Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kristallskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Metulodontia nivea
Kristallskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kristallskinn bildar utbredda, släta eller något gryniga fruktkroppar. Färgen är gulvit, ofta med en svagt rosa ton. Myceltågor förekommer ofta i anslutning till fruktkropparna. Arten har dels kristalltäckta cystider som ofta sticker ut ovanför basidieskiktet, dels smala, tillspetsade gloeocystider tillsammans med basidierna. Gloeocystiderna färgas blåvioletta med sulfovanillinlösning. Sporerna är små, släta och brett elliptiska. Arten kan bara identifieras genom mikroskopering. Under förutsättning att båda slagen av cystider iakttas bör inte förväxling med andra arter kunna ske.
Utbredning
Länsvis förekomst för kristallskinn Observationer i Sverige för kristallskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Kristallskinn är påträffad med ett fåtal fynd i hela landet inom granens naturliga utbredningsområde. Arten förekommer sällsynt och är rödlistad i Norge och Finland. Den är även känd från bergstrakter med barrskog på flera håll i Europa. Kristallskinn finns i boreala delar av Nordamerika men något oväntat också i Syd- och Mellanamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare i murken ved av barrträd, mer sällan lövträd. Uppträder främst i naturskogsliknande skogar, men enstaka fynd från andra miljöer har rapporterats. En oansenlig art, samlad av få mykologer. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms dock att fortgå. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (120-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (12-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1500 (52-1500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Ekologi
Kristallskinn lever som vednedbrytare, främst på starkt multnade granlågor, men den kan också trivas på annan multnande ved, t.ex. av al, björk och tall. Den är också en gång funnen på brädbitar vid ett sågverk. Flera fynd har gjorts i näringsrik blandskog och arten förefaller att trivas bäst i skuggig och fuktig skog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· björkar
· björkar
· gran
· gran
· klibbal
· klibbal
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Russulales, Familj Peniophoraceae, Släkte Metulodontia, Art Metulodontia nivea (P. Karst.) Parmasto - kristallskinn Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare i murken ved av barrträd, mer sällan lövträd. Uppträder främst i naturskogsliknande skogar, men enstaka fynd från andra miljöer har rapporterats. En oansenlig art, samlad av få mykologer. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms dock att fortgå. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (120-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (12-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1500 (52-1500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Kristallskinn bildar utbredda, släta eller något gryniga fruktkroppar. Färgen är gulvit, ofta med en svagt rosa ton. Myceltågor förekommer ofta i anslutning till fruktkropparna. Arten har dels kristalltäckta cystider som ofta sticker ut ovanför basidieskiktet, dels smala, tillspetsade gloeocystider tillsammans med basidierna. Gloeocystiderna färgas blåvioletta med sulfovanillinlösning. Sporerna är små, släta och brett elliptiska. Arten kan bara identifieras genom mikroskopering. Under förutsättning att båda slagen av cystider iakttas bör inte förväxling med andra arter kunna ske.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kristallskinn

Länsvis förekomst och status för kristallskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kristallskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Kristallskinn är påträffad med ett fåtal fynd i hela landet inom granens naturliga utbredningsområde. Arten förekommer sällsynt och är rödlistad i Norge och Finland. Den är även känd från bergstrakter med barrskog på flera håll i Europa. Kristallskinn finns i boreala delar av Nordamerika men något oväntat också i Syd- och Mellanamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Peniophoraceae  
 • Släkte
  Metulodontia  
 • Art
  Metulodontia nivea(P. Karst.) Parmasto - kristallskinn

Kristallskinn lever som vednedbrytare, främst på starkt multnade granlågor, men den kan också trivas på annan multnande ved, t.ex. av al, björk och tall. Den är också en gång funnen på brädbitar vid ett sågverk. Flera fynd har gjorts i näringsrik blandskog och arten förefaller att trivas bäst i skuggig och fuktig skog.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten är sällsynt och hotas rent allmänt av minskande tillgång på lämpliga växtplatser eftersom högproduktiv skogsmark utnyttjas intensivt för produktion av virke med korta omloppstider. Alla skogliga åtgärder som innebär att lågor och döda eller skadade träd tas bort missgynnar arten. En slutavverkning, skoglig gallring eller annat uttag av virke på växtplatsen som ger ett förändrat lokalklimat innebär ett direkt hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
För att säkerställa artens fortlevnad bör man dels se till att artens växtplatser hålls intakta, dels att ny ved tillkommer, gärna i omedelbar anslutning. Befintliga vindfällen, döende träd, torrakor och lågor lämnas intakta. Forskning kring artens ekologi skulle kunna ge ledning för mer precisa bevarandeinsatser.
Utländska namn – FI: luminyhäkkä.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1976. The Corticiaceae of North Europe vol. 4. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Peniophoraceae  
 • Släkte
  Metulodontia  
 • Art
  Metulodontia nivea, (P. Karst.) Parmasto - kristallskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2001.