Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kvistkrabbspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Pistius truncatus
Kvistkrabbspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En medelstor spindel där honan är betydligt större, 7–10 mm, än hanen, 4–5 mm. Den är lätt igenkännlig på sin bakkropp som är tydligt trekantig med det bredaste partiet baktill. Ögonen sitter inte på upphöjningar. Honans bakkropp är ljust läderfärgad med mörkare sidor, framkroppen något mörkare. Hela hanen är mörkare närmast kaffebrun. De två främre benparen är extremt långa och hålls gärna vinkelrätt åt sidorna. De två bakre benparen är kortare och mer gulbleka, utom knäleden (patella) som är mörkare. Bra bilder hos Bellmann, kopulationsorganen bra avbildade hos Tullgren och Roberts.
Utbredning
Länsvis förekomst för kvistkrabbspindel Observationer i Sverige för kvistkrabbspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Få fynd är kända från Sverige. Arten är under 1800-talet och tidigt 1900-tal funnen i Blekinge, Öster- och Västergötland, Södermanland, på Gotland och Öland. Därefter fynd från från Halltorps hage på Öland (1970-tal) och sentida fynd från ytterligare två lokaler på Öland och en i östra Småland 2011-2014. I Danmark är endast en hona påträffad på Bornholm för ca 80 år sedan. I Storbritannien är den endast känd från två lokaler och är där rödlistad (endangered). Även i Centraleuropa är den sällsynt. Arten är rödlistad i Tyskland och anses där som hotad. Känd från stora delar av Europa och norra Asien. Den verkar att ha minskat i hela Europa. Den tillhör en grupp av arter som var gynnade av gamla tiders jordbruk med mycket busk- och hagmarker, men som är missgynnade av nutidens landskap där kantzonerna minskat.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten har en sydlig utbredning. I Sverige är den känd från Göteborg och Gotland på 1800-talet, samt från Eskilstuna och Öland under 1900-talets första hälft. Under senare tid fynd från Halltorp på Öland (1970-tal) och ytterligare fyra fynd från tre lokaler på Öland och östra Småland 2011-2014. Sällsynt och minskande i hela Europa. Lever i busk- och hagmarker och gles lövskog, ofta ekhagar. Sannolikt minskande pga förändrat skötsel och bete i hagmarker. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (1000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (12-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Den påträffas oftast på kvistar och blad på solbelysta örter, buskar och träd i lövskogskanter. De sentida fynden i Sverige är från exklusiv ekhagmiljö som vi idag bara har spillror kvar av. Sannolikt minskande pga förändrat skötsel och bete i hagmarker. Arten lever på extra varma ställen. Vuxna hanar och honor påträffas under försommaren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande träd
Levande träd
· skogsek
· skogsek
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· skogsek
· skogsek
Ved och bark
Ved och bark
· skogsek
· skogsek
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Thomisidae (krabbspindlar), Släkte Pistius, Art Pistius truncatus (Pallas, 1772) - kvistkrabbspindel Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten har en sydlig utbredning. I Sverige är den känd från Göteborg och Gotland på 1800-talet, samt från Eskilstuna och Öland under 1900-talets första hälft. Under senare tid fynd från Halltorp på Öland (1970-tal) och ytterligare fyra fynd från tre lokaler på Öland och östra Småland 2011-2014. Sällsynt och minskande i hela Europa. Lever i busk- och hagmarker och gles lövskog, ofta ekhagar. Sannolikt minskande pga förändrat skötsel och bete i hagmarker. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (1000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (12-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En medelstor spindel där honan är betydligt större, 7–10 mm, än hanen, 4–5 mm. Den är lätt igenkännlig på sin bakkropp som är tydligt trekantig med det bredaste partiet baktill. Ögonen sitter inte på upphöjningar. Honans bakkropp är ljust läderfärgad med mörkare sidor, framkroppen något mörkare. Hela hanen är mörkare närmast kaffebrun. De två främre benparen är extremt långa och hålls gärna vinkelrätt åt sidorna. De två bakre benparen är kortare och mer gulbleka, utom knäleden (patella) som är mörkare. Bra bilder hos Bellmann, kopulationsorganen bra avbildade hos Tullgren och Roberts.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kvistkrabbspindel

Länsvis förekomst och status för kvistkrabbspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kvistkrabbspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Få fynd är kända från Sverige. Arten är under 1800-talet och tidigt 1900-tal funnen i Blekinge, Öster- och Västergötland, Södermanland, på Gotland och Öland. Därefter fynd från från Halltorps hage på Öland (1970-tal) och sentida fynd från ytterligare två lokaler på Öland och en i östra Småland 2011-2014. I Danmark är endast en hona påträffad på Bornholm för ca 80 år sedan. I Storbritannien är den endast känd från två lokaler och är där rödlistad (endangered). Även i Centraleuropa är den sällsynt. Arten är rödlistad i Tyskland och anses där som hotad. Känd från stora delar av Europa och norra Asien. Den verkar att ha minskat i hela Europa. Den tillhör en grupp av arter som var gynnade av gamla tiders jordbruk med mycket busk- och hagmarker, men som är missgynnade av nutidens landskap där kantzonerna minskat.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Thomisidae - krabbspindlar 
 • Släkte
  Pistius  
 • Art
  Pistius truncatus(Pallas, 1772) - kvistkrabbspindel

Den påträffas oftast på kvistar och blad på solbelysta örter, buskar och träd i lövskogskanter. De sentida fynden i Sverige är från exklusiv ekhagmiljö som vi idag bara har spillror kvar av. Sannolikt minskande pga förändrat skötsel och bete i hagmarker. Arten lever på extra varma ställen. Vuxna hanar och honor påträffas under försommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Buskmark

Substrat/Föda:
Levande träd (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Minskning av halvöppna busk- och hagmarker som blir kraftigt uppvärmda under vår- och sommartid. Bevara de öppna betesmarkerna inom artens utbredningsområde.
Bevara de öppna betesmarkerna inom artens utbredningsområde och se till att delar med soluppvärmda och vindskyddade ytor bevaras vid restaurering. Artens bör eftersökas och aktuell utbredning, hotbild och status fastställas.

Almquist, S. 2006. Swedish Araneae, part 2. Insect Systematics & Evolution, Suppl. 63: 285-603.

Andersson, H. & Danielsson, R. 1980. Halltorps hage. Entomologisk inventering samt förslag till skötselåtgärder. Statens Naturvårdsverk PM 1371: 1–99.

Bellmann, H. 1997. Kosmos-Atlas Spinnentiere Europas. Kosmos, Stuttgart.

Braendegaard, J. 1972. Edderkopper eller spindlere II. Danmarks fauna 80. Gad, Köpenhamn.

Heimer, S & Nentwig, M. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Paul Parey, Hamburg & Berlin.

Maurer, R. & Hänggi, A. 1990. Katalog der Schweizerischen Spinnen. Catalogue des araignées de Suisse. Documenta Faunistica Helvetiae 12.

Merrett, P. 1991. Pistius truncatus. I: Bratton, J. H. (ed.). British Red Data Books: 3. Invertebrates other than Insects: 188–189. Joint Nature Conservation Committee. Peterborough.

Roberts, M. J. 1995. Spiders of Britain & Northern Europe. Collins Field guide. HarperCollins.

Tullgren, A. 1944. Svenska spindelfauna. 3. Egentliga spindlar. Araneae. Fam 1–4. Salticidae, Thomisidae, Philodromidae och Eusparrisidae. Entomologiska föreningen, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars. J. Jonsson 2002. Rev. Jonas Sandström 2014. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Thomisidae - krabbspindlar 
 • Släkte
  Pistius  
 • Art
  Pistius truncatus, (Pallas, 1772) - kvistkrabbspindel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars. J. Jonsson 2002. Rev. Jonas Sandström 2014. © ArtDatabanken, SLU 2007.