Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kransfåfoting

Organismgrupp Mångfotingar Decapauropus verticillatus
Kransfåfoting Mångfotingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kransfåfoting är en knappt millimeterlång fåfoting. Hela djuret är vitt. Släktet Decapauropus utmärks av att undre antenngrenens framkant är kortare än dess bakkant, den s.k. antennglobulus är kortskaftad och att analsegmentets undre del har två par borst. Kransfåfoting känns igen på att den s.k. analplattan, vilken sticker ut från bakänden, har två divergerande klubbformiga utskott. Vidare är känselhåren på ryggplåtarna långa och har rik, grenad behåring.
Utbredning
Länsvis förekomst för kransfåfoting Observationer i Sverige för kransfåfoting
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En sällsynt art som i Sverige påträffats på fem lokaler i Skåne, Västergötland, Östergötland och Uppland. I Norden i övrigt är den känd från sex lokaler i södra Norge.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Hittills endast påträffad på fem lokaler i Sverige och i övrigt i världen endast i Norge och Tyskland. Utbredningen för arten är ofullständigt känd. Förekommer i ädellövskogar på kalkrik grund. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (20-500) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Artens har hittats i ädellövskog på kalkgrund. Dess biologi är i övrigt föga känd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Pauropoda (fåfotingar), Ordning Tetramerocerata, Familj Pauropodidae (fåfotingar), Släkte Decapauropus, Art Decapauropus verticillatus (Scheller, 1971) - kransfåfoting Synonymer Allopauropus verticillatus Scheller, 1971, nordisk kranssmåfåfoting

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Hittills endast påträffad på fem lokaler i Sverige och i övrigt i världen endast i Norge och Tyskland. Utbredningen för arten är ofullständigt känd. Förekommer i ädellövskogar på kalkrik grund. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (20-500) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Kransfåfoting är en knappt millimeterlång fåfoting. Hela djuret är vitt. Släktet Decapauropus utmärks av att undre antenngrenens framkant är kortare än dess bakkant, den s.k. antennglobulus är kortskaftad och att analsegmentets undre del har två par borst. Kransfåfoting känns igen på att den s.k. analplattan, vilken sticker ut från bakänden, har två divergerande klubbformiga utskott. Vidare är känselhåren på ryggplåtarna långa och har rik, grenad behåring.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kransfåfoting

Länsvis förekomst och status för kransfåfoting baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kransfåfoting

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En sällsynt art som i Sverige påträffats på fem lokaler i Skåne, Västergötland, Östergötland och Uppland. I Norden i övrigt är den känd från sex lokaler i södra Norge.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Myriapoda - mångfotingar 
 • Klass
  Pauropoda - fåfotingar 
 • Ordning
  Tetramerocerata  
 • Familj
  Pauropodidae - fåfotingar 
 • Släkte
  Decapauropus  
 • Art
  Decapauropus verticillatus(Scheller, 1971) - kransfåfoting
  Synonymer
  Allopauropus verticillatus Scheller, 1971
  nordisk kranssmåfåfoting

Artens har hittats i ädellövskog på kalkgrund. Dess biologi är i övrigt föga känd.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Liksom för flertalet fåfotingar utgör avverkningar och åtföljande förändringar i skogsbeståndens sammansättning ett allvarligt hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
En ny inventering på de svenska lokalerna är angelägen. Vidare bör arten mer systematiskt eftersökas på potentiellt nya platser. Först därefter kan behov och typ av närmare åtgärder preciseras.

Andersson, G., Djursvoll, P. & Scheller, U. 2008. Katalog över Nordens mångfotingar. Entomologisk Tidskrift 129: 173-190.

Leinaas, H. P. 1974. Symphyla and Pauropoda from two coniferous forests in South Norway. Norsk entomologisk tidskrift 21: 161–166.

Scheller, U. 1971. Two new Pauropoda species from northern Europe. Entomologica scandinavica 2: 304–308.

Scheller, U. 1998. The pauropoda of Norway. Fauna norvegica B 45: 1-10.

Scheller, U. 2005. Kransfåfoting, sid. 294-295. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.Mångfotingar. Myriapoda. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Scheller 1993. Rev. Ulf Gärdenfors 2005. Rev. Göran Andersson & Ulf Scheller 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Myriapoda - mångfotingar 
 • Klass
  Pauropoda - fåfotingar 
 • Ordning
  Tetramerocerata  
 • Familj
  Pauropodidae - fåfotingar 
 • Släkte
  Decapauropus  
 • Art
  Decapauropus verticillatus, (Scheller, 1971) - kransfåfoting
  Synonymer
  Allopauropus verticillatus Scheller, 1971
  nordisk kranssmåfåfoting
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Scheller 1993. Rev. Ulf Gärdenfors 2005. Rev. Göran Andersson & Ulf Scheller 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.