Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kustjordbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar Aphodius varians
Kustjordbagge Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4,5–6,8 mm lång bladhorning med kullrig, långsträckt cylindrisk kroppsform och kraftiga grävben. Kroppen är blankt svart med benen svartbruna, ibland är täckvingarna försedda med en röd skulderfläck. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för kustjordbagge Observationer i Sverige för kustjordbagge
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Om artens förekomst i Sverige är mycket lite känt. Obekräftade fynduppgifter finns från 1800-talet från Skåne och Gotland. Närmast i Danmark, där den påträffats på Själland vid ett tillfälle på 1800-talet. Utbredningsområdet omfattar i övrigt Syd- och Mellaneuropa, Baltikum, Ryssland, Nordafrika, Turkiet, Kaukasus och delar av södra Asien. Också från norra och västra Tyskland finns endast äldre fynd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Arten anges leva såväl i fet, fuktig jord vid vatten som i spillning, ruttnande växtämnen o. likn. Med säkerhet känd endast från Skåne, dessutom föreligger en osäker fynduppgift från Gotland. Ej funnen i landet under 1900-talet. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Larvutvecklingen sker såväl i spillning som i andra ruttnande växtämnen, t.ex. i jord med stark inblandning av organiskt material. Ofta på fuktig mark vid stränder av floder och sjöar, men även på torra marker. I Danmark är arten funnen på och i fuktig jord vid ett vattenhål, tillsammans med släktingen A. plagiatus. Fullbildade skalbaggar kan påträffas i spillning, i komposter samt på as. I Sydeuropa kan arten uppträda som en av de talrikaste dyngbaggarna i spillning.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· får
· får
· häst
· häst
· nötkreatur
· nötkreatur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Scarabaeidae (bladhorningar), Släkte Aphodius, Art Aphodius varians Duftschmid, 1805 - kustjordbagge Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Arten anges leva såväl i fet, fuktig jord vid vatten som i spillning, ruttnande växtämnen o. likn. Med säkerhet känd endast från Skåne, dessutom föreligger en osäker fynduppgift från Gotland. Ej funnen i landet under 1900-talet. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En 4,5–6,8 mm lång bladhorning med kullrig, långsträckt cylindrisk kroppsform och kraftiga grävben. Kroppen är blankt svart med benen svartbruna, ibland är täckvingarna försedda med en röd skulderfläck. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för kustjordbagge

Länsvis förekomst och status för kustjordbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kustjordbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Om artens förekomst i Sverige är mycket lite känt. Obekräftade fynduppgifter finns från 1800-talet från Skåne och Gotland. Närmast i Danmark, där den påträffats på Själland vid ett tillfälle på 1800-talet. Utbredningsområdet omfattar i övrigt Syd- och Mellaneuropa, Baltikum, Ryssland, Nordafrika, Turkiet, Kaukasus och delar av södra Asien. Också från norra och västra Tyskland finns endast äldre fynd.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Scarabaeidae - bladhorningar 
 • Underfamilj
  Aphodiinae  
 • Tribus
  Aphodiini  
 • Släkte
  Aphodius  
 • Art
  Aphodius variansDuftschmid, 1805 - kustjordbagge

Larvutvecklingen sker såväl i spillning som i andra ruttnande växtämnen, t.ex. i jord med stark inblandning av organiskt material. Ofta på fuktig mark vid stränder av floder och sjöar, men även på torra marker. I Danmark är arten funnen på och i fuktig jord vid ett vattenhål, tillsammans med släktingen A. plagiatus. Fullbildade skalbaggar kan påträffas i spillning, i komposter samt på as. I Sydeuropa kan arten uppträda som en av de talrikaste dyngbaggarna i spillning.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Har betydelse)
· får - Ovis aries (Har betydelse)
· häst - Equus caballus (Har betydelse)
· nötkreatur - Bos taurus (Har betydelse)
Anledningen till artens försvinnande är ej känd. Möjligen kan klimatologiska orsaker ligga bakom artens försvinnande från hela norra och större delen av västra Europa. Upphört bete på t.ex. standängar kan vara en annan bidragande orsak.

Påverkan
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten är med stor sannolikhet försvunnen från landet.

Landin, B.-O. 1957. Bladhorningar. Svensk Insektfauna 9. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken , SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Scarabaeidae - bladhorningar 
 • Underfamilj
  Aphodiinae  
 • Tribus
  Aphodiini  
 • Släkte
  Aphodius  
 • Art
  Aphodius varians, Duftschmid, 1805 - kustjordbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken , SLU 2005.