Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kullerlöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Carabus convexus
Kullerlöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 16–19 mm lång jordlöpare med slank men påfallande välvd kroppsform. Kroppsfärgen är enfärgat svart, halsskölden och täckvingarnas sidokanter har en stålblå metallglans. Täckvingarnas yta är fint längsritsad.
Utbredning
Länsvis förekomst för kullerlöpare Observationer i Sverige för kullerlöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd i sydvästra Sverige, från Skåne längs västkusten till norska gränsen (Bohuslän, Dalsland). Saknas på sydsvenska höglandet, men förekommer i Väster- och Östergötlands slättbygder. Aktuella fynd finns från större delen av utbredningsområdet men på glest liggande, delvis isolerade lokaler. Närmast i Danmark, sydöstra Norge, södra Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på torr, öppen, sandig eller grusig mark, framför allt på naturbetesmarker med torrängsvegetation, men även på ljunghedar, i gamla grustäkter, på åkerrenar osv. Utbredd från Skåne längs västkusten till Bohuslän och Dalsland samt i Öster- och Västergötlands slättbygder. Hotas av igenväxning av naturbetesmarker samt ändrade brukningsformer (borttagande av åkerrenar etc.). Även täktrestaurering kan utgöra ett hot. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (80-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (320-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett marklevande rovdjur som lever på torr, öppen, sand- eller grusmark, ofta med ler- eller myllinblandning. Framför allt på naturbetesmarker med torrängsvegetation, men även på ljunghedar, i gamla grustäkter, på åkerrenar, i trädgårdar osv. Gärna i solexponerade södersluttningar med någon beskuggning av enstaka lövträd och buskar. Mindre ofta i gles skog, men längre söderut i Mellaneuropa en skogsart som till och med förekommer i sumpskog. Arten övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Skalbaggarna är aktiva dels under fortplantningstiden på våren–försommaren, dels under sensommaren. De saknar flygförmåga.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Carabus, Art Carabus convexus Fabricius, 1775 - kullerlöpare Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på torr, öppen, sandig eller grusig mark, framför allt på naturbetesmarker med torrängsvegetation, men även på ljunghedar, i gamla grustäkter, på åkerrenar osv. Utbredd från Skåne längs västkusten till Bohuslän och Dalsland samt i Öster- och Västergötlands slättbygder. Hotas av igenväxning av naturbetesmarker samt ändrade brukningsformer (borttagande av åkerrenar etc.). Även täktrestaurering kan utgöra ett hot. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (80-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (320-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 16–19 mm lång jordlöpare med slank men påfallande välvd kroppsform. Kroppsfärgen är enfärgat svart, halsskölden och täckvingarnas sidokanter har en stålblå metallglans. Täckvingarnas yta är fint längsritsad.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kullerlöpare

Länsvis förekomst och status för kullerlöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kullerlöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd i sydvästra Sverige, från Skåne längs västkusten till norska gränsen (Bohuslän, Dalsland). Saknas på sydsvenska höglandet, men förekommer i Väster- och Östergötlands slättbygder. Aktuella fynd finns från större delen av utbredningsområdet men på glest liggande, delvis isolerade lokaler. Närmast i Danmark, sydöstra Norge, södra Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Carabinae  
 • Tribus
  Carabini  
 • Släkte
  Carabus  
 • Art
  Carabus convexusFabricius, 1775 - kullerlöpare

Ett marklevande rovdjur som lever på torr, öppen, sand- eller grusmark, ofta med ler- eller myllinblandning. Framför allt på naturbetesmarker med torrängsvegetation, men även på ljunghedar, i gamla grustäkter, på åkerrenar, i trädgårdar osv. Gärna i solexponerade södersluttningar med någon beskuggning av enstaka lövträd och buskar. Mindre ofta i gles skog, men längre söderut i Mellaneuropa en skogsart som till och med förekommer i sumpskog. Arten övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Skalbaggarna är aktiva dels under fortplantningstiden på våren–försommaren, dels under sensommaren. De saknar flygförmåga.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten har missgynnats av en minskande areal torra, ogödslade naturbetesmarker, samt intensifierade brukningsformer (borttagande av åkerrenar etc.). Även täktrestaurering kan vara en negativ faktor.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Upprätthåll beteshävd av ljunghedar och torrängar. Undvik schablonmässig igenschaktning av grus- och sandtäkter.

Lindroth, C. 1986. The Carabidae, Coleoptera of Fennoscandia and Danmark. Fauna Ent. Scand. 15.

Ljungberg, H. 2004. Skalbaggar i halländska sanddyner och kusthedar. Länsstyrelsen i Hallands län, Enheten för naturvård & miljöövervakning, meddelande 2004:6.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2015. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Carabinae  
 • Tribus
  Carabini  
 • Släkte
  Carabus  
 • Art
  Carabus convexus, Fabricius, 1775 - kullerlöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2015. © ArtDatabanken, SLU 2005.