Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kristallporing

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Gelatoporia subvermispora
Kristallporing Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kristallporing är en upp till 3 mm tjock, ettårig, mer eller mindre utbredd resupinat ticka. Som ung är den ganska mjuk, broskartad och köttig. Som torr blir den halmfärgad till ljust ockrafärgad. Som äldre och som torkad är den skör. Porytan är vit till gräddfärgad. Fruktkroppens kant är smal, fint trådig och något ljusare än porlagret. Porerna är rektangulära till runda, kantiga eller utdragna. Vid tumning blir svampen ljust brunfläckig. Mikroskopiska karaktärer: arten känns bäst igen på de kraftigt kristallbelagda hyfspetsarna i hymeniet. Den har ett dimitiskt hyfsystem, och hyferna har söljor. Sporerna är korvformade: 4,5–6 x 1–1,5 µm.
Utbredning
Länsvis förekomst för kristallporing Observationer i Sverige för kristallporing
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Kristallporingen är känd från knappt 11 lokaler i Sverige (2005): i Närke, Södermanland, Uppland, Dalarna, Hälsingland och Jämtland. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 400, vilket motsvarar ungefär 1 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Arten, som är cirkumpolär, har i Europa en östlig utbredning. Den är funnen i Finland, Polen, Tjeckien och Jugoslavien men även i Kanada och USA.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare på liggande, fuktiga och genommurkna lågor av ofta gran men även lövträd, i skog med hög luftfuktighet. Arten torde missgynnas av åtgärder som leder till minskad tillgång på lämpligt vedsubstrat i fuktiga lägen, t ex slutavverkning, gallring och sönderkörning av lågor. Arten är uppenbarligen sällsynt och med liten population. Fruktkropparna är kortlivade och måste mikroskoperas för säker artbestämning. Därför svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (60-2400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (200). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (3). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (10-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (68-600) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Kristallporing är en vednedbrytare som orsakar vitröta. Den växer huvudsakligen på liggande murken ved av gran, men är också funnen på lövved av t.ex. hägg, björk, al, sälg, ek och asp. Den uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par lågor på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· björkar
· björkar
· gran
· gran
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Gelatoporiaceae, Släkte Gelatoporia, Art Gelatoporia subvermispora (Pilát) Niemelä - kristallporing Synonymer Poria subvermispora Pilát, Ceriporiopsis subvermispora (Pilát) Gilb. & Ryvarden, Fibuloporia subvermispora (Pilát) Domański, Spongiporus subvermisporus (Pilát) Ryvarden & Gilb., Tyromyces subvermisporus (Pilát) Ryvarden

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare på liggande, fuktiga och genommurkna lågor av ofta gran men även lövträd, i skog med hög luftfuktighet. Arten torde missgynnas av åtgärder som leder till minskad tillgång på lämpligt vedsubstrat i fuktiga lägen, t ex slutavverkning, gallring och sönderkörning av lågor. Arten är uppenbarligen sällsynt och med liten population. Fruktkropparna är kortlivade och måste mikroskoperas för säker artbestämning. Därför svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (60-2400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (200). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (3). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (10-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (68-600) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Kristallporing är en upp till 3 mm tjock, ettårig, mer eller mindre utbredd resupinat ticka. Som ung är den ganska mjuk, broskartad och köttig. Som torr blir den halmfärgad till ljust ockrafärgad. Som äldre och som torkad är den skör. Porytan är vit till gräddfärgad. Fruktkroppens kant är smal, fint trådig och något ljusare än porlagret. Porerna är rektangulära till runda, kantiga eller utdragna. Vid tumning blir svampen ljust brunfläckig. Mikroskopiska karaktärer: arten känns bäst igen på de kraftigt kristallbelagda hyfspetsarna i hymeniet. Den har ett dimitiskt hyfsystem, och hyferna har söljor. Sporerna är korvformade: 4,5–6 x 1–1,5 µm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kristallporing

Länsvis förekomst och status för kristallporing baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kristallporing

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Kristallporingen är känd från knappt 11 lokaler i Sverige (2005): i Närke, Södermanland, Uppland, Dalarna, Hälsingland och Jämtland. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 400, vilket motsvarar ungefär 1 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Arten, som är cirkumpolär, har i Europa en östlig utbredning. Den är funnen i Finland, Polen, Tjeckien och Jugoslavien men även i Kanada och USA.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Gelatoporiaceae  
 • Släkte
  Gelatoporia  
 • Art
  Gelatoporia subvermispora(Pilát) Niemelä - kristallporing
  Synonymer
  Poria subvermispora Pilát
  Ceriporiopsis subvermispora (Pilát) Gilb. & Ryvarden
  Fibuloporia subvermispora (Pilát) Domański
  Spongiporus subvermisporus (Pilát) Ryvarden & Gilb.
  Tyromyces subvermisporus (Pilát) Ryvarden

Kristallporing är en vednedbrytare som orsakar vitröta. Den växer huvudsakligen på liggande murken ved av gran, men är också funnen på lövved av t.ex. hägg, björk, al, sälg, ek och asp. Den uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par lågor på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas av brist på död ved i brukad skog. Alla skogliga åtgärder som innebär att lågor och döda eller skadade träd tas bort missgynnar arten. En slutavverkning, skoglig gallring eller annat uttag av virke på växtplatsen som ger ett förändrat lokalklimat innebär ett direkt hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
För att säkerställa kristallporingens fortlevnad bör man dels se till att dess växtplatser hålls intakta, dels att ny ved tillkommer, gärna i omedelbar anslutning. Befintliga vindfällen, döende träd, torrakor och lågor lämnas intakta. Ett långsiktigt tillförsäkrande om framtida tillgång till ved är en förutsättning för artens fortlevnad i området. Markägare, brukare och myndigheter uppmärksammas på att arten är hotad. Arten kan vara förbisedd och bör eftersökas i andra områden med lämpliga miljöer.

Hansen, L. & Knudsen, H. (Eds). 1997. Nordic Macromycetes, Vol. 3. sid. 222. Nordsvamp, Copenhagen.

Jaederfeldt, K. 2003. Tickboken. Sveriges Mykologiska Förening. Stockholm.

Niemelä, T. 1985. On Fennoscandian polypores 9. Gelatoporia n. gen. and Tyromyces canadensis, plus notes on Skeletocutis and Antrodia. Karstenia 25: 21–40.

Ryvarden, L. & Gilbertson, R. L. 1993. European Polypores, Part I. sid. 203, Fungiflora. Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Anders Bohlin, Karin Bohlin & Klas Jaederfeldt 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Gelatoporiaceae  
 • Släkte
  Gelatoporia  
 • Art
  Gelatoporia subvermispora, (Pilát) Niemelä - kristallporing
  Synonymer
  Poria subvermispora Pilát
  Ceriporiopsis subvermispora (Pilát) Gilb. & Ryvarden
  Fibuloporia subvermispora (Pilát) Domański
  Spongiporus subvermisporus (Pilát) Ryvarden & Gilb.
  Tyromyces subvermisporus (Pilát) Ryvarden
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Anders Bohlin, Karin Bohlin & Klas Jaederfeldt 2001.