Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kragbock

Organismgrupp Skalbaggar, Långhorningar Anaesthetis testacea
Kragbock Skalbaggar, Långhorningar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal, cylindriskt formad långhorning som är 10 mm lång. Den har svart kropp med bruna täckvingar och kraftiga ben. Antennerna är lika långa som kroppen.
Utbredning
Länsvis förekomst för kragbock Observationer i Sverige för kragbock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge, östra Småland och Öland. Ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Mellan- och Sydeuropa österut till Kazakstan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larvutvecklingen sker i grenar och klena stammar av ek. Känd från Skåne, Blekinge, östra Småland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 130 (80-260). Förekomstarean (AOO) skattas till 520 (320-1040) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i klena ekgrenar och klena stammar, i första hand av röjda ekbuskar runt åkerkanter. Arten kan ibland även gå i klena grenar som blir liggande sedan man gallrat grövre träd. Angreppen påträffas ofta i stam- och grenvirke som är en till två centimeter i diameter. Larven gör en kort gång under barken för att sedan gå in till centrum av grenen, där den fortsätter att gnaga en längre gång och där förpuppningen sedan sker. Arten har en tvåårig utvecklingstid. Förpuppningen sker i slutet av maj och den nykläckta skalbaggen kan bankas ner från ekris från mitten av juni. Arten anges i Mellan- och Sydeuropa även angripa hassel, al, björk och bok. Detta har ej bekräftats genom svenska iakttagelser.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· ekar
· ekar
Levande träd
Levande träd
· ekar
· ekar
Dött träd
Dött träd
· ekar
· ekar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cerambycidae (långhorningar), Släkte Anaesthetis, Art Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781) - kragbock Synonymer ekkrattbock

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i grenar och klena stammar av ek. Känd från Skåne, Blekinge, östra Småland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 130 (80-260). Förekomstarean (AOO) skattas till 520 (320-1040) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En långsmal, cylindriskt formad långhorning som är 10 mm lång. Den har svart kropp med bruna täckvingar och kraftiga ben. Antennerna är lika långa som kroppen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kragbock

Länsvis förekomst och status för kragbock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kragbock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge, östra Småland och Öland. Ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Mellan- och Sydeuropa österut till Kazakstan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Cerambycidae - långhorningar 
 • Underfamilj
  Lamiinae  
 • Tribus
  Apodasyini  
 • Släkte
  Anaesthetis  
 • Art
  Anaesthetis testacea(Fabricius, 1781) - kragbock
  Synonymer
  ekkrattbock

Larvutvecklingen sker i klena ekgrenar och klena stammar, i första hand av röjda ekbuskar runt åkerkanter. Arten kan ibland även gå i klena grenar som blir liggande sedan man gallrat grövre träd. Angreppen påträffas ofta i stam- och grenvirke som är en till två centimeter i diameter. Larven gör en kort gång under barken för att sedan gå in till centrum av grenen, där den fortsätter att gnaga en längre gång och där förpuppningen sedan sker. Arten har en tvåårig utvecklingstid. Förpuppningen sker i slutet av maj och den nykläckta skalbaggen kan bankas ner från ekris från mitten av juni. Arten anges i Mellan- och Sydeuropa även angripa hassel, al, björk och bok. Detta har ej bekräftats genom svenska iakttagelser.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
Arten hotas i första hand av att den är mycket lokalt förekommande och starkt beroende av successionen av nyligen dött klenvirke. Den kan därför lätt slås ut om successionerna bryts. En ökad flisning av klenvirke skulle förmodligen utgöra ett starkt hot mot arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Vid röjningar av ekkratt runt åkermarker och på hyggen är det viktigt att röjningsavfallet får ligga kvar. Likaså bör man avstå från att flisa upp avverkningsavfall av ek inom de aktuella områdena i sydöstligaste delen av landet.

Bílý, S. & Mehl, O. 1989. Longhorn Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. Vol. 22: 146.

Dahlgren, G. 1960. Anaesthetis testacea F. i Sverige. Opusc. Ent. 25: 231.

von Demelt, C. 1966. Die Tierwelt Deutschland, Teil 52, Bockkäfer: 87–88.

Lundberg, S. 1964. Bidrag till kännedomen om några svenska cerambycider. Ent. Tidskr. 85: 169.

Lundberg, S. 1993. Skalbaggar i Hornsö- och Strömsrumstrakten i östra Småland. Ent. Tidskr. 114: 94.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Cerambycidae - långhorningar 
 • Underfamilj
  Lamiinae  
 • Tribus
  Apodasyini  
 • Släkte
  Anaesthetis  
 • Art
  Anaesthetis testacea, (Fabricius, 1781) - kragbock
  Synonymer
  ekkrattbock
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.