Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  krokhorndyvel

Organismgrupp Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar Onthophagus fracticornis
Krokhorndyvel Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6-9,5 mm lång bladhorning med starkt kullrig och knubbig kroppsform och kraftiga grävben. Kroppen är svart med tydlig bronsglans, täckvingarna ljust gulbruna med ett oregelbundet mönster av sammanflytande svarta fläckar. Huvudet är hos honan försett med tvärgående lister, hos hanen med ett m.el.m. välutvecklat, bakåtriktat horn. Skiljs från O. nuchicornis på att halssköldens sidor är konkavt insvängda bakom de något utstående framhörnen (se f.ö. denna). Däremot är O. fracticornis ytterst svårskild från O. similis, som dock har en sydligare utbredning, och saknas norr om Skåne, Blekinge, Halland, Öland och Gotland. Bestämningen bör därför kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för krokhorndyvel Observationer i Sverige för krokhorndyvel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare utbredd och ställvis tämligen allmän i Syd- och Mellansverige norrut till Dalarna. Arten är idag mest frekvent i delar av Skåne samt på Öland och Gotland, men populationer finns också i vissa områden i Småland, Östergötland och Västergötland. Närmast i Danmark, Norge och Finland, vidare utbredd i större delen av Europa samt i Algeriet och österut till västra Asien. Rödlistad i Norge som hänsynskrävande. I Finland påträffades arten senast 1946, och är nu sannolikt utdöd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Krokhorndyvel lever i spillning på torr, öppen, sandig betesmark, på Öland och Gotland gärna på alvarmark. Tidigare utbredd och ställvis tämligen allmän i Syd- och Mellansverige norrut till Dalarna. Starkt minskande under efterkrigstiden. Idag någorlunda frekvent endast i delar av Skåne samt på Öland och Gotland, med splittrad förekomst norrut till Närke och Värmland. Hotas framför allt av nerläggning av betesmark, men också av ändringar i betesdriften. Antalet lokalområden i landet skattas till 240 (180-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 960 (720-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever i spillning på torr, välhävdad betesmark. Främst på öppna, sandiga marker som de skånska sandfälten, men på Öland också på alvarmark med tunt jordtäcke, och på Gotland även i gles, hårt betad skog. Klarar ej av ett slutet vegetationstäcke med sammanhängande grässvål. Liksom hos övriga Onthophagus-arter gräver skalbaggen m.el.m. grunda gångar i marken under spillningshögen, vilka fylls med spillning. I dessa gångar läggs sedan äggen. Övervintrar som fullvuxen, och påträffas såväl på försommaren som på sensommaren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· får
· får
· hjortdjur
· hjortdjur
· häst
· häst
· nötkreatur
· nötkreatur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Scarabaeidae (bladhorningar), Släkte Onthophagus, Art Onthophagus fracticornis (Preyssler, 1790) - krokhorndyvel Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Krokhorndyvel lever i spillning på torr, öppen, sandig betesmark, på Öland och Gotland gärna på alvarmark. Tidigare utbredd och ställvis tämligen allmän i Syd- och Mellansverige norrut till Dalarna. Starkt minskande under efterkrigstiden. Idag någorlunda frekvent endast i delar av Skåne samt på Öland och Gotland, med splittrad förekomst norrut till Närke och Värmland. Hotas framför allt av nerläggning av betesmark, men också av ändringar i betesdriften. Antalet lokalområden i landet skattas till 240 (180-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 960 (720-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Konventioner Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))
En 6-9,5 mm lång bladhorning med starkt kullrig och knubbig kroppsform och kraftiga grävben. Kroppen är svart med tydlig bronsglans, täckvingarna ljust gulbruna med ett oregelbundet mönster av sammanflytande svarta fläckar. Huvudet är hos honan försett med tvärgående lister, hos hanen med ett m.el.m. välutvecklat, bakåtriktat horn. Skiljs från O. nuchicornis på att halssköldens sidor är konkavt insvängda bakom de något utstående framhörnen (se f.ö. denna). Däremot är O. fracticornis ytterst svårskild från O. similis, som dock har en sydligare utbredning, och saknas norr om Skåne, Blekinge, Halland, Öland och Gotland. Bestämningen bör därför kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för krokhorndyvel

Länsvis förekomst och status för krokhorndyvel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för krokhorndyvel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare utbredd och ställvis tämligen allmän i Syd- och Mellansverige norrut till Dalarna. Arten är idag mest frekvent i delar av Skåne samt på Öland och Gotland, men populationer finns också i vissa områden i Småland, Östergötland och Västergötland. Närmast i Danmark, Norge och Finland, vidare utbredd i större delen av Europa samt i Algeriet och österut till västra Asien. Rödlistad i Norge som hänsynskrävande. I Finland påträffades arten senast 1946, och är nu sannolikt utdöd.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Scarabaeidae - bladhorningar 
 • Underfamilj
  Scarabaeinae  
 • Tribus
  Onthophagini  
 • Släkte
  Onthophagus  
 • Art
  Onthophagus fracticornis(Preyssler, 1790) - krokhorndyvel

Lever i spillning på torr, välhävdad betesmark. Främst på öppna, sandiga marker som de skånska sandfälten, men på Öland också på alvarmark med tunt jordtäcke, och på Gotland även i gles, hårt betad skog. Klarar ej av ett slutet vegetationstäcke med sammanhängande grässvål. Liksom hos övriga Onthophagus-arter gräver skalbaggen m.el.m. grunda gångar i marken under spillningshögen, vilka fylls med spillning. I dessa gångar läggs sedan äggen. Övervintrar som fullvuxen, och påträffas såväl på försommaren som på sensommaren.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· får - Ovis aries (Viktig)
· hjortdjur - Cervidae (Har betydelse)
· häst - Equus caballus (Viktig)
· nötkreatur - Bos taurus (Har betydelse)
Hotas framför allt av nerläggning av betesmark, men också av ändringar i betesdriften. Minskningen av arealen betesmark har slagit särskilt hårt mot de magra, sandiga markerna. Ett generellt sett lägre betestryck leder dessutom till en tätare vegetationsstruktur med färre markblottor. Detta leder till ett mindre gynnsamt mikroklimat, och den tätare grässvålen missgynnar också på ett mer direkt sätt de grävande arterna. Användandet av avmaskningsmedel (avermectiner) utgör en ytterligare belastning på populationer som redan är hårt trängda.

Påverkan
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Upprätthåll en relativt hård hävd av magra, ogödslade naturbetesmarker, och undvik användandet av avmaskningsmedel.

Landin, B.-O. 1957. Bladhorningar. Svensk Insektfauna 9. Stockholm.

Ljungberg, H. 2001. Inventeringsresultat: dyngbaggar. I. Croneborg, H. (red.): Skogsbeten. En metodstudie från Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län, Livsmiljöenheten, rapport 5, 2001.

Ljungberg, H. 2002a. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Ljungberg, H. 2002b. Notes on North European Onthophagus Latr. (Coleoptera: Scarabaeidae). Ent. Tidskr. 123: 35–49.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Scarabaeidae - bladhorningar 
 • Underfamilj
  Scarabaeinae  
 • Tribus
  Onthophagini  
 • Släkte
  Onthophagus  
 • Art
  Onthophagus fracticornis, (Preyssler, 1790) - krokhorndyvel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.