Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kremlevaxskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hygrophorus russula
Kremlevaxskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kremlevaxskivling är en stor och kraftig, musseronliknande vaxskivling. Hatten är svagt klibbig med länge inrullad hattkant. Svampen har vinröda fläckar på hatt, skivor och fot. Hatten är mörkare röd i centrum och ljusare mot kanten. Skivorna är urnupna och svagt nedlöpande. Foten är jämntjock och vitflockig upptill. Köttet är vitt och fast med mild smak och utan speciell lukt. Kremlevaxskivling förväxlas ofta med besk vaxskivling (Hygrophorus erubescens) som växer i näringsrik granskog, och är en mindre art med beskt kött. Den skiljer sig också genom att med åldern få gula fläckar och genom att lamellerna är glesare och tydligt nedlöpande.
Utbredning
Länsvis förekomst för kremlevaxskivling Observationer i Sverige för kremlevaxskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Kremlevaxskivling finns i södra Sverige upp till Vänern och norra Uppland. De flesta fynden är från trakten kring Göteborg och Göta älvdalen samt Stockholmsområdet. Arten är överallt sällsynt. Från Norge är den rapporterad som lokalt vanlig i ett stråk från Oslo mot sydväst vid Oslofjorden. Däremot är den inte rapporterad från Danmark eller Finland. Arten finns även i de sydliga delarna av Tyskland, de mediterrana delarna av Frankrike, sällsynt på Brittiska öarna och i Holland, där den inte är återfunnen sedan 1940. Den är rödlistad i bl.a. Norge, Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med ek i luckig ädellövskog och hässlen med ek samt hagmark på ört- och kalkrik mark. Sannolikt värmegynnad. En fortlöpande minskning misstänks pågå, p.g.a. igenväxning, beskuggning och försämrat lokalklimat. Omfattningen är dock svår att bedöma. Bedöms missgynnas starkt av EUs nya regler för miljöstöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (1600-16000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (400). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (80-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (460-1200) km². Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C1+2a(i)).
Ekologi
Kremlevaxskivling växer i varma lägen på marken i öppen lundartad skog med ek och gärna även hassel, på mer eller mindre kalkrik och näringsrik mark. Arten bildar mykorrhiza med ek. I Sydfrankrike växer den på sura marker under stenek och korkek. I Tyskland anses den vara en kalkart.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hygrophoraceae, Släkte Hygrophorus (skogsvaxskivlingar), Art Hygrophorus russula (Schaeff.:Fr.) Quél. - kremlevaxskivling Synonymer kremlevaxing, Agaricus russula Schaeff.:Fr.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek i luckig ädellövskog och hässlen med ek samt hagmark på ört- och kalkrik mark. Sannolikt värmegynnad. En fortlöpande minskning misstänks pågå, p.g.a. igenväxning, beskuggning och försämrat lokalklimat. Omfattningen är dock svår att bedöma. Bedöms missgynnas starkt av EUs nya regler för miljöstöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (1600-16000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (400). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (80-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (460-1200) km². Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C1+2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Kremlevaxskivling är en stor och kraftig, musseronliknande vaxskivling. Hatten är svagt klibbig med länge inrullad hattkant. Svampen har vinröda fläckar på hatt, skivor och fot. Hatten är mörkare röd i centrum och ljusare mot kanten. Skivorna är urnupna och svagt nedlöpande. Foten är jämntjock och vitflockig upptill. Köttet är vitt och fast med mild smak och utan speciell lukt. Kremlevaxskivling förväxlas ofta med besk vaxskivling (Hygrophorus erubescens) som växer i näringsrik granskog, och är en mindre art med beskt kött. Den skiljer sig också genom att med åldern få gula fläckar och genom att lamellerna är glesare och tydligt nedlöpande.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kremlevaxskivling

Länsvis förekomst och status för kremlevaxskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kremlevaxskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Kremlevaxskivling finns i södra Sverige upp till Vänern och norra Uppland. De flesta fynden är från trakten kring Göteborg och Göta älvdalen samt Stockholmsområdet. Arten är överallt sällsynt. Från Norge är den rapporterad som lokalt vanlig i ett stråk från Oslo mot sydväst vid Oslofjorden. Däremot är den inte rapporterad från Danmark eller Finland. Arten finns även i de sydliga delarna av Tyskland, de mediterrana delarna av Frankrike, sällsynt på Brittiska öarna och i Holland, där den inte är återfunnen sedan 1940. Den är rödlistad i bl.a. Norge, Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus russula(Schaeff.:Fr.) Quél. - kremlevaxskivling
  Synonymer
  kremlevaxing
  Agaricus russula Schaeff.:Fr.

Kremlevaxskivling växer i varma lägen på marken i öppen lundartad skog med ek och gärna även hassel, på mer eller mindre kalkrik och näringsrik mark. Arten bildar mykorrhiza med ek. I Sydfrankrike växer den på sura marker under stenek och korkek. I Tyskland anses den vara en kalkart.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Avverkning av skogen på artens växtplatser är det främsta hotet. Ett annat är att lokalerna riskerar att överföras till barrskog vilket slår ut arten helt. Försurning av marken som en följd av luftföroreningar kan på sikt vara ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Ett betryggande antal av artens växtplatser bör säkerställas. Artens överlevnadsmöjligheter förbättras ytterligare om ekskog generellt gynnas inom skogsbruket och om hassel sparas i ekbestånden.
Utländska namn – NO: Kremlevokssopp, FI: Haperovahakas.

Cetto, B. 1979. Der grosse Pilzführer. Band 1. BLV Verlagsgesellschaft, München Bern Wien.

Stridvall, L. & Stridvall, A. 1992. Den svenska utbredningen av några mindre vanliga inventeringsarter. Jordstjärnan 13(1): 5–18

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus russula, (Schaeff.:Fr.) Quél. - kremlevaxskivling
  Synonymer
  kremlevaxing
  Agaricus russula Schaeff.:Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.