Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  krisslesorgmott

Organismgrupp Fjärilar, Mott Atralata albofascialis
Krisslesorgmott Fjärilar, Mott

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 9–14 mm, honan är mindre än hanen. Framvingarna är triangulära med en sned utkant och relativt tillspetsade. Vingarna är svartaktiga med ett böjt tvärband en liten bit utanför mitten. Bakvingens bas har en vitaktig fläck. På vingarnas undersida finns vita mittfläckar. Fransarna på både fram- och bakvingar är vita. Arten finns avbildad i Palm (1986).
Utbredning
Länsvis förekomst för krisslesorgmott Observationer i Sverige för krisslesorgmott
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten finns i Central- och Sydeuropa. Den är närmast känd från Baltikum (Lettland, 1880-talet) och Polen men är också uppgiven från norra Tyskland. I Norden är den bara känd från Öland och Gotland. Den förekommer på åtskilliga platser på öarna med är ändå lokal.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(ii,iii)c(iv)+2ab(ii,iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Krisslesorgmal är i Norden endast känd från Öland och Gotland där arten lokalt förekommer på fuktiga ängsmarker med krissla (Inula sp.). Arten har ett litet förekomstområde och många lokaler håller på att växa igen. Krissla betas ner fullständigt av får på stora alvaret men kan ha bra bestånd utanför inhägnader. Arten kan inte kan anses som kraftigt fragmenterad. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (6-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 (5528-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (24-100) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(ii,iii)c(iv)+2ab(ii,iii)c(iv)).
Ekologi
Den påträffas lokalt på fuktig alvarmark eller öppen, helst tidvis översvämmad ängsmark där luddkrissla Inula britannica eller krissla I. salicina växer. Larven lever i en fläckmina på hösten och fjärilen kan ses i juni. Den vilar med förkärlek på mörka stenar och andra mörka föremål och flyger i solsken. Den är mycket svår att få syn på och liknar mest en fluga i flykten.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· krissla
· krissla
· krisslor
· krisslor
· luddkrissla
· luddkrissla
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Crambidae, Släkte Atralata, Art Atralata albofascialis (Treitschke, 1829) - krisslesorgmott Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(ii,iii)c(iv)+2ab(ii,iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Krisslesorgmal är i Norden endast känd från Öland och Gotland där arten lokalt förekommer på fuktiga ängsmarker med krissla (Inula sp.). Arten har ett litet förekomstområde och många lokaler håller på att växa igen. Krissla betas ner fullständigt av får på stora alvaret men kan ha bra bestånd utanför inhägnader. Arten kan inte kan anses som kraftigt fragmenterad. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (6-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 (5528-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (24-100) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(ii,iii)c(iv)+2ab(ii,iii)c(iv)).

Åtgärdsprogram Fastställt
Vingbredd 9–14 mm, honan är mindre än hanen. Framvingarna är triangulära med en sned utkant och relativt tillspetsade. Vingarna är svartaktiga med ett böjt tvärband en liten bit utanför mitten. Bakvingens bas har en vitaktig fläck. På vingarnas undersida finns vita mittfläckar. Fransarna på både fram- och bakvingar är vita. Arten finns avbildad i Palm (1986).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för krisslesorgmott

Länsvis förekomst och status för krisslesorgmott baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för krisslesorgmott

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten finns i Central- och Sydeuropa. Den är närmast känd från Baltikum (Lettland, 1880-talet) och Polen men är också uppgiven från norra Tyskland. I Norden är den bara känd från Öland och Gotland. Den förekommer på åtskilliga platser på öarna med är ändå lokal.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Crambidae  
 • Underfamilj
  Odontiinae  
 • Släkte
  Atralata  
 • Art
  Atralata albofascialis(Treitschke, 1829) - krisslesorgmott

Den påträffas lokalt på fuktig alvarmark eller öppen, helst tidvis översvämmad ängsmark där luddkrissla Inula britannica eller krissla I. salicina växer. Larven lever i en fläckmina på hösten och fjärilen kan ses i juni. Den vilar med förkärlek på mörka stenar och andra mörka föremål och flyger i solsken. Den är mycket svår att få syn på och liknar mest en fluga i flykten.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Myrbiotoper, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· krissla - Inula salicina (Viktig)
· krisslor - Inula (Viktig)
· luddkrissla - Inula britannica (Viktig)
Igenväxning, sänkt grundvatten och extremt kreaturstramp kan skada artens habitat.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Ett extensivt bete, där krisslesorgmottet finns, förefaller gynna arten och sådant bör därför möjliggöras, underlättas eller uppmuntras. En inventering av artens förekomst på Öland och Gotland bör göras för att noggrannare fastställa dess status i landet. Åtgärdsprogrammet ”Hotade arter på krissla” som nu är under framtagande omfattar även denna art.

Åtgärdsprogram Fastställt

Palm, E., 1986. Nordeuropas Pyralider. Danmarks Dyreliv Bind 3. Faunabøger, København.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Crambidae  
 • Underfamilj
  Odontiinae  
 • Släkte
  Atralata  
 • Art
  Atralata albofascialis, (Treitschke, 1829) - krisslesorgmott
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.