Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kustsandbi

Organismgrupp Steklar, Bin Andrena thoracica
Kustsandbi Steklar, Bin

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kustsandbi är ett storvuxet (10-16 mm), kraftigt byggt sandbi. Ryggen på mellankroppen är täckt av tät rävröd behåring. Mellankroppens sidor är täckta med lång svart behåring, något som i kombination med storleken, den tydligt blanksvarta bakkroppen och de svartbehårade bakbenen är diagnostiska karaktärer. Hanarna har honans rävröda behåring samt kraftig vit behåring i ansiktet och på munskölden. Arten ingår i Andrena nitida-gruppen och kan förväxlas med huvudarten nyponsandbi Andrena nitida. Denna i Sverige mycket sällsynta art har dock alltid rävröd och inte svart behåring på mellankroppens sidor, och betydligt tätare punktur än kustsandbi i den främre hälften av bakkroppssegment 2 och 3.
Utbredning
Länsvis förekomst för kustsandbi Observationer i Sverige för kustsandbi
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Artens världsutbredning omfattar i stort sett hela Europa bort över Asiens stäppområden. Arten tycks överallt vara sällsynt men kan ibland vara lokalt vanlig. Från Sverige föreligger ett ganska stort material från 1800-talet ifrån kustdyner och sandhedar i östra och centrala Skåne, Västergötland (Sparresäter, Skövde?) och norra Halland (Kungsbacka) men arten har inte noterats under 1900-talet och klassas därför som nationellt utdöd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Sårbar (VU)
En typisk sanddynsart som minskat i takt med de skånska sandmarkernas igenplantering och igenväxning. Senaste fyndet 1950 från Ystad kn. Arten har under senare år eftersökts utan framgång. Viktiga pollenkällor är marviol och andra korsblommiga växter. Ingen aktuell population är f.nv känd i landet, men arten bör eftersökas i huvudsak längs de skånska kusterna. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1950.
Ekologi
Kustsandbi är främst känt från kusthedar och några inlandshedar men tycks inom större delen av sitt utbredningsområde främst finnas kvar i kustområden. Arten har två genrationer i Storbritannien där den flyger under mars-maj samt juli-augusti. Boet anläggs främst i vertikala branter av sandigt material men även planare sandig mark. Hanarna kan ofta ses snabbt patrullerande längs vertikala skärningar i sandbranter. Arten samlar pollen från ett flertal växtfamiljer t.ex. korsblommiga (Brassicaceae), korgblommiga (Asteraceae), kransblommiga (Lamiaceae), dunörtsväxter (Onagraceae) och videväxter (Salicaceae). Som boparasiter har gyllengökbi Nomada goodeniana och gullgökbi N. fulvicornis angivits.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Andrenidae (grävbin), Släkte Andrena (sandbin), Art Andrena thoracica (Fabricius, 1775) - kustsandbi Synonymer Apis thoracica Fabricius, 1775

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation En typisk sanddynsart som minskat i takt med de skånska sandmarkernas igenplantering och igenväxning. Senaste fyndet 1950 från Ystad kn. Arten har under senare år eftersökts utan framgång. Viktiga pollenkällor är marviol och andra korsblommiga växter. Ingen aktuell population är f.nv känd i landet, men arten bör eftersökas i huvudsak längs de skånska kusterna. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1950.
Kustsandbi är ett storvuxet (10-16 mm), kraftigt byggt sandbi. Ryggen på mellankroppen är täckt av tät rävröd behåring. Mellankroppens sidor är täckta med lång svart behåring, något som i kombination med storleken, den tydligt blanksvarta bakkroppen och de svartbehårade bakbenen är diagnostiska karaktärer. Hanarna har honans rävröda behåring samt kraftig vit behåring i ansiktet och på munskölden. Arten ingår i Andrena nitida-gruppen och kan förväxlas med huvudarten nyponsandbi Andrena nitida. Denna i Sverige mycket sällsynta art har dock alltid rävröd och inte svart behåring på mellankroppens sidor, och betydligt tätare punktur än kustsandbi i den främre hälften av bakkroppssegment 2 och 3.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för kustsandbi

Länsvis förekomst och status för kustsandbi baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kustsandbi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Artens världsutbredning omfattar i stort sett hela Europa bort över Asiens stäppområden. Arten tycks överallt vara sällsynt men kan ibland vara lokalt vanlig. Från Sverige föreligger ett ganska stort material från 1800-talet ifrån kustdyner och sandhedar i östra och centrala Skåne, Västergötland (Sparresäter, Skövde?) och norra Halland (Kungsbacka) men arten har inte noterats under 1900-talet och klassas därför som nationellt utdöd.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Andrenidae - grävbin 
 • Underfamilj
  Andreninae  
 • Släkte
  Andrena - sandbin 
 • Art
  Andrena thoracica(Fabricius, 1775) - kustsandbi
  Synonymer
  Apis thoracica Fabricius, 1775

Kustsandbi är främst känt från kusthedar och några inlandshedar men tycks inom större delen av sitt utbredningsområde främst finnas kvar i kustområden. Arten har två genrationer i Storbritannien där den flyger under mars-maj samt juli-augusti. Boet anläggs främst i vertikala branter av sandigt material men även planare sandig mark. Hanarna kan ofta ses snabbt patrullerande längs vertikala skärningar i sandbranter. Arten samlar pollen från ett flertal växtfamiljer t.ex. korsblommiga (Brassicaceae), korgblommiga (Asteraceae), kransblommiga (Lamiaceae), dunörtsväxter (Onagraceae) och videväxter (Salicaceae). Som boparasiter har gyllengökbi Nomada goodeniana och gullgökbi N. fulvicornis angivits.

Ekologisk grupp: Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Artens försvinnande från landet sammanfaller med upphörande sanddrift i kustnära sanddyner och minskad jordbruksaktivitet i svenska kustdyner. Beskogning med bergtall och bindandet av flygsand med dyngräs bidrog troligen till att effektivt eliminera artens habitat. Då arten här befann sig på sin norra utbredningsgräns är det också tänkbart att arten var extra känslig för perioder med sämre väderlek. Minskad betesdrift på dynsand och upphörande tångtäkt i sydsvenska kustlandskap innebar troligen också att den typ av biologiskt positiv markstörning som denna mänskliga aktivitet bidrog med har försvunnit.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Om arten genom åter skulle kunna påvisas i landet bör förekomstlokalerna genomgå restaureringsåtgärder som syftar till att återskapa ett öppet dynlandskap med blottad sand och vertikala skärningar.

Edwards, R. & Broad, G. (eds.) 2006. Provisional Atlas of the Aculeate Hymenoptera in Great Britain and Ireland: Part 6. Huntingdon: Biological Records Centre.

Perkins, R.C.L. 1919. The British species of Andrena and Nomada. Transactions of the Entomological Society of London, 218-319.

Westrich, P. 1989. Die Wildbienen Baden-Württembergs I-II. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Johansson 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Andrenidae - grävbin 
 • Underfamilj
  Andreninae  
 • Släkte
  Andrena - sandbin 
 • Art
  Andrena thoracica, (Fabricius, 1775) - kustsandbi
  Synonymer
  Apis thoracica Fabricius, 1775
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Johansson 2012.