Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kustdaggkåpa

Organismgrupp Kärlväxter Alchemilla xanthochlora
Kustdaggkåpa Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kustdaggkåpa är flerårig med mer eller mindre njurlika, grunt handflikiga blad. Blommorna, som är små och gröna, saknar kronblad och sitter i sammansatta knippen i övre delen av stjälkarna. Arten har stjälkar och bladskaft med uppåtriktade hår. Stjälken är ofta röd vid basen. Rosettbladen är gulgröna, på ovansidan kala och på undersidan tätt och jämnt håriga. Arten blommar främst i juni, men enstaka stjälkar utvecklas långt in på hösten. Senblommande exemplar är ofta atypiska och kan vara omöjliga att namnsätta. Frukterna är millimeterstora nötter. De saknar särskilda anpassningar för spridning men kan dock transporteras långt med tex hö och vallfrö. Möjligheter till vegetativ spridning saknas. Daggkåporna är apomiktiska, dvs sätter frö utan befruktning, vilket medför att avkomman är genetiskt identisk med moderplantan. På så vis uppkommer samlingar av helt lika individer.
Utbredning
Länsvis förekomst för kustdaggkåpa Observationer i Sverige för kustdaggkåpa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Kustdaggkåpa är känd från ett 30-tal lokaler i södra, främst sydöstra, Skåne. Dessutom har arten en aktuell lokal i västra Blekinge, en i norra Småland samt en i Bohuslän (Tjörn 2002). I Danmark finns den mest i sydöst; i Norge är den inskränkt till Vestlandet, där den är vanlig i Hordaland. Till Finland har den inkommit i sen tid och blivit bofast. Arten har en stor utbredning i västra Europa och når Baltikum, östra Karpaterna och Grekland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer främst i Skåne men har även enstaka förekomster i Blekinge, Småland (?) Bohuslän. Kustdaggkåpa växer i fuktig, örtrik ängs- och betesmark. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (750-3000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (25000-35000) km² och förekomstarean (AOO) till 175 (100-500) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B2a; D1).
Ekologi
Kustdaggkåpa växer i fuktig, örtrik ängs- och betesmark och visar ingen eller måttlig tendens att spridas till i sen tid kulturskapade lokaler. Blekingelokalen utgörs av ett rikkärr. Kustdaggkåpa är bunden till hagmark, men har en viss förmåga att växa tex på vägrenar och dikeskanter.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Alchemilla (daggkåpor), Art Alchemilla xanthochlora Rothm. - kustdaggkåpa Synonymer Alchemilla pratensis

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer främst i Skåne men har även enstaka förekomster i Blekinge, Småland (?) Bohuslän. Kustdaggkåpa växer i fuktig, örtrik ängs- och betesmark. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (750-3000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (25000-35000) km² och förekomstarean (AOO) till 175 (100-500) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B2a; D1).
Kustdaggkåpa är flerårig med mer eller mindre njurlika, grunt handflikiga blad. Blommorna, som är små och gröna, saknar kronblad och sitter i sammansatta knippen i övre delen av stjälkarna. Arten har stjälkar och bladskaft med uppåtriktade hår. Stjälken är ofta röd vid basen. Rosettbladen är gulgröna, på ovansidan kala och på undersidan tätt och jämnt håriga. Arten blommar främst i juni, men enstaka stjälkar utvecklas långt in på hösten. Senblommande exemplar är ofta atypiska och kan vara omöjliga att namnsätta. Frukterna är millimeterstora nötter. De saknar särskilda anpassningar för spridning men kan dock transporteras långt med tex hö och vallfrö. Möjligheter till vegetativ spridning saknas. Daggkåporna är apomiktiska, dvs sätter frö utan befruktning, vilket medför att avkomman är genetiskt identisk med moderplantan. På så vis uppkommer samlingar av helt lika individer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kustdaggkåpa

Länsvis förekomst och status för kustdaggkåpa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kustdaggkåpa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Kustdaggkåpa är känd från ett 30-tal lokaler i södra, främst sydöstra, Skåne. Dessutom har arten en aktuell lokal i västra Blekinge, en i norra Småland samt en i Bohuslän (Tjörn 2002). I Danmark finns den mest i sydöst; i Norge är den inskränkt till Vestlandet, där den är vanlig i Hordaland. Till Finland har den inkommit i sen tid och blivit bofast. Arten har en stor utbredning i västra Europa och når Baltikum, östra Karpaterna och Grekland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Alchemilla - daggkåpor 
 • Sektion
  Alchemilla vulgaris - daggkåpa 
 • Art
  Alchemilla xanthochloraRothm. - kustdaggkåpa
  Synonymer
  Alchemilla pratensis

Kustdaggkåpa växer i fuktig, örtrik ängs- och betesmark och visar ingen eller måttlig tendens att spridas till i sen tid kulturskapade lokaler. Blekingelokalen utgörs av ett rikkärr. Kustdaggkåpa är bunden till hagmark, men har en viss förmåga att växa tex på vägrenar och dikeskanter.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
För kustdaggkåpan är främsta hotet gödsling av naturbetesmark. Utdikning, överdämning, bebyggelse, vägomläggning och andra ingrepp kan spoliera lokala bestånd.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Kustdaggkåpa är sällsynt och aktuella lokaler bör hållas under uppsikt. Några av dessa bör skyddas.
Material av kustdaggkåpa finns i odling i Uppsala botaniska trädgård. Utländska namn – NO: Kystmarikåpe, DK: Gulgrøn Løvefød, FI: Pyökkipoimulehti.

Blomgren, E. 2005. Floraväktarverksamhten i Bohuslän. Årsrapport 2004. Föreningen Bohusläns flora.

Fröhner, S. 1990. Alchemilla. I G. Hegi, Illustrierte Flora von Mittel-Europa IV (2B): 13-242.

Kurtto, A., Fröhner, S. E. & Lampinen, R. (eds.) 2007: Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 14. Rosaceae (Alchemilla and Aphanes). — The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki. 200 pp.

Pedersen, A. 1965. Rosaceernes udbredelse i Danmark I. Underfamilierne Spiraeoidea, Dryadoidea og Rosoideae eksklusive Rubus fruticosus coll., Rubus caesius coll. og Rubus corylifolius coll. Bot. Tidsskr. 61: 145–270.

Samuelsson, G. 1940. Alchemilla-studier. 1–2. Svensk Bot. Tidskr. 34: 427–453.

Samuelsson, G. 1943. Die Verbreitung der Alchemilla-Arten aus der vulgaris-Gruppe in Nordeuropa (Fennoskandien und Dänemark). Acta Phytogeogr. Suec. 16.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Thomas Karlsson 1992. Rev. Stefan Ericsson 1997. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Alchemilla - daggkåpor 
 • Sektion
  Alchemilla vulgaris - daggkåpa 
 • Art
  Alchemilla xanthochlora, Rothm. - kustdaggkåpa
  Synonymer
  Alchemilla pratensis
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Thomas Karlsson 1992. Rev. Stefan Ericsson 1997. © ArtDatabanken, SLU 2006.