Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  krokskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Uncobasidium luteolum
Krokskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En tunn, utbredd skinnsvamp som i regel sitter löst fäst mot underlaget. Hymeniet är slätt och vitt till gulaktigt. Hyferna har söljor och sporerna är elliptiska till äggformade. Arten är lättast att känna igen på basidierna som vid basen ofta har en utväxt, en liten krok, vilket är anledningen till artens namn. Kroken är inte alltid så framträdande vilket kan orsaka problem då arten ska identifieras och den kan då förväxlas med flera andra skinnsvampar.
Utbredning
Länsvis förekomst för krokskinn Observationer i Sverige för krokskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är samlad ett fåtal gånger i Halland, Uppland, Gästrikland och Ångermanland. Det yngsta fyndet är från 1975. Typlokalen är Dividalen nationalpark i nordligaste Norge och den är senare samlad ytterligare fyra gånger i Norge, senast 2011. Det finns också en insamling från Frankrike, rapporterad under namnet Aphanobasidium alpestre.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare. Få fynd varav endast ett aktuellt. Oklar status och ekologi. Uppenbart en mycket sällsynt art. Svårt att bedöma ev. minskning. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten har samlats på multnande ved av gran, asp, sälg, fläder och obestämd lövved. I flera fall har substratet utgjorts av kvistar och grenar men i något fall också grövre ved. Fyndplatserna har ofta varit skyddade områden med äldre skog men i ett fall en trädgård. Ur den tillgängliga informationen går det inte att dra någon klar slutsats om artens miljökrav.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· sälg
· sälg
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricomycetes, families incertae sedis, Familj Agaricomycetes, genera incertae sedis, Släkte Uncobasidium, Art Uncobasidium luteolum Hjortstam & Ryvarden - krokskinn Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare. Få fynd varav endast ett aktuellt. Oklar status och ekologi. Uppenbart en mycket sällsynt art. Svårt att bedöma ev. minskning. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En tunn, utbredd skinnsvamp som i regel sitter löst fäst mot underlaget. Hymeniet är slätt och vitt till gulaktigt. Hyferna har söljor och sporerna är elliptiska till äggformade. Arten är lättast att känna igen på basidierna som vid basen ofta har en utväxt, en liten krok, vilket är anledningen till artens namn. Kroken är inte alltid så framträdande vilket kan orsaka problem då arten ska identifieras och den kan då förväxlas med flera andra skinnsvampar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för krokskinn

Länsvis förekomst och status för krokskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för krokskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är samlad ett fåtal gånger i Halland, Uppland, Gästrikland och Ångermanland. Det yngsta fyndet är från 1975. Typlokalen är Dividalen nationalpark i nordligaste Norge och den är senare samlad ytterligare fyra gånger i Norge, senast 2011. Det finns också en insamling från Frankrike, rapporterad under namnet Aphanobasidium alpestre.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Agaricomycetes, families incertae sedis  
 • Familj
  Agaricomycetes, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Uncobasidium  
 • Art
  Uncobasidium luteolumHjortstam & Ryvarden - krokskinn

Arten har samlats på multnande ved av gran, asp, sälg, fläder och obestämd lövved. I flera fall har substratet utgjorts av kvistar och grenar men i något fall också grövre ved. Fyndplatserna har ofta varit skyddade områden med äldre skog men i ett fall en trädgård. Ur den tillgängliga informationen går det inte att dra någon klar slutsats om artens miljökrav.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Löv-/barrblandskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)
Med tanke på att arten tycks ha ganska ospecifika levnadskrav så är det oklart om det föreligger något hot.
Det vore värdefullt att inventera områden där arten tidigare påträffats och att få en bättre bild av vilka krav den har på sin miljö.
I Hansen & Knudsen, Nordic Macromycetes vol 3, 1997 behandlas arten under namnet Uncobasidium notabile (H.S. Jacks.) Tellería. Detta bygger på en missuppfattning av den amerikanska arten Corticium notabile H.S. Jacks., en skinnsvamp som på denna sida Atlanten bara är känd genom en insamling på Tenerifa.

Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1978. Notes on Corticiaceae (Basidiomycetes) III. Mycotaxon 7: 407-410.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2013

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Agaricomycetes, families incertae sedis  
 • Familj
  Agaricomycetes, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Uncobasidium  
 • Art
  Uncobasidium luteolum, Hjortstam & Ryvarden - krokskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2013