Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brunt timjansmott

Organismgrupp Fjärilar, Mott Delplanqueia dilutella
Brunt timjansmott Fjärilar, Mott

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för brunt timjansmott Observationer i Sverige för brunt timjansmott
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är endast känd från Öland och Gotland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Krokbandat timjansmott förekommer på uppskattningsvis 20-60 lokaler på fastlandet och troligen något fler på Öland och Gotland, där de ligger tätare och i några fall har lokal migration mellan de olika delpopulationerna. Utbredningen omfattar 10 landskap i Götaland och Svealand samt Gotska Sandön. I de nordligaste landskapen (Uppland, Västmanland) är lokalerna få och isolerade. Även på övriga fastlandet är lokalerna isolerade. Kvaliteten hos förekomstlokalerna försämras stadigt genom igenväxning eller exploatering. Troligen försvinner någon eller några lokaler varje år genom att habitatet förstörs. Denna art förekommer ofta tillsammans Pempeliella ornatella, radbandat timjanmott. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Brunt timjansmott är knuten till värdväxten backtimjan Thymus serpyllum. Arten har tills nyligen sammanblandats med Delplanqueia inscriptella, förväxlat timjansmott. 
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· backtimjan
· backtimjan
· timjan
· timjan
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Pyralidae (solmott), Släkte Delplanqueia, Art Delplanqueia dilutella (Denis & Schiffermüller, 1775) - brunt timjansmott Synonymer krokbandat timjansmott, Pempeliella dilutella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Krokbandat timjansmott förekommer på uppskattningsvis 20-60 lokaler på fastlandet och troligen något fler på Öland och Gotland, där de ligger tätare och i några fall har lokal migration mellan de olika delpopulationerna. Utbredningen omfattar 10 landskap i Götaland och Svealand samt Gotska Sandön. I de nordligaste landskapen (Uppland, Västmanland) är lokalerna få och isolerade. Även på övriga fastlandet är lokalerna isolerade. Kvaliteten hos förekomstlokalerna försämras stadigt genom igenväxning eller exploatering. Troligen försvinner någon eller några lokaler varje år genom att habitatet förstörs. Denna art förekommer ofta tillsammans Pempeliella ornatella, radbandat timjanmott. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för brunt timjansmott

Länsvis förekomst och status för brunt timjansmott baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brunt timjansmott

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast känd från Öland och Gotland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Pyralidae - solmott 
 • Underfamilj
  Phycitinae  
 • Släkte
  Delplanqueia  
 • Art
  Delplanqueia dilutella(Denis & Schiffermüller, 1775) - brunt timjansmott
  Synonymer
  krokbandat timjansmott
  Pempeliella dilutella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Brunt timjansmott är knuten till värdväxten backtimjan Thymus serpyllum. Arten har tills nyligen sammanblandats med Delplanqueia inscriptella, förväxlat timjansmott. 

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppna strandbiotoper, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· backtimjan - Thymus serpyllum (Viktig)
· timjan - Thymus (Viktig)
Främst tillbakagången av backtimjan på grund av upphörd eller minskad beteshävd samt kvävenedfallet som tillför näring i marken. Detta bidrar till igenväxning med vedartad vegetation samt höga gräs och örter som tränger ut timjan vilken är konkurrenssvag mot hög omgivande vegetation. Särskilt sandmarker och torrängar är hårt utsatta medan de kalkrika, grusiga och steniga alvarmarkerna med lägre och mindre täckande vegetation klarar sig bättre. Den minskade hävden bidrar även till utebliven eller svag markstörning som gör det svårare för backtimjan att föryngra sig. Även exploatering av sandmarker och torrängar, bland annat genom bebyggelse, är ett hot.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Försurning (Viss positiv effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Skydd av sandmarker samt skötsel av dessa genom upprepade markstörningar samt bete eller slåtter, eventuellt även bränning. Vid de båda senare åtgärderna är markstörningar extra viktigt om det inte finns tillgång till betesdjur som kan trampa upp markytan och skapa föryngringsytor för groende frön. Många torrängar och alvarmark växer igen med buskvegetation, exempelvis bestående av slån och en. Återkommande röjningar är därför ofta nödvändiga. Blir röjningen för hård kan dock röjgödslingseffekt av multnande rotdelar skapa en kraftig sly- och gräs-/örttillväxt och det kan därför vara nödvändigt att röja varsamt. Vid betesdrift är det viktigt att denna inte blir för intensiv, även om den lågväxande timjanplantan är bra på att klara hårt bete. Överlag så minskar insektsrikedomen vid intensivt bete, därför måste det hållas under kontroll.

Karsholt, O. & Razowski, J. 1996. The Lepidoptera of Europe: A distribunal checklist. Apollo books, Stenstrup.

Palm, E. 1986. Nordeuropas Pyralider - med saerligt henblik på den danske fauna (Lepidoptera: Pyralidae). Fauna Bøger, København.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Förlag Hans Hellberg, Kista.

Svensson, I., Elmquist, H., Gustafsson, B., Hellberg, H., Imby, L. & Palmquist, G. 1994. Catalogus lepidopterorum suecicae. Naturhistoriska riksmuseet & Entomologiska föreningen, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mats Lindeborg 2015. 

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Pyralidae - solmott 
 • Underfamilj
  Phycitinae  
 • Släkte
  Delplanqueia  
 • Art
  Delplanqueia dilutella, (Denis & Schiffermüller, 1775) - brunt timjansmott
  Synonymer
  krokbandat timjansmott
  Pempeliella dilutella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mats Lindeborg 2015.