Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lämmelporing

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Piloporia sajanensis
Lämmelporing Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Lämmelporing är en ticka med vidväxta, utbredda fruktkroppar som kan ha en antydan till hatt. Fruktkroppen är seg men relativt mjuk. Hatten är mörkbrun på ovansidan medan porlagret är rosatonat som ungt, som äldre ljust gråbrunt. Fruktkroppens inre består av två lager med olika färg och textur åtskilda av en tunn svart linje. I fruktkroppen förekommer skeletthyfer. En del hyfer är brunfärgade. Sporerna är små, smala och böjda. Lämmelporing liknar hjortticka Datronia mollis som dock har helt annorlunda sporer. Den liknar mikroskopiskt arter i släktet Skeletocutis t.ex. gräddporing Skeletocutis lenis men alla arter som tillhör släktet Skeletocutis har helt ofärgade hyfer.
Utbredning
Länsvis förekomst för lämmelporing Observationer i Sverige för lämmelporing
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Lämmelporing är en mycket sällsynt svamp som hittills påträffats åtta gånger i Sverige. Två fynd är från Dalarna och fem kommer från trakterna kring Jokkmokk i Lappland. Den åttonde lokalen är anmärkningsvärd eftersom den är så sydligt belägen som strax söder om Trollhättan i Västergötland. En insamling från norra Finland kompletterar den nordiska utbredningen för arten. Lämmelporing tycks förekomma genom hela Sibirien men få områden där är ännu tillräckligt dokumenterade.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare i murkna granlågor i urskogsartad fuktig barrskog, helst granskog. En iögonfallande, uppenbarligen mycket sällsynt art, knuten till exklusiva miljöer. Total population i landet liten och med få fynd på varje lokal. Bedöms ha minskat och fortgående att minska, framför allt p.g.a. slutavverkningar av äldre skog. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (60-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (15-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (44-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Lämmelporing är en ticka som lever på ved och orsakar vitröta hos barrträd. De svenska fynden är alla gjorda på omkullfallna, multnande stammar av gran medan det finska fyndet gjordes på en tallåga. Flera svenska lokaler består av fuktig granskog i skyddat läge medan den finska lokalen är ett hygge. Flera författare har ansett att lämmelporing är ett så kallat taigaelement i vår flora och att arten uppträder i boreala skogar med ett kontinentalt klimat. Fyndet från Västergötland motsäger denna teori eftersom klimatet där är suboceaniskt.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Polyporales, genera incertae sedis, Släkte Piloporia, Art Piloporia sajanensis (Parmasto) Niemelä - lämmelporing Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare i murkna granlågor i urskogsartad fuktig barrskog, helst granskog. En iögonfallande, uppenbarligen mycket sällsynt art, knuten till exklusiva miljöer. Total population i landet liten och med få fynd på varje lokal. Bedöms ha minskat och fortgående att minska, framför allt p.g.a. slutavverkningar av äldre skog. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (60-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (15-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (44-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Lämmelporing är en ticka med vidväxta, utbredda fruktkroppar som kan ha en antydan till hatt. Fruktkroppen är seg men relativt mjuk. Hatten är mörkbrun på ovansidan medan porlagret är rosatonat som ungt, som äldre ljust gråbrunt. Fruktkroppens inre består av två lager med olika färg och textur åtskilda av en tunn svart linje. I fruktkroppen förekommer skeletthyfer. En del hyfer är brunfärgade. Sporerna är små, smala och böjda. Lämmelporing liknar hjortticka Datronia mollis som dock har helt annorlunda sporer. Den liknar mikroskopiskt arter i släktet Skeletocutis t.ex. gräddporing Skeletocutis lenis men alla arter som tillhör släktet Skeletocutis har helt ofärgade hyfer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lämmelporing

Länsvis förekomst och status för lämmelporing baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lämmelporing

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Lämmelporing är en mycket sällsynt svamp som hittills påträffats åtta gånger i Sverige. Två fynd är från Dalarna och fem kommer från trakterna kring Jokkmokk i Lappland. Den åttonde lokalen är anmärkningsvärd eftersom den är så sydligt belägen som strax söder om Trollhättan i Västergötland. En insamling från norra Finland kompletterar den nordiska utbredningen för arten. Lämmelporing tycks förekomma genom hela Sibirien men få områden där är ännu tillräckligt dokumenterade.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Piloporia  
 • Art
  Piloporia sajanensis(Parmasto) Niemelä - lämmelporing

Lämmelporing är en ticka som lever på ved och orsakar vitröta hos barrträd. De svenska fynden är alla gjorda på omkullfallna, multnande stammar av gran medan det finska fyndet gjordes på en tallåga. Flera svenska lokaler består av fuktig granskog i skyddat läge medan den finska lokalen är ett hygge. Flera författare har ansett att lämmelporing är ett så kallat taigaelement i vår flora och att arten uppträder i boreala skogar med ett kontinentalt klimat. Fyndet från Västergötland motsäger denna teori eftersom klimatet där är suboceaniskt.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Arten är knuten till gammal barrskog och hotas av att det är brist på lämliga miljöer. Det finns inga uppgifter om den finska individen har överlevt på hygget men sannolikt är så inte fallet. Arten är också mycket sällsynt i hela sitt utbredningsområde och för närvarande främst känd från Sverige.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Alla fyndplatser måste skyddas. Några av artens förekomster bör detaljinventeras för att ytterligare klarlägga ekologi och ståndortskrav. Lämmelporing bör eftersökas i andra lämpliga skogsmiljöer.
Utländska namn – FI: Sopulinkääpä.

Kotiranta, H. & Niemelä, T. 1996. Uhanalaiset käävät Suomessa (Threatened polypores in Finland). Oy Edita Ab, Helsinki.

Niemelä, T. 1982. On Fennoscandian polypores 8. New genus Piloporia. Karstenia 22: 13–16.

Ryvarden, L. 1986. Piloporia sajanensis (Parm.) Niemelä, a rare polypore in Fennoscandia. Windahlia 16: 97–98.

Strid, Å. 1981. Incrustoporia sajanensis (Parm.) comb. nov. (Polyporaceae), a taiga species new to Fennoscandia. Wahlenbergia 7: 135–139.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Piloporia  
 • Art
  Piloporia sajanensis, (Parmasto) Niemelä - lämmelporing
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.