Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kungsspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Araneus saevus
Kungsspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket stor hjulspindel där hanen blir 9–11 mm, medan honan är 15-21 mm. Framkroppen mörkt brun-svart, bakkropp mörkbrun med mörkare lövlik teckning och två knölar framtill. Bakroppen kan ha ett kortare llus mittlinje i främre delen. Ben mörka med ofta tydlig ljus ringling. Färg kan dock variera från mellanbrunt till kolsvart. Storleken och knölarna på bakkroppen gör den relativt lätt att skilja från andra arter men studier av kopulationsorganen rekommenderas för säker identifiering, se Almquist 2005, Tullgren 1952 och Heimer & Nentwig 1991. Ofta angiven som A. zimmermanni fram till 1950-talet då A. zimmermanni synonymiserades med A. saevus (Tullgren 1952).
Utbredning
Länsvis förekomst för kungsspindel Observationer i Sverige för kungsspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige funnen i Småland och norrut med tyngdpunkten på södra och östra Norrland. Den är funnen i Norge och Finland samt i Central- och Östeuropa. Arten har annars en Holarktisk utbredning. Den har betraktats som en sällsynthet och har i Sverige hittats i enstaka exemplar på ca 20 lokaler, dock sällan återfunnen på samma lokal. Arten är rödlistad i Norge (NT, 2010).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Funnen framförallt i östra Europas bergstrakter. I Sverge funnen från Småland och norrut, dock flest fynd i Norrlands låglänta och kulliga skogsland. Uppgift om ett gammalt fynd från Skåne osäkert och behöver bekräftas. Framförallt funnen i naturskogar och gammal lavgranskog. Exakt ekologi och biotopkrav är inte känt men de hittills kända fyndbiotoperna minskar kontinuerligt. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (150-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Förekommer främst i högrest och gammal lavgranskog eller tallskog. Några exemplar är tagna vid sågverk och timmertransporter alternativt på husväggar i närheten av äldre skog. Det finns även obekräftade uppgifter att arten bygger sitt nät i trädkronorna. Adult augusti-oktober.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Araneidae (hjulspindlar), Släkte Araneus, Art Araneus saevus (L.Koch, 1872) - kungsspindel Synonymer Araneus zimmermanni Thorell, 1875

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Funnen framförallt i östra Europas bergstrakter. I Sverge funnen från Småland och norrut, dock flest fynd i Norrlands låglänta och kulliga skogsland. Uppgift om ett gammalt fynd från Skåne osäkert och behöver bekräftas. Framförallt funnen i naturskogar och gammal lavgranskog. Exakt ekologi och biotopkrav är inte känt men de hittills kända fyndbiotoperna minskar kontinuerligt. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (150-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(ii,iii,iv,v)).
En mycket stor hjulspindel där hanen blir 9–11 mm, medan honan är 15-21 mm. Framkroppen mörkt brun-svart, bakkropp mörkbrun med mörkare lövlik teckning och två knölar framtill. Bakroppen kan ha ett kortare llus mittlinje i främre delen. Ben mörka med ofta tydlig ljus ringling. Färg kan dock variera från mellanbrunt till kolsvart. Storleken och knölarna på bakkroppen gör den relativt lätt att skilja från andra arter men studier av kopulationsorganen rekommenderas för säker identifiering, se Almquist 2005, Tullgren 1952 och Heimer & Nentwig 1991. Ofta angiven som A. zimmermanni fram till 1950-talet då A. zimmermanni synonymiserades med A. saevus (Tullgren 1952).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kungsspindel

Länsvis förekomst och status för kungsspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kungsspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige funnen i Småland och norrut med tyngdpunkten på södra och östra Norrland. Den är funnen i Norge och Finland samt i Central- och Östeuropa. Arten har annars en Holarktisk utbredning. Den har betraktats som en sällsynthet och har i Sverige hittats i enstaka exemplar på ca 20 lokaler, dock sällan återfunnen på samma lokal. Arten är rödlistad i Norge (NT, 2010).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Araneidae - hjulspindlar 
 • Släkte
  Araneus  
 • Art
  Araneus saevus(L.Koch, 1872) - kungsspindel
  Synonymer
  Araneus zimmermanni Thorell, 1875

Förekommer främst i högrest och gammal lavgranskog eller tallskog. Några exemplar är tagna vid sågverk och timmertransporter alternativt på husväggar i närheten av äldre skog. Det finns även obekräftade uppgifter att arten bygger sitt nät i trädkronorna. Adult augusti-oktober.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Modernt skogsbruk. Avverkning av äldre skog och kontinuitetsskog på framförallt produktiv mark har sannolikt missgynnat arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Skydd av äldre barrskog (kontinuitetsskog) på produktiv mark.

Almquist, S. 2005. Swedish Araneae, part. 1. Insect Systematics & Evolution Suppl. 62: 1-284.

Heimer, S. & Nentwig, W. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Parey, Berlin & Hamburg.

Johansson, K. E. 1950. Aranea zimmernanni (Thor.), eine für Schweden neue Spinne. Entomologisk Tidskrift 71: 93-96.

Palmgren, P. 1974. Die Spinnenfauna Finnlands und Ostfennoskandiens. IV. Argiopidae, Tetragnathidae und Mimetidae. Fauna fennica 24: 1–70.

Tullgren, A. 1952. Zur Kenntniss schwedischer Spinnen. I. Entomologisk Tidskrift 73: 151–173.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007, 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Araneidae - hjulspindlar 
 • Släkte
  Araneus  
 • Art
  Araneus saevus, (L.Koch, 1872) - kungsspindel
  Synonymer
  Araneus zimmermanni Thorell, 1875
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007, 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.