Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kuddgelélav

Organismgrupp Lavar Arctomia fascicularis
Kuddgelélav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Krusig gelélav är en några få cm stor bladlav med mörkt olivgrön till svart bål som sväller mycket kraftigt i väta. Bålen är uppdelad i många smålober. Apothecier är vanligen talrika. Mikroskopiska karaktärer är avgörande för identifiering.
Utbredning
Länsvis förekomst för kuddgelélav Observationer i Sverige för kuddgelélav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten var känd från enstaka lokaler i Småland och Jämtland. Den har försvunnit från alla sina gamla lokaler där den eftersökts men har under 1990-talet påträffats på en ny lokal vardera i Dalsland respektive Värmland. I övriga Norden är laven känd endast från Norge men där från åtskilliga lokaler. Utanför Norden förekommer den i suboceaniska områden av Europa, Afrika och Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
A3bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Arten är bara känd från tre lokaler, en vardera i Dalsland, Värmland och Lule Lappmark, och alla saknar skydd. Växer på mossiga lövträd i suboceaniska områden med mycket hög och jämn luftfuktighet. På en av lokalerna finns den bara på ett träd; detta träd en ensam lönn i en granplantering och det finns inga andra träd i närheten att sprida sig till. Risken är stor att arten skall försvinna från sina lokaler i Dalsland och Värmland. I Lule Lappmark växer den på 29 träd, nästan enbart på rönn och föryngring av detta trädslag saknas helt på grund av intensivt älgbete. Arten bytte 2013 namn från Collema fasciculare till Arctomia fascicularis. Antalet reproduktiva individer skattas till 60 (60-100). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (12-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 25 (10-50) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 80 (50-90) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 50 (30-70) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt A-kriteriet. (A3bc).
Ekologi
Växer på mossiga lövträd i områden med mycket hög luftfuktighet. På lokalen i Dalsland finns den på 2-3 lövträd och i Värmland på en lönn i en liten öppning i en granplantering. Arten är tidigare funnen på bark av poppel, rönn, ask och lönn.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· rönn
· rönn
· skogslönn
· skogslönn
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Baeomycetales, Familj Arctomiaceae, Släkte Arctomia (dvärggytterlavar), Art Arctomia fascicularis (L.) Otálora & Wedin - kuddgelélav Synonymer Collema ascaridosporum (A.Massal.) Degel., Lichen fascicularis L., Collema fasciculare (L.) Weber ex F.H.Wigg.

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier A3bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Arten är bara känd från tre lokaler, en vardera i Dalsland, Värmland och Lule Lappmark, och alla saknar skydd. Växer på mossiga lövträd i suboceaniska områden med mycket hög och jämn luftfuktighet. På en av lokalerna finns den bara på ett träd; detta träd en ensam lönn i en granplantering och det finns inga andra träd i närheten att sprida sig till. Risken är stor att arten skall försvinna från sina lokaler i Dalsland och Värmland. I Lule Lappmark växer den på 29 träd, nästan enbart på rönn och föryngring av detta trädslag saknas helt på grund av intensivt älgbete. Arten bytte 2013 namn från Collema fasciculare till Arctomia fascicularis. Antalet reproduktiva individer skattas till 60 (60-100). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (12-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 25 (10-50) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 80 (50-90) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 50 (30-70) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt A-kriteriet. (A3bc).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Åtgärdsprogram Framtagande avbrutet
Krusig gelélav är en några få cm stor bladlav med mörkt olivgrön till svart bål som sväller mycket kraftigt i väta. Bålen är uppdelad i många smålober. Apothecier är vanligen talrika. Mikroskopiska karaktärer är avgörande för identifiering.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kuddgelélav

Länsvis förekomst och status för kuddgelélav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kuddgelélav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten var känd från enstaka lokaler i Småland och Jämtland. Den har försvunnit från alla sina gamla lokaler där den eftersökts men har under 1990-talet påträffats på en ny lokal vardera i Dalsland respektive Värmland. I övriga Norden är laven känd endast från Norge men där från åtskilliga lokaler. Utanför Norden förekommer den i suboceaniska områden av Europa, Afrika och Asien.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Baeomycetales  
 • Familj
  Arctomiaceae  
 • Släkte
  Arctomia - dvärggytterlavar 
 • Art
  Arctomia fascicularis(L.) Otálora & Wedin - kuddgelélav
  Synonymer
  Collema ascaridosporum (A.Massal.) Degel.
  Lichen fascicularis L.
  Collema fasciculare (L.) Weber ex F.H.Wigg.

Växer på mossiga lövträd i områden med mycket hög luftfuktighet. På lokalen i Dalsland finns den på 2-3 lövträd och i Värmland på en lönn i en liten öppning i en granplantering. Arten är tidigare funnen på bark av poppel, rönn, ask och lönn.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Barrskog, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· rönn - Sorbus aucuparia (Viktig)
· skogslönn - Acer platanoides (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Risken är akut att arten skall försvinna från båda dess lokaler i Sverige. Laven hotas framförallt av slutavverkning av sina värdträd.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
De aktuella lokalerna saknar för närvarande skydd och måste därför skyddas.

Åtgärdsprogram Framtagande avbrutet
Utländska namn – NO: Puteglye.

Degelius, G. 1954. The lichen genus Collema in Europe. Symb. Bot. Ups. 13(2).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Moberg 1984. Rev. Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Baeomycetales  
 • Familj
  Arctomiaceae  
 • Släkte
  Arctomia - dvärggytterlavar 
 • Art
  Arctomia fascicularis, (L.) Otálora & Wedin - kuddgelélav
  Synonymer
  Collema ascaridosporum (A.Massal.) Degel.
  Lichen fascicularis L.
  Collema fasciculare (L.) Weber ex F.H.Wigg.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Moberg 1984. Rev. Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.