Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kustkrusmossa

Organismgrupp Mossor Weissia perssonii
Kustkrusmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar 1-2 cm höga, gröna till gulgröna, relativt täta tuvor. Bladen är långsmala och upptill på skottet efterhand större. Bladen är raka och utstående som fuktiga och krusiga och inåtkrökta som torra. Bladkanterna är som fuktiga tydligt inböjda. Bladets nerv är kraftig, 50-90 µm, ofta brun på äldre blad och löper ut i bladets spets. Nerven på såväl över- som undersidan består av avlånga, släta celler vilket den är ensam om i hela släktet Weissia. Arten är samkönad. Han- och honorgan sitter på skilda grenar av samma skott. Kapseln är avlångt oval, ofta något lutande, utan fåror, men upptill med kraftigt hopsnörd mynning. Peristomet har små, rudimentära tänder som är blekt bruna och trubbiga. Sporerna är 16-18 µm i diameter, bruna och fint papillösa. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Kustkrusmossa kan likna jordkrusmossa Weissia controversa, men nervens översida hos denna har runda, papillösa celler som hos alla krusmossor utom just kustkrusmossa.
Utbredning
Länsvis förekomst för kustkrusmossa Observationer i Sverige för kustkrusmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är sällsynt i sydvästra Sverige, Norge och på Färöarna. Utbredningen är inskränkt till Europa och omfattar området från Skottland i norr till Iberiska halvön i söder.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Kustkrusmossa växer på jord i klippskrevor nära havet. Den är sällsynt och populationen i Sverige är ytmässigt liten och kan lätt minska p g a slumpvisa förändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 900 (60-5000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (8-1000) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Kustkrusmossa växer i klippspringor och på jordfyllda klipphyllor nära havet, ofta tillsammans med saltblommossa Schistidium maritimum och strandkalkmossa Tortella flavovirens. Mogna kapslar påträffas på våren.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Mark/sediment
Mark/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Pottiales, Familj Pottiaceae, Släkte Weissia (krusmossor), Art Weissia perssonii Kindb. - kustkrusmossa Synonymer Weisia controversa var. crispata Nyh.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Kustkrusmossa växer på jord i klippskrevor nära havet. Den är sällsynt och populationen i Sverige är ytmässigt liten och kan lätt minska p g a slumpvisa förändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 900 (60-5000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (8-1000) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Arten bildar 1-2 cm höga, gröna till gulgröna, relativt täta tuvor. Bladen är långsmala och upptill på skottet efterhand större. Bladen är raka och utstående som fuktiga och krusiga och inåtkrökta som torra. Bladkanterna är som fuktiga tydligt inböjda. Bladets nerv är kraftig, 50-90 µm, ofta brun på äldre blad och löper ut i bladets spets. Nerven på såväl över- som undersidan består av avlånga, släta celler vilket den är ensam om i hela släktet Weissia. Arten är samkönad. Han- och honorgan sitter på skilda grenar av samma skott. Kapseln är avlångt oval, ofta något lutande, utan fåror, men upptill med kraftigt hopsnörd mynning. Peristomet har små, rudimentära tänder som är blekt bruna och trubbiga. Sporerna är 16-18 µm i diameter, bruna och fint papillösa. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Kustkrusmossa kan likna jordkrusmossa Weissia controversa, men nervens översida hos denna har runda, papillösa celler som hos alla krusmossor utom just kustkrusmossa.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kustkrusmossa

Länsvis förekomst och status för kustkrusmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kustkrusmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är sällsynt i sydvästra Sverige, Norge och på Färöarna. Utbredningen är inskränkt till Europa och omfattar området från Skottland i norr till Iberiska halvön i söder.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  Weissia - krusmossor 
 • Art
  Weissia perssoniiKindb. - kustkrusmossa
  Synonymer
  Weisia controversa var. crispata Nyh.

Kustkrusmossa växer i klippspringor och på jordfyllda klipphyllor nära havet, ofta tillsammans med saltblommossa Schistidium maritimum och strandkalkmossa Tortella flavovirens. Mogna kapslar påträffas på våren.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mineraljord/sediment (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Kustkrusmossa hotas av att stränderna exploateras.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
Kustkrusmossans lokaler, i synnerhet artens typlokal vid Kullaberg, bör undantas från exploatering. Typlokalen som ligger inom naturreservatet korsas idag av en stig. Denna bör inte vidgas ytterliga, vilket skulle riskera att mossan helt försvannfrån området. Artens biologi och ståndortskrav måste studeras ytterligare. Då arten i sin utbredning i stort sett är begränsad till Europa bör en uppskattning av Sveriges andel av artens totala nuvarande population göras för att bedöma hur stort vårt ansvar är för artens överlevnad i ett internationellt perspektiv.
Utländska namn - NO: Krusemoser, FI: Sykerösammalet, GB: Persson´s Stubble-moss.

Etymologi: perssonii = efter John Persson (1854-1930), svensk apotekare och bryolog aktiv framför allt i Syd-sverige.
Uttal: [Weissia perssónïi]

key facts Persson’s Stubble-moss. Shoots 1-2 cm high, forming relatively dense, green to yellowish-green tufts. Costa stout (50-90 µm), often brown in older leaves. Autoicous. Capsule narrowly ellipsoid, smooth, typically slightly inclined, strongly contracted at mouth. Peristome rudimentary, teeth pale brown and blunt. Spores 16-18 µm, brown, finely papillose. - Grows in rock crevices and on soil-covered rock ledges by the sea.

Crundwell, A.C. 1971. Weissia perssonii Kindb., a neglected West European moss. Trans. Brit. Bryol. Soc. 6: 221-224.

Hallingbäck, T. 2008. Weissia perssonii kustkrusmossa s. 53-54. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Nyholm, E. 1991. Illustrated flora of Nordic mosses. Fasc. 2. Nordisk Bryologisk Förening, Köpenhamn och Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2008. Uppdaterad 2010, 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  Weissia - krusmossor 
 • Art
  Weissia perssonii, Kindb. - kustkrusmossa
  Synonymer
  Weisia controversa var. crispata Nyh.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2008. Uppdaterad 2010, 2016.