Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kristallticka

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Skeletocutis stellae
Kristallticka Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kristallticka är en utbredd, vidväxt ticka med fleråriga, sega fruktkroppar. Porerna är mycket små, hos färska exemplar vitaktiga till ockrafärgade, som torra eller vid tumning olivfärgade eller smutsbruna. Porlagret hos mångåriga exemplar är tydligt skiktat.
Utbredning
Länsvis förekomst för kristallticka Observationer i Sverige för kristallticka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är funnen i Småland (Norra Kvills nationalpark), Närke och från Uppland och norrut till Lule lappmark. Svampen är akut hotad i södra och mellersta Sverige, där den tidigare troligen haft en mer vidsträckt utbredning. Den finns också i Norge och i norra Finland men saknas i Danmark. Utbredningen i övrigt omfattar Polen, f.d. Sovjetunionen och Nordamerika. Arten är rödlistad i Norge, Finland och Polen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare i grova granlågor, sällan tall, i urskogsartad barrskog, förefaller knuten till kontinuitetsgranskogar med mycket död ved. En liten oansenlig art som är spridd i Norrland. Använd som signalart för urskogsartade miljöer, särskilt i norra Sverige. Total population i landet bedöms ha minskatstarkt och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkning av äldre barrskog med lång skoglig kontinuitet, men även av skogliga åtgärder som t.ex. körning med tunga maskiner över lågor. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (1300-16000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (800). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 800 (130-1600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (660-2000) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 30 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 30 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Ekologi
Arten växer i olikåldriga och under lång tid orörda eller endast svagt påverkade skogar på grova lågor av barrträd, framför allt av gran, men ibland även av tall.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Incrustoporiaceae, Släkte Skeletocutis, Art Skeletocutis stellae (Pilát) Jean Keller - kristallticka Synonymer Incrustoporia stellae (Pilát) Dominik

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare i grova granlågor, sällan tall, i urskogsartad barrskog, förefaller knuten till kontinuitetsgranskogar med mycket död ved. En liten oansenlig art som är spridd i Norrland. Använd som signalart för urskogsartade miljöer, särskilt i norra Sverige. Total population i landet bedöms ha minskatstarkt och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkning av äldre barrskog med lång skoglig kontinuitet, men även av skogliga åtgärder som t.ex. körning med tunga maskiner över lågor. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (1300-16000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (800). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 800 (130-1600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (660-2000) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 30 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 30 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Kristallticka är en utbredd, vidväxt ticka med fleråriga, sega fruktkroppar. Porerna är mycket små, hos färska exemplar vitaktiga till ockrafärgade, som torra eller vid tumning olivfärgade eller smutsbruna. Porlagret hos mångåriga exemplar är tydligt skiktat.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kristallticka

Länsvis förekomst och status för kristallticka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kristallticka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen i Småland (Norra Kvills nationalpark), Närke och från Uppland och norrut till Lule lappmark. Svampen är akut hotad i södra och mellersta Sverige, där den tidigare troligen haft en mer vidsträckt utbredning. Den finns också i Norge och i norra Finland men saknas i Danmark. Utbredningen i övrigt omfattar Polen, f.d. Sovjetunionen och Nordamerika. Arten är rödlistad i Norge, Finland och Polen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Incrustoporiaceae  
 • Släkte
  Skeletocutis  
 • Art
  Skeletocutis stellae(Pilát) Jean Keller - kristallticka
  Synonymer
  Incrustoporia stellae (Pilát) Dominik

Arten växer i olikåldriga och under lång tid orörda eller endast svagt påverkade skogar på grova lågor av barrträd, framför allt av gran, men ibland även av tall.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Alla skogsskötselåtgärder på eller i omedelbar närhet av lokalerna påverkar arten negativt liksom den minskande andelen död ved i kulturskogarna.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
I norra Sverige bör, på lokaler där arten finns, skogsbruk bedrivas skonsamt och med undvikande av kalavverkning. Lokaler i södra och mellersta Sverige bör helt undantas från skogsbruk.
Utländska namn – NO: Taigakjuke, FI: Välkkyludekääpä.

Eriksson, J. 1958. Studies in the Heterobasidomycetes and Homobasidomycetes–Aphyllophorales of Muddus National Park in Nporth Sweden. Symbolae Botanicae Upsaliensis 16(1).

Ryvarden, L. & Gilbertson, R.L. 1994. European Polypores 2. Fungiflora, Oslo.

Strid, Å. 1973. Notes on lignicolous Aphyllophorales in the province of Dalarna and in Sonfjället National Park in Härjedalen. Göteborgs svampklubb Årsskrift 1972–1973: 5–30.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1984. Rev. Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Incrustoporiaceae  
 • Släkte
  Skeletocutis  
 • Art
  Skeletocutis stellae, (Pilát) Jean Keller - kristallticka
  Synonymer
  Incrustoporia stellae (Pilát) Dominik
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1984. Rev. Karl-Henrik Larsson 1997.