Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  långfotad murkla

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Gyromitra splendida
Långfotad murkla Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Påminner om en stenmurkla med lång fot. Mössa mörkt rödbrun med vindlad yta, ibland med purpurton. Fot vitaktig, relativt lång, upp till 10 cm, ihålig. Arten beskrevs av Raitviir 1974. En liknande art, Gyromitra longipes beskrevs av Harmaja 1979. Huhtinen & Ruotsalinen (2004) studerade båda arterna och drog slutsatsen att de var synonymer. Medel (2006) kom till samma resultat vid sina studier av Gyromitra esculenta-komplexet. Han angav spormåtten 23-28 x 11,5-13,5 µm för G. splendida (inkl. G. longipes). Det första belagda fyndet i Sverige hade spormåtten 28-30 x 13-14 µm.
Utbredning
Länsvis förekomst för långfotad murkla Observationer i Sverige för långfotad murkla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gyromitra splendida är känd från Lule Lappmark med 7 lokaler, landskapen Norrbotten och Ångermanland med 2 lokaler vardera samt Medelpad 1 lokal. Gyromitra longipes är angiven från Norge, Finland och Estland. Arten är rödlistad i Finland (NT).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i kraftigt murken ved i örtrik och fuktig äldre barr- och blandskog. Oftast i samma skogar som hyser bombmurkla och norna. Bildar fruktkroppar på eller intill kraftigt nedbrutna lågor på fuktig mark, ibland till synes på marken men då på i marken dold ved . Säreget utseende, påminner om en stenmurkla med lång och slät fot. Funnen på ett fåtal lokaler i Jokkmokk. Hotas huvudsakligen av slutavverkningar av äldre skog. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående minska p.g.a. avverkningar. Antalet reproduktiva individer skattas till 3750 (300-7500). Antalet lokalområden i landet skattas till 188 (15-375). Populationen minskar med mer än 10% inom 20 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1+2a(i)).
Ekologi
Nedbrytare i kraftigt murken ved i örtrik och fuktig äldre barr- och blandskog. Bildar fruktkroppar på eller intill kraftigt nedbrutna lågor på fuktig mark, ibland till synes på marken men då på ved som ligger dold i marken. På lokalerna förekommer i regel andra rödlistade arter som norna (Calypso bulbosa) och bombmurkla (Sarcosoma globosum). De svenska fynden är gjorda från mitten av maj-mitten av juni.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Pezizomycetes, Ordning Pezizales (skålsvampar), Familj Discinaceae, Släkte Gyromitra (stenmurklor), Art Gyromitra splendida Raitv. - långfotad murkla Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i kraftigt murken ved i örtrik och fuktig äldre barr- och blandskog. Oftast i samma skogar som hyser bombmurkla och norna. Bildar fruktkroppar på eller intill kraftigt nedbrutna lågor på fuktig mark, ibland till synes på marken men då på i marken dold ved . Säreget utseende, påminner om en stenmurkla med lång och slät fot. Funnen på ett fåtal lokaler i Jokkmokk. Hotas huvudsakligen av slutavverkningar av äldre skog. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående minska p.g.a. avverkningar. Antalet reproduktiva individer skattas till 3750 (300-7500). Antalet lokalområden i landet skattas till 188 (15-375). Populationen minskar med mer än 10% inom 20 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1+2a(i)).
Påminner om en stenmurkla med lång fot. Mössa mörkt rödbrun med vindlad yta, ibland med purpurton. Fot vitaktig, relativt lång, upp till 10 cm, ihålig. Arten beskrevs av Raitviir 1974. En liknande art, Gyromitra longipes beskrevs av Harmaja 1979. Huhtinen & Ruotsalinen (2004) studerade båda arterna och drog slutsatsen att de var synonymer. Medel (2006) kom till samma resultat vid sina studier av Gyromitra esculenta-komplexet. Han angav spormåtten 23-28 x 11,5-13,5 µm för G. splendida (inkl. G. longipes). Det första belagda fyndet i Sverige hade spormåtten 28-30 x 13-14 µm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för långfotad murkla

Länsvis förekomst och status för långfotad murkla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för långfotad murkla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gyromitra splendida är känd från Lule Lappmark med 7 lokaler, landskapen Norrbotten och Ångermanland med 2 lokaler vardera samt Medelpad 1 lokal. Gyromitra longipes är angiven från Norge, Finland och Estland. Arten är rödlistad i Finland (NT).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Discinaceae  
 • Släkte
  Gyromitra - stenmurklor 
 • Art
  Gyromitra splendidaRaitv. - långfotad murkla

Nedbrytare i kraftigt murken ved i örtrik och fuktig äldre barr- och blandskog. Bildar fruktkroppar på eller intill kraftigt nedbrutna lågor på fuktig mark, ibland till synes på marken men då på ved som ligger dold i marken. På lokalerna förekommer i regel andra rödlistade arter som norna (Calypso bulbosa) och bombmurkla (Sarcosoma globosum). De svenska fynden är gjorda från mitten av maj-mitten av juni.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Har betydelse)
Avverkning av äldre, örtrik granskog. Vid eventuell skötsel får ej skogsmaskiner användas som kör sönder lågor och annan död ved.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lokalerna för Gyromitra splendida är vanligen skogar med höga naturvärden och med flera rödlistade arter och bör därför skyddas.
Något oklart om de svenska fynden ska heta Gyromitra splendida eller G. longipes. Molekylära studier är nödvändiga för att avgöra om båda ska betraktas som goda arter eller om namnen är synonymer. Om de är synonymer är Gyromitra splendida Raiyv. det äldsta namnet. Som svenskt namn föreslås långfotad murkla.

Harmaja H. 1979. Studies on vernal species of Gyromitra and Pseudombrophila syn. Nannfeldtiella. - Annales Botanici Fennici 16: 159-162

Huhtinen S. & Ruotsalainen J. 2004. Notes on the taxanomy and occurrence of some species of Gyromitra in Finland. - Karstenia 44: 25-34

http://www.umu.se/myconet/asco/indexASCO.html

Medel R. 2006 (“2005”). A review of the genus Gyromitra (Ascomycota, Pezizales, Discinaceae) in Mexico. - Mycotaxon 94: 103-110

Raitviir A. 1974. A new species of Gyromitra from Estonia, - Folia Cryptogamica Estonica 4: 25-3

Harmaja H. 1979. Studies on vernal species of Gyromitra and Pseudombrophila syn. Nannfeldtiella. - Annales Botanici Fennici 16: 159-162

Huhtinen S. & Ruotsalainen J. 2004. Notes on the taxanomy and occurrence of some species of Gyromitra in Finland. - Karstenia 44: 25-34

http://www.umu.se/myconet/asco/indexASCO.html

Medel R. 2006 (“2005”). A review of the genus Gyromitra (Ascomycota, Pezizales, Discinaceae) in Mexico. - Mycotaxon 94: 103-110

Raitviir A. 1974. A new species of Gyromitra from Estonia, - Folia Cryptogamica Estonica 4: 25-3

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sonja Kuoljok 2011

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Discinaceae  
 • Släkte
  Gyromitra - stenmurklor 
 • Art
  Gyromitra splendida, Raitv. - långfotad murkla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sonja Kuoljok 2011