Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kromvaxskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Gloioxanthomyces vitellinus
Kromvaxskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för kromvaxskivling Observationer i Sverige för kromvaxskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Levnadssätt okänt. Växer på mager, ogödslad betesmark och betade strandängar. Status och hotbild oklar, men uppenbarligen mycket sällsynt, färre än 10 fynd kända i Sverige efter 1990 trots eftersök. Hotas av samma orsaker som många andra svampar knutna till gräsmarker. Arten försvinner vid gödsling och missgynnas av atmosfäriskt kvävenedfall och missgynnas med upphörande hävd med åtföljande vegetationsförändringar samt ändrad djurhållning med tyngre köttdjur och stödutfordring som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Antalet reproduktiva individer skattas till 60 (6-120). Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (6-120). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Gräsmark. Marken, bland fuktig mossa.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hygrophoraceae, Släkte Gloioxanthomyces, Art Gloioxanthomyces vitellinus (Fries) Lodge, Vizzini, Ercole & Boertm. - kromvaxskivling Synonymer Hygrocybe vitellina (Fr.) P.Karst., Hygrophorus vitellinus Fr., Hygrocybe luteolaeta Arnolds, Hygrocybe laeta var. luteolaeta (Arnolds) Bon, Gliophorus luteolaetus (Arnolds) Kovalenko, kromvaxing

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Levnadssätt okänt. Växer på mager, ogödslad betesmark och betade strandängar. Status och hotbild oklar, men uppenbarligen mycket sällsynt, färre än 10 fynd kända i Sverige efter 1990 trots eftersök. Hotas av samma orsaker som många andra svampar knutna till gräsmarker. Arten försvinner vid gödsling och missgynnas av atmosfäriskt kvävenedfall och missgynnas med upphörande hävd med åtföljande vegetationsförändringar samt ändrad djurhållning med tyngre köttdjur och stödutfordring som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Antalet reproduktiva individer skattas till 60 (6-120). Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (6-120). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kromvaxskivling

Länsvis förekomst och status för kromvaxskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kromvaxskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrocyboideae  
 • Tribus
  Humidicuteae  
 • Släkte
  Gloioxanthomyces  
 • Art
  Gloioxanthomyces vitellinus(Fries) Lodge, Vizzini, Ercole & Boertm. - kromvaxskivling
  Synonymer
  Hygrocybe vitellina (Fr.) P.Karst.
  Hygrophorus vitellinus Fr.
  Hygrocybe luteolaeta Arnolds
  Hygrocybe laeta var. luteolaeta (Arnolds) Bon
  Gliophorus luteolaetus (Arnolds) Kovalenko
  kromvaxing

Gräsmark. Marken, bland fuktig mossa.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)

Boertmann, D. 1995: Vokshatte. Nordeuropas Svampe -- Bind 1. -- 184.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrocyboideae  
 • Tribus
  Humidicuteae  
 • Släkte
  Gloioxanthomyces  
 • Art
  Gloioxanthomyces vitellinus, (Fries) Lodge, Vizzini, Ercole & Boertm. - kromvaxskivling
  Synonymer
  Hygrocybe vitellina (Fr.) P.Karst.
  Hygrophorus vitellinus Fr.
  Hygrocybe luteolaeta Arnolds
  Hygrocybe laeta var. luteolaeta (Arnolds) Bon
  Gliophorus luteolaetus (Arnolds) Kovalenko
  kromvaxing
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.