Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kustfrölöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Harpalus luteicornis
Kustfrölöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6–8 mm lång jordlöpare med jämnbred, något tillplattad kroppsform. Svart, halssköldens sidokanter och bakhörn samt ben och antenner ljusare rödbruna. Arten förväxlas mycket lätt med den betydligt vanligare släktingen H. xanthopus. Bestämningen bör därför kontrolleras av en specialist. Förväxling med den allmänna arten H. latus är egentligen onödig, eftersom denna har ett helt annorlunda utseende med större huvud och bredare halssköld.
Utbredning
Länsvis förekomst för kustfrölöpare Observationer i Sverige för kustfrölöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen längs västkusten i Halland, Västergötland och Bohuslän, samt på Gotland. Dessutom finns äldre fynd från Skåne (Stehag), där arten påträffades i antal vid slutet av 1800-talet. Efter 1960 endast känd från ett par öar i Göteborgs skärgård, och genom något enstaka fynd på Gotland. Ej känd från Danmark, i Norge endast på ett par lokaler i Oslotrakten. Mer utbredd i Finland och Baltikum, men nuvarande status i detta område är dåligt känd. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på öppen, torr, gärna humusrik grus- eller sandmark med kortvuxen vegetation av gräs och örter. Känd från ett fåtal lokaler i de sydsvenska kustlandskapen från Skåne till Bohuslän, samt på norra Gotland. Sentida fynd finns endast från några öar i Göteborgs skärgård. Hotas av igenväxning eller exploatering av kustnära gräshedar. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever på öppen, gärna myllrik grusmark med kortvuxen vegetation av gräs och örter. Vid västkusten på magra gräshedar på sandig-grusig morän, på Gotland mer på alvarliknande, kalkgrusig och stenig mark med gles enbuskvegetation. Främst på beteshävdad mark, men också i kulturskapade miljöer såsom igenväxande grustag och vägkanter. I Schweiz uppges arten som typisk för torra, sandiga eller fingrusiga partier av flodbankar. Liksom övriga Harpalus-arter en växtätare, både som larv och som fullbildad skalbagge. Övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Fullbildade skalbaggar påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren, och är som talrikast i maj.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Harpalus, Art Harpalus luteicornis (Duftschmid, 1812) - kustfrölöpare Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på öppen, torr, gärna humusrik grus- eller sandmark med kortvuxen vegetation av gräs och örter. Känd från ett fåtal lokaler i de sydsvenska kustlandskapen från Skåne till Bohuslän, samt på norra Gotland. Sentida fynd finns endast från några öar i Göteborgs skärgård. Hotas av igenväxning eller exploatering av kustnära gräshedar. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 6–8 mm lång jordlöpare med jämnbred, något tillplattad kroppsform. Svart, halssköldens sidokanter och bakhörn samt ben och antenner ljusare rödbruna. Arten förväxlas mycket lätt med den betydligt vanligare släktingen H. xanthopus. Bestämningen bör därför kontrolleras av en specialist. Förväxling med den allmänna arten H. latus är egentligen onödig, eftersom denna har ett helt annorlunda utseende med större huvud och bredare halssköld.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kustfrölöpare

Länsvis förekomst och status för kustfrölöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kustfrölöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen längs västkusten i Halland, Västergötland och Bohuslän, samt på Gotland. Dessutom finns äldre fynd från Skåne (Stehag), där arten påträffades i antal vid slutet av 1800-talet. Efter 1960 endast känd från ett par öar i Göteborgs skärgård, och genom något enstaka fynd på Gotland. Ej känd från Danmark, i Norge endast på ett par lokaler i Oslotrakten. Mer utbredd i Finland och Baltikum, men nuvarande status i detta område är dåligt känd. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Harpalini  
 • Släkte
  Harpalus  
 • Art
  Harpalus luteicornis(Duftschmid, 1812) - kustfrölöpare

Lever på öppen, gärna myllrik grusmark med kortvuxen vegetation av gräs och örter. Vid västkusten på magra gräshedar på sandig-grusig morän, på Gotland mer på alvarliknande, kalkgrusig och stenig mark med gles enbuskvegetation. Främst på beteshävdad mark, men också i kulturskapade miljöer såsom igenväxande grustag och vägkanter. I Schweiz uppges arten som typisk för torra, sandiga eller fingrusiga partier av flodbankar. Liksom övriga Harpalus-arter en växtätare, både som larv och som fullbildad skalbagge. Övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Fullbildade skalbaggar påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren, och är som talrikast i maj.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Främsta anledningen till artens tillbakagång synes vara igenväxning av kusthedar p.g.a. upphörd eller otillräcklig hävd. Bl.a. har ett tidigare omfattande fårbete på öarna i Göteborgs skärgård nästan helt upphört. Restaurering av sand- och grustäkter är ett ytterligare hot.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
Upprätthåll beteshävd av torra kusthedar. Artens status i landet bör klarläggas genom inventeringar.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2001. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Harpalini  
 • Släkte
  Harpalus  
 • Art
  Harpalus luteicornis, (Duftschmid, 1812) - kustfrölöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2001. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2015