Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  långgömming

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Bombardia bombarda
Långgömming Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En pyrenomycet med fingerlika, gyttrade, upprättstående, upp till 2 mm höga stromata. De är svarta och blanka men har vid basen ljusbrunt filtludd. De innehåller vanligen endast ett perithecium vardera. Sporerna är mörka och har speciella vidhäftningsbihang. Konidiestadium är okänt.
Utbredning
Länsvis förekomst för långgömming Observationer i Sverige för långgömming
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Den kända svenska utbredningen omfattar fyra fynd från Skåne och Småland varav tre är mer än sekelgamla. 1996 återfanns arten på en plats i Skåne. 2001 uppträdde på ca 5 lokaler i Skåne och är nu känd från 8 aktuella lokaler i landet (2005) Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 100. Svårt att bedöma ev. minskning. Iögonfallande, eftersökt och uppenbarligen mycket sällsynt. I övriga Norden är den känd från Danmark och Finland. Långgömming är också funnen i ett flertal andra europeiska länder samt i Marocko och USA. Arten betraktas i Storbritannien som "ovanlig" (Dennis, 1981). Fyndbilden ger i stort sett intryck av en sydlig art.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare på murkna lågor och stubbar av bok i ädellövskog. I övriga Europa även funnen på ask, björk, al och avenbok. Svårt att bedöma ev. minskning. En iögonfallande art som är eftersökt och uppenbarligen mycket sällsynt. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (200-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 km² och förekomstarean (AOO) till 400 (80-800) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Långgömming är nedbrytare på lövved. I Sverige är den funnen på bok, men i utlandet även på ask, björk, al, avenbok, sågspån etc. Att döma av publicerade fynddatum är arten främst en höstsvamp. Troligen är den inte primärrötare utan kommer in i ett senare stadium, men mycket få uppgifter om dess ekologi finns i litteraturen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Sordariomycetes, Ordning Sordariales, Familj Lasiosphaeriaceae, Släkte Bombardia, Art Bombardia bombarda (Batsch:Fr.) J.Schröt. - långgömming Synonymer Bertia bombarda (Batsch:Fr.) Ces. & De Not., Naemaspora bombarda (Batsch:Fr.) Kuntze, Lasiosordaria bombarda (Fr.) Chenant., Sphaeria bombarda Batsch:Fr., Sphaeria fasciculata Fr., Bombardia fasciculata (Fr.) P.Karst.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare på murkna lågor och stubbar av bok i ädellövskog. I övriga Europa även funnen på ask, björk, al och avenbok. Svårt att bedöma ev. minskning. En iögonfallande art som är eftersökt och uppenbarligen mycket sällsynt. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (200-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 km² och förekomstarean (AOO) till 400 (80-800) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
En pyrenomycet med fingerlika, gyttrade, upprättstående, upp till 2 mm höga stromata. De är svarta och blanka men har vid basen ljusbrunt filtludd. De innehåller vanligen endast ett perithecium vardera. Sporerna är mörka och har speciella vidhäftningsbihang. Konidiestadium är okänt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för långgömming

Länsvis förekomst och status för långgömming baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för långgömming

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Den kända svenska utbredningen omfattar fyra fynd från Skåne och Småland varav tre är mer än sekelgamla. 1996 återfanns arten på en plats i Skåne. 2001 uppträdde på ca 5 lokaler i Skåne och är nu känd från 8 aktuella lokaler i landet (2005) Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 100. Svårt att bedöma ev. minskning. Iögonfallande, eftersökt och uppenbarligen mycket sällsynt. I övriga Norden är den känd från Danmark och Finland. Långgömming är också funnen i ett flertal andra europeiska länder samt i Marocko och USA. Arten betraktas i Storbritannien som "ovanlig" (Dennis, 1981). Fyndbilden ger i stort sett intryck av en sydlig art.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Sordariomycetidae  
 • Ordning
  Sordariales  
 • Familj
  Lasiosphaeriaceae  
 • Släkte
  Bombardia  
 • Art
  Bombardia bombarda(Batsch:Fr.) J.Schröt. - långgömming
  Synonymer
  Bertia bombarda (Batsch:Fr.) Ces. & De Not.
  Naemaspora bombarda (Batsch:Fr.) Kuntze
  Lasiosordaria bombarda (Fr.) Chenant.
  Sphaeria bombarda Batsch:Fr.
  Sphaeria fasciculata Fr.
  Bombardia fasciculata (Fr.) P.Karst.

Långgömming är nedbrytare på lövved. I Sverige är den funnen på bok, men i utlandet även på ask, björk, al, avenbok, sågspån etc. Att döma av publicerade fynddatum är arten främst en höstsvamp. Troligen är den inte primärrötare utan kommer in i ett senare stadium, men mycket få uppgifter om dess ekologi finns i litteraturen.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Hotbild oklar eftersom få uppgifter finns om artens ekologi.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Artens uppträdande på upptäckta lokaler bör följas upp och dokumenteras. Arten bör eftersökas på potentiella lokaler.

Dennis R. W. G. 1981. British Ascomycetes. J. Cramer, Vaduz.

Eriksson, O. E. 1992. The non-lichenized pyrenomycetes of Sweden. Lund.

Lundqvist, N. 1972. Nordic Sordariaceae s. lat. Symbolae Botanicae Upsaliensis 20(1): 1–375.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Nordén 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Sordariomycetidae  
 • Ordning
  Sordariales  
 • Familj
  Lasiosphaeriaceae  
 • Släkte
  Bombardia  
 • Art
  Bombardia bombarda, (Batsch:Fr.) J.Schröt. - långgömming
  Synonymer
  Bertia bombarda (Batsch:Fr.) Ces. & De Not.
  Naemaspora bombarda (Batsch:Fr.) Kuntze
  Lasiosordaria bombarda (Fr.) Chenant.
  Sphaeria bombarda Batsch:Fr.
  Sphaeria fasciculata Fr.
  Bombardia fasciculata (Fr.) P.Karst.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Nordén 1997.