Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  krisslerotvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Pelochrista mollitana
Krisslerotvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Huvudet är medelbrunt eller mörkbrunt. Mellankroppen är i främre delen brun, i bakre delen oftast ljusare, ockragul eller ljusbrun. Framvingen är grovt sett uppdelad i ett främre, ganska mörkt gråbrunt, mer eller mindre vattrat område, och en bakre halva med två mörka fläckar, som avdelar denna del av vingen i tre beige till smutsvita fläckar. Nära spetsen ligger tre eller fyra små ljusa dubbelhakar. Vingspann 15-21 mm, honan oftast lite mindre än hanen. Krisslerotvecklaren kan möjligen förväxlas med sallatsfrövecklare, Eucosma conterminana, men denna är betydligt ljusare och är inte tydligt ljusare vid vingbasen. Den skulle också kunna förväxlas med ovanligt vältecknade rödklintrotvecklare, Pelochrista caecimaculana, men även denna saknar en ljus fläck vid vingbasen. Fjärilar med det beskrivna utseendet och som ses på krissla bör vara krisslerotvecklare.
Utbredning
Länsvis förekomst för krisslerotvecklare Observationer i Sverige för krisslerotvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten upptäcktes på Gotland 1933, men är tvivelsutan en mycket gammal medlem av den svenska fjärilsfaunan. Krisslerotvecklaren var ända fram till 1986 en gotländsk specialitet, men detta år hittades den för första gången på Öland. Detta och senare funna exemplar på Öland är med stor sannolikhet individer som har blåst över från Gotland med nordostliga vindar, för ännu har ingen reproducerande population med säkerhet setts på ön. På Gotland förekom den tidigare på många platser, men tecken tyder på att den har minskat på senare tid. Detta torde bero på att bestånd med krissla har minskat i antal och utbredning. Den saknas i Danmark och Norge, men är funnen i den allra sydligaste delen av Finland. Den förekommer också i Estland och Lettland, vidare i södra delen av Mellaneuropa, i Sydeuropa samt österut till Kazakstan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Krisslerotvecklare är känd från Öland och Gotland. På Gotland finns reproducerande populationer men detta är mera tveksamt på Öland. Larven lever i roten av krissla, en starkt beteskänslig växt som minskat i och med ökat fårbete. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (9-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (5276-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 600 (36-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv)).
Ekologi
Krisslerotvecklaren påträffas vanligast i bestånd av krissla, Inula salicina, som är larvens värdväxt. Fjärilen flyger aktivt på kvällen och dras mot ljus under natten. Flygtiden infaller från midsommar till slutet av juli. Larven lever fram till april i roten på krissla, men biologin är för svenska förhållanden inte närmare studerad.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· krissla
· krissla
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· krisslor
· krisslor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Pelochrista, Art Pelochrista mollitana (Zeller, 1847) - krisslerotvecklare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Krisslerotvecklare är känd från Öland och Gotland. På Gotland finns reproducerande populationer men detta är mera tveksamt på Öland. Larven lever i roten av krissla, en starkt beteskänslig växt som minskat i och med ökat fårbete. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (9-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (5276-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 600 (36-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv)).
Huvudet är medelbrunt eller mörkbrunt. Mellankroppen är i främre delen brun, i bakre delen oftast ljusare, ockragul eller ljusbrun. Framvingen är grovt sett uppdelad i ett främre, ganska mörkt gråbrunt, mer eller mindre vattrat område, och en bakre halva med två mörka fläckar, som avdelar denna del av vingen i tre beige till smutsvita fläckar. Nära spetsen ligger tre eller fyra små ljusa dubbelhakar. Vingspann 15-21 mm, honan oftast lite mindre än hanen. Krisslerotvecklaren kan möjligen förväxlas med sallatsfrövecklare, Eucosma conterminana, men denna är betydligt ljusare och är inte tydligt ljusare vid vingbasen. Den skulle också kunna förväxlas med ovanligt vältecknade rödklintrotvecklare, Pelochrista caecimaculana, men även denna saknar en ljus fläck vid vingbasen. Fjärilar med det beskrivna utseendet och som ses på krissla bör vara krisslerotvecklare.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för krisslerotvecklare

Länsvis förekomst och status för krisslerotvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för krisslerotvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten upptäcktes på Gotland 1933, men är tvivelsutan en mycket gammal medlem av den svenska fjärilsfaunan. Krisslerotvecklaren var ända fram till 1986 en gotländsk specialitet, men detta år hittades den för första gången på Öland. Detta och senare funna exemplar på Öland är med stor sannolikhet individer som har blåst över från Gotland med nordostliga vindar, för ännu har ingen reproducerande population med säkerhet setts på ön. På Gotland förekom den tidigare på många platser, men tecken tyder på att den har minskat på senare tid. Detta torde bero på att bestånd med krissla har minskat i antal och utbredning. Den saknas i Danmark och Norge, men är funnen i den allra sydligaste delen av Finland. Den förekommer också i Estland och Lettland, vidare i södra delen av Mellaneuropa, i Sydeuropa samt österut till Kazakstan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Pelochrista  
 • Art
  Pelochrista mollitana(Zeller, 1847) - krisslerotvecklare

Krisslerotvecklaren påträffas vanligast i bestånd av krissla, Inula salicina, som är larvens värdväxt. Fjärilen flyger aktivt på kvällen och dras mot ljus under natten. Flygtiden infaller från midsommar till slutet av juli. Larven lever fram till april i roten på krissla, men biologin är för svenska förhållanden inte närmare studerad.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· krissla - Inula salicina (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· krisslor - Inula (Viktig)
Områden med krissla har minskat i storlek och antal till följd igenväxning som en effekt av upphört bete, utdikning och rent allmänt en långsam sänkning av grundvattenytan i kärrmarker. Olika typer av exploateringar av krisslebestånd kan hota vecklaren, t.ex. genom vägdragning och liknande.
De återstående lokalpopulationerna på Gotland bör inventeras, så att man får en bättre uppfattning om de områden som finns kvar med krisslerotvecklare. Även förekomsten på Öland bör studeras för att se om den har etablerat sig där. Åtgärder för att gynna krissla bör övervägas, varigenom även ett antal andra insektsarter kommer att utvecklas positivt.

Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. Entomologiska Sällskapet i Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Reviderad av Bengt Å Bengtsson 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Pelochrista  
 • Art
  Pelochrista mollitana, (Zeller, 1847) - krisslerotvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Reviderad av Bengt Å Bengtsson 2012.