus pentatomus (Thomson, 1864)
  Pseudeuglenes pentatomus (Thomson, 1864)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.