Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kronskål

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Sarcosphaera coronaria
Kronskål Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kronskål är en ganska stor skålsvamp, upp till 15 cm bred, i början klotformig, sluten och underjordisk, sedan stjärnformigt uppsprickande vid jordytan i 5–10 flikar. Insidan är blekt eller mörkt brunviolett, utsidan vitaktig med lila ton. Fruktkropparna sitter nedsänkta i marken och kan därför lätt undgå upptäckt.
Utbredning
Länsvis förekomst för kronskål Observationer i Sverige för kronskål
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sedan år 1980 är 15 fynd rapporterade från Gotland, fyra fynd från Jämtland, ett fynd från Öland och två fynd från Östergötland. I Uppland har arten inte rapporterats sedan mitten av 1970-talet. Några fynd finns också från Danmark och från Norge så långt norrut som i Troms medan den saknas i Finland. Artens huvudutbredning synes vara i Mellaneuropa där den förekommer upp till 1800 meters höjd i Alperna. Arten är rödlistad i Danmark, Norge, Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med tall, möjligen även med andra trädslag, i luckig tall- och granskog på kalkrik mark. Sällsynt och värmegynnad. Har förmåga att kolonisera tall i första generation i brynmiljöer förutsatt kalkrik mark.Ovanlig. Bedöms inte minska idag men totala populationen i landet kan i ett 100 års perspektiv ha landet minskat (många äldre uppgifter från Gotland), huvudsakligen p.g.a. förtätningar av artens växtmiljöer och upphört skogsbete. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (400-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Svampen växer i barrskog, särskilt tallskog, på kalkgrund. Fruktkroppar uppträder från senvåren i Sydsverige till senare delen av augusti i Nordnorge. Den växer mycket ofta tillsammans med purpurknipprot.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· tall
· tall
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Pezizomycetes, Ordning Pezizales (skålsvampar), Familj Pezizaceae, Släkte Sarcosphaera, Art Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Boud. - kronskål Synonymer Peziza coronaria Jacq., Pustularia coronaria (Jacq.) Rehm, Peziza eximia Durieu & Lév., Sarcosphaeria eximia (Durieu & Lév.) Maire, Sarcosphaera dargelasii (Gachet) Nannf., Sarcosphaera crassa (Santi) Pouzar

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med tall, möjligen även med andra trädslag, i luckig tall- och granskog på kalkrik mark. Sällsynt och värmegynnad. Har förmåga att kolonisera tall i första generation i brynmiljöer förutsatt kalkrik mark.Ovanlig. Bedöms inte minska idag men totala populationen i landet kan i ett 100 års perspektiv ha landet minskat (många äldre uppgifter från Gotland), huvudsakligen p.g.a. förtätningar av artens växtmiljöer och upphört skogsbete. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (400-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Kronskål är en ganska stor skålsvamp, upp till 15 cm bred, i början klotformig, sluten och underjordisk, sedan stjärnformigt uppsprickande vid jordytan i 5–10 flikar. Insidan är blekt eller mörkt brunviolett, utsidan vitaktig med lila ton. Fruktkropparna sitter nedsänkta i marken och kan därför lätt undgå upptäckt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kronskål

Länsvis förekomst och status för kronskål baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kronskål

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sedan år 1980 är 15 fynd rapporterade från Gotland, fyra fynd från Jämtland, ett fynd från Öland och två fynd från Östergötland. I Uppland har arten inte rapporterats sedan mitten av 1970-talet. Några fynd finns också från Danmark och från Norge så långt norrut som i Troms medan den saknas i Finland. Artens huvudutbredning synes vara i Mellaneuropa där den förekommer upp till 1800 meters höjd i Alperna. Arten är rödlistad i Danmark, Norge, Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Pezizaceae  
 • Släkte
  Sarcosphaera  
 • Art
  Sarcosphaera coronaria(Jacq.) Boud. - kronskål
  Synonymer
  Peziza coronaria Jacq.
  Pustularia coronaria (Jacq.) Rehm
  Peziza eximia Durieu & Lév.
  Sarcosphaeria eximia (Durieu & Lév.) Maire
  Sarcosphaera dargelasii (Gachet) Nannf.
  Sarcosphaera crassa (Santi) Pouzar

Svampen växer i barrskog, särskilt tallskog, på kalkgrund. Fruktkroppar uppträder från senvåren i Sydsverige till senare delen av augusti i Nordnorge. Den växer mycket ofta tillsammans med purpurknipprot.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Avverkning på lokalerna skadar arten liksom annan exploatering som förändrar miljön.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Artens växtplatser bör skyddas. Den bör även eftersökas på andra platser i Syd- och Mellansverige. För att gynna arten på sikt bör fler områden med barrskog på kalkrikt underlag undantas från skogsbruk.
Utländska namn – NO: Kronebegersopp, DK: Stjernebæger, FI: Kruunumaljakas.

Bohlin, K. 1993. Sarcosphaera coronaria och Geastrum pectinatum i Nord-Norge. Blekksoppen 60: 13–16.

Dähncke, R.M. & Dähncke, S.M. 1979. 700 Pilze in Farbfotos. AT Verlag, Aarau.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Pezizaceae  
 • Släkte
  Sarcosphaera  
 • Art
  Sarcosphaera coronaria, (Jacq.) Boud. - kronskål
  Synonymer
  Peziza coronaria Jacq.
  Pustularia coronaria (Jacq.) Rehm
  Peziza eximia Durieu & Lév.
  Sarcosphaeria eximia (Durieu & Lév.) Maire
  Sarcosphaera dargelasii (Gachet) Nannf.
  Sarcosphaera crassa (Santi) Pouzar
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.