Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  långborstfåfoting

Organismgrupp Mångfotingar Allopauropus danicus
Långborstfåfoting Mångfotingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ungefär millimeterlång, snabb fåfoting. Hela djuret är vitt. Bålens bakre del och analsegmentet (sista segmentet) har långa bakåtriktade borst, därav det svenska namnet. Släktet Allopauropus utmärks av att den s.k. antennglobulus är kortskaftad och att
analsegmentets undre del bär tre par borst. Analplattan är liten med två korta utskott och styli är korta och klubbformiga.
Utbredning
Länsvis förekomst för långborstfåfoting Observationer i Sverige för långborstfåfoting
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd bara från en lokal i Sverige: norra delen av Visingsö i Vättern. Den tycks också vara mycket sällsynt i våra nordiska grannländer. Även i Danmark och Finland är den endast känd från en lokal vardera, och i Norge från två lokaler på västkusten. Utanför Norden är den vitt spridd men sparsamt förekommande.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten är nära nog Kosmopolitisk och är i Skandinavien känd från ett fåtal fynd. Endast känd från ett 1950-talsfynd i Sverige på norra delen av Visingsö. Arten lever på svamphyfer i porrik jord. Biologi och utbredningen för arten är ofullständigt känd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten lever av att suga ut svamphyfer men kan också leva av detritus (dött organiskt material). Den tycks kräva porrik jord. I övrigt är biotopkraven föga kända.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Svampar och lavar
Svampar och lavar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Pauropoda (fåfotingar), Ordning Tetramerocerata, Familj Pauropodidae (fåfotingar), Släkte Allopauropus (småfåfotingar), Art Allopauropus danicus (Hansen, 1902) - långborstfåfoting Synonymer dansk småfåfoting

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten är nära nog Kosmopolitisk och är i Skandinavien känd från ett fåtal fynd. Endast känd från ett 1950-talsfynd i Sverige på norra delen av Visingsö. Arten lever på svamphyfer i porrik jord. Biologi och utbredningen för arten är ofullständigt känd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En ungefär millimeterlång, snabb fåfoting. Hela djuret är vitt. Bålens bakre del och analsegmentet (sista segmentet) har långa bakåtriktade borst, därav det svenska namnet. Släktet Allopauropus utmärks av att den s.k. antennglobulus är kortskaftad och att
analsegmentets undre del bär tre par borst. Analplattan är liten med två korta utskott och styli är korta och klubbformiga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för långborstfåfoting

Länsvis förekomst och status för långborstfåfoting baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för långborstfåfoting

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd bara från en lokal i Sverige: norra delen av Visingsö i Vättern. Den tycks också vara mycket sällsynt i våra nordiska grannländer. Även i Danmark och Finland är den endast känd från en lokal vardera, och i Norge från två lokaler på västkusten. Utanför Norden är den vitt spridd men sparsamt förekommande.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Myriapoda - mångfotingar 
 • Klass
  Pauropoda - fåfotingar 
 • Ordning
  Tetramerocerata  
 • Familj
  Pauropodidae - fåfotingar 
 • Släkte
  Allopauropus - småfåfotingar 
 • Art
  Allopauropus danicus(Hansen, 1902) - långborstfåfoting
  Synonymer
  dansk småfåfoting

Arten lever av att suga ut svamphyfer men kan också leva av detritus (dött organiskt material). Den tycks kräva porrik jord. I övrigt är biotopkraven föga kända.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
Avverkning eller annan exploatering av för arten lämpliga biotoper.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
En ny undersökning av den svenska lokalen är angelägen. Vidare bör arten mer systematiskt eftersökas på potentiellt nya platser. Först därefter kan behov och typ av närmare åtgärder preciseras.

Andersson, G., Djursvoll, P. & Scheller, U. 2008. Katalog över Nordens mångfotingar.

Entomologisk Tidskrift 129: 173-190.

Hansen, H. J. 1902. On the genera and species of the order Pauropoda. Vidensk. Medd. fra den Naturhistoriske Forening i Kjøbenhavn 1901: 323–424.

Nationalnyckeln 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Mångfotingar. Myriapoda. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Scheller, U. 1982. Pauropoda from southern Finland. Memoranda Societas Fauna Flora Fennica 58:

27–31.

Scheller, U. 1998. The pauropoda of Norway. Fauna norvegica B 45: 1-10.

Scheller, U. 2005. Långborstfåfoting, sid. 285-286. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.

Mångfotingar. Myriapoda. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Scheller 1993. Rev. Ulf Gärdenfors 2005. Rev. Göran Andersson & Ulf Scheller 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Myriapoda - mångfotingar 
 • Klass
  Pauropoda - fåfotingar 
 • Ordning
  Tetramerocerata  
 • Familj
  Pauropodidae - fåfotingar 
 • Släkte
  Allopauropus - småfåfotingar 
 • Art
  Allopauropus danicus, (Hansen, 1902) - långborstfåfoting
  Synonymer
  dansk småfåfoting
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Scheller 1993. Rev. Ulf Gärdenfors 2005. Rev. Göran Andersson & Ulf Scheller 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.