Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kortskaftad parasitspik

Organismgrupp Lavar Sphinctrina turbinata
Kortskaftad parasitspik Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kortskaftad parasitspik är en liten knappnålsliknande olicheniserad svamp som parasiterar på porlav Pertusaria pertusa. Fruktkropparna är mycket små, högst 0,4 mm höga, och har ett litet blankt huvud. Apothecierna saknar eller har ett mycket kort skaft. För skillnader gentemot övriga parasitspikar Sphinctrina-arter se också ladparasitspik S. anglica.
Utbredning
Länsvis förekomst för kortskaftad parasitspik Observationer i Sverige för kortskaftad parasitspik
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Kortskaftad parasitspik är känd från omkring 200 lokaler från Skåne upp till Dalsland, Västmanland och Uppland. Det finns också en lokal i Jämtland. Vanligast är den på västkusten. Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet på 30% av sina gamla lokaler i sydligaste Sverige. Den förekommer också i Danmark (rödlistad), Norge och Finland. Utanför Norden är den funnen i stora delar av övriga Europa, Afrika, Nordamerika och Japan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer från Skåne till Dalsland och Uppland samt på en lokal i Jämtland. Parasiterar nästan alltid på porlav Pertusaria pertusa på gamla ekar eller bokar i öppna lägen med hög luftfuktighet. Ibland även på andra Pertusaria-arter och på Opegrapha gyrocarpa. Avverkning av alléer och hamlade träd är ett hot. De gamla bokar den växer på riskerar att inom en nära framtid att dö. Dessutom sluter sig många skogar så mycket att arten försvinner av detta skäl. Arten verkar ha minskat i Syd- och Mellansverige även på lokaler där förhållandena verkar vara bra och värdarterna finns kvar. Orsaken till detta är okänd. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (800-1600). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (200-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (800-1600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 30 (10-30) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (10-25) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 30 (10-30) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2bc+4bc).
Ekologi
Arten förekommer på gamla ekar och bokar i öppna lägen med hög luftfuktighet. Ibland växer den tillsammans med liten parasitspik Sphinctrina leucopoda.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· skogsek
· skogsek
· skogslind
· skogslind
· ädellövträd
· ädellövträd
Levande träd
Levande träd
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· porlav
· porlav
· porlavar
· porlavar
· skuggklotterlav
· skuggklotterlav
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Eurotiomycetes, Ordning Mycocaliciales, Familj Sphinctrinaceae, Släkte Sphinctrina (parasitspikar), Art Sphinctrina turbinata (Pers.:Fr.) De Not. - kortskaftad parasitspik Synonymer Sphinctrina gelasinata (With.) Zahlbr., Calicium stigonellum Ach., kort parasitspik

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer från Skåne till Dalsland och Uppland samt på en lokal i Jämtland. Parasiterar nästan alltid på porlav Pertusaria pertusa på gamla ekar eller bokar i öppna lägen med hög luftfuktighet. Ibland även på andra Pertusaria-arter och på Opegrapha gyrocarpa. Avverkning av alléer och hamlade träd är ett hot. De gamla bokar den växer på riskerar att inom en nära framtid att dö. Dessutom sluter sig många skogar så mycket att arten försvinner av detta skäl. Arten verkar ha minskat i Syd- och Mellansverige även på lokaler där förhållandena verkar vara bra och värdarterna finns kvar. Orsaken till detta är okänd. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (800-1600). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (200-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (800-1600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 30 (10-30) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (10-25) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 30 (10-30) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2bc+4bc).
Kortskaftad parasitspik är en liten knappnålsliknande olicheniserad svamp som parasiterar på porlav Pertusaria pertusa. Fruktkropparna är mycket små, högst 0,4 mm höga, och har ett litet blankt huvud. Apothecierna saknar eller har ett mycket kort skaft. För skillnader gentemot övriga parasitspikar Sphinctrina-arter se också ladparasitspik S. anglica.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kortskaftad parasitspik

Länsvis förekomst och status för kortskaftad parasitspik baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kortskaftad parasitspik

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Kortskaftad parasitspik är känd från omkring 200 lokaler från Skåne upp till Dalsland, Västmanland och Uppland. Det finns också en lokal i Jämtland. Vanligast är den på västkusten. Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet på 30% av sina gamla lokaler i sydligaste Sverige. Den förekommer också i Danmark (rödlistad), Norge och Finland. Utanför Norden är den funnen i stora delar av övriga Europa, Afrika, Nordamerika och Japan.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Mycocaliciomycetidae  
 • Ordning
  Mycocaliciales  
 • Familj
  Sphinctrinaceae  
 • Släkte
  Sphinctrina - parasitspikar 
 • Art
  Sphinctrina turbinata(Pers.:Fr.) De Not. - kortskaftad parasitspik
  Synonymer
  Sphinctrina gelasinata (With.) Zahlbr.
  Calicium stigonellum Ach.
  kort parasitspik

Arten förekommer på gamla ekar och bokar i öppna lägen med hög luftfuktighet. Ibland växer den tillsammans med liten parasitspik Sphinctrina leucopoda.

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Viktig)
· ädellövträd - Hardwood forest trees - red list assemblage (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Berg/hårdbotten (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· porlav - Pertusaria pertusa (Viktig)
· porlavar - Pertusaria (Har betydelse)
· skuggklotterlav - Gyrographa gyrocarpa (Har betydelse)
Arten hotas genom att halvöppna brynmiljöer med lövträd av bok och ek samt blandskogsbestånd med gran, ek och bok avverkas. Den hotas också av att öppna hagmarkerna och särskilt ekhagarna slutit sig eller överförts till barrskog. De gamla bokar den växer på riskerar att inom en nära framtid att dö och nya gamla bokar nyskapas i begränsad omfattning.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Avverkning av gamla ekar och bokar bör undvikas. Vissa öppna åldriga ekbestånd bör hållas öppna. Plantering av barrskog i hagmarker och lövskogsdominerade marker bör alltid undvikas, särskilt randzoner med ek mot öppna marker eller sjöar.
Utländska namn – DK: Parasitnål.

Löfgren, O. & Tibell, L. 1979. Sphinctrina in Europe. Lichenologist 11: 109–137.

Tibell, L. 1980. Lavordningen Caliciales i Sverige. Släktena Cyphelium, Microcalicium, Sphaerophorus, Sphinctrina, Thelomma och Tholurna. Svensk Bot. Tidskr. 74: 55–69.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Leif Tibell 1984. Rev. Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Mycocaliciomycetidae  
 • Ordning
  Mycocaliciales  
 • Familj
  Sphinctrinaceae  
 • Släkte
  Sphinctrina - parasitspikar 
 • Art
  Sphinctrina turbinata, (Pers.:Fr.) De Not. - kortskaftad parasitspik
  Synonymer
  Sphinctrina gelasinata (With.) Zahlbr.
  Calicium stigonellum Ach.
  kort parasitspik
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Leif Tibell 1984. Rev. Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.