Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kromspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius tofaceus
Kromspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kromspindling är en medelstor spindling av undersläktet Leprocybe med torr, gul eller brungul hatt tätt beklädd med små, mörkare bruna fjäll. Lamellerna är ganska glesa, breda och gulbruna. Foten är mer eller mindre klubbformig nedtill och gulaktig med orangebruna velumband. Köttet är ljust brungult, i fotbasen mörknande. Lukten är rätt stark och frän.
Utbredning
Länsvis förekomst för kromspindling Observationer i Sverige för kromspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En sällsynt art i södra Sverige. Den är hittills påträffad i åtta landskap från Skåne till Uppland. De flesta fynden är från Bohuslän. 15 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 150, vilket motsvarar ungefär 300 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 3 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Den förekommer sällsynt även i Danmark (akut hotad), Norge (sårbar) och Finland. I Tyskland förefaller den inte vara sällsynt i Bayern men saknas längre norrut.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med ek och bok, eventuellt även med hassel. Knuten till ädellövskog, helst ekskog men även påträffad i bok- och barrskog. Endast drygt 10 kända lokaler i sen tid från södra delarna av Sverige. På Västkusten finns många gamla fynd men få från senare tid. Total population i landet bedöms som mycket liten. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (240-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (75). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (12-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (52-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Kromspindlingen bildar mykorrhiza med ek och bok, eventuellt även med hassel och andra trädslag. Knuten till ädellövskog, helst ekskog. Mer sällan påträffad i bok- och barrskog. Enstaka fynd i barrskog tyder dock på att den kan växa även tillsammans med andra trädslag. Den påträffas inte på de allra magraste markerna, men förefaller heller inte vara kalkbunden. I Bohuslän växer den ofta i hedekskog, men då gärna på lite rikare fläckar där det kanske finns inslag av skalgrus i marken. På en lokal i Västmanland (Kalkugnsberget vid Arboga) växte den i örtrik barrskog med visst inslag av hassel m.m. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius tofaceus Fr. - kromspindling Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek och bok, eventuellt även med hassel. Knuten till ädellövskog, helst ekskog men även påträffad i bok- och barrskog. Endast drygt 10 kända lokaler i sen tid från södra delarna av Sverige. På Västkusten finns många gamla fynd men få från senare tid. Total population i landet bedöms som mycket liten. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (240-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (75). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (12-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (52-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Kromspindling är en medelstor spindling av undersläktet Leprocybe med torr, gul eller brungul hatt tätt beklädd med små, mörkare bruna fjäll. Lamellerna är ganska glesa, breda och gulbruna. Foten är mer eller mindre klubbformig nedtill och gulaktig med orangebruna velumband. Köttet är ljust brungult, i fotbasen mörknande. Lukten är rätt stark och frän.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kromspindling

Länsvis förekomst och status för kromspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kromspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En sällsynt art i södra Sverige. Den är hittills påträffad i åtta landskap från Skåne till Uppland. De flesta fynden är från Bohuslän. 15 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 150, vilket motsvarar ungefär 300 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 3 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Den förekommer sällsynt även i Danmark (akut hotad), Norge (sårbar) och Finland. I Tyskland förefaller den inte vara sällsynt i Bayern men saknas längre norrut.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Cortinarius  
 • Art
  Cortinarius tofaceusFr. - kromspindling

Kromspindlingen bildar mykorrhiza med ek och bok, eventuellt även med hassel och andra trädslag. Knuten till ädellövskog, helst ekskog. Mer sällan påträffad i bok- och barrskog. Enstaka fynd i barrskog tyder dock på att den kan växa även tillsammans med andra trädslag. Den påträffas inte på de allra magraste markerna, men förefaller heller inte vara kalkbunden. I Bohuslän växer den ofta i hedekskog, men då gärna på lite rikare fläckar där det kanske finns inslag av skalgrus i marken. På en lokal i Västmanland (Kalkugnsberget vid Arboga) växte den i örtrik barrskog med visst inslag av hassel m.m. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Arten påverkas negativt av kalavverkning och gallring av ädellövskog eller omföring av lövskog till barrskog. På lång sikt kan försurning och kvävenedfall leda till att arten minskar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Kromspindling är troligen bunden till speciella markförhållanden och uppträder på begränsade ytor. Dessa bör undantas från skogsbruk och i ytorna runt om bör skogsbruk ske med försiktighet. Artens ekologi bör studeras bättre.
Utländska namn – FI: Nuijamyrkkyseitikki.

Lange, J.E. 1935–40. Flora Agaricina Danica (nr 91 D). Köpenhamn.

Michael, E. & Hennig, B. 1967. Handbuch für Pilzfreunde. Band IV. Gustav Fischer Verlag, Jena.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Cortinarius  
 • Art
  Cortinarius tofaceus, Fr. - kromspindling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.