Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lömsk fingersvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Ramaria formosa
Lömsk fingersvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Lömsk fingervamp är en 7–20 cm bred och 6–15 cm hög, starkt grenig fingersvamp. Basen är vit och åtminstone som unga har grenarna en distinkt laxrosa färg. Unga grenspetsar är citrongula. Hyferna har söljor och sporerna är vårtiga. Liknande arter är Ramaria flavescens och Ramaria largentii. De har emellertid ej så distinkt laxrosa grenar och grenspetsarna är mer orange till gultonade.
Utbredning
Länsvis förekomst för lömsk fingersvamp Observationer i Sverige för lömsk fingersvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Lömsk fingersvamp är sällsynt i Sverige och endast känd från ett mindre antal lokaler i Skåne, Bohuslän, Västergötland och Östergötland. Den är i övriga Norden även känd från Danmark och dessutom från flera länder i övriga Europa. Utbredningen omfattar också tempererade delar av Nordamerika, Asien och Australien. Arten är rödlistad i Danmark och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med bok och ek i ädellövskog, helst bokskog men även ekskog med lång trädkontinuitet. En vacker och iögonfallande art med liten total population i landet. Bedöms ha minskat kraftigt, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar, men också p.g.a. inväxning av gran under den senaste 50-årsperioden. I huvudsak bedöms minskningen ha upphört idag. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (200-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (26924-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 (36-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten förekommer på marken i ädellövskog. Den växer vanligen med bok eller ek i skogar med lång skoglig kontinuitet och gärna i sluttningar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Gomphales, Familj Ramariaceae, Släkte Ramaria (korallfingersvampar), Art Ramaria formosa (Pers.:Fr.) Quél. - lömsk fingersvamp Synonymer Ramaria neoformosa R.H.Petersen, Clavaria formosa Pers.:Fr.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok och ek i ädellövskog, helst bokskog men även ekskog med lång trädkontinuitet. En vacker och iögonfallande art med liten total population i landet. Bedöms ha minskat kraftigt, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar, men också p.g.a. inväxning av gran under den senaste 50-årsperioden. I huvudsak bedöms minskningen ha upphört idag. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (200-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (26924-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 (36-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Lömsk fingervamp är en 7–20 cm bred och 6–15 cm hög, starkt grenig fingersvamp. Basen är vit och åtminstone som unga har grenarna en distinkt laxrosa färg. Unga grenspetsar är citrongula. Hyferna har söljor och sporerna är vårtiga. Liknande arter är Ramaria flavescens och Ramaria largentii. De har emellertid ej så distinkt laxrosa grenar och grenspetsarna är mer orange till gultonade.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lömsk fingersvamp

Länsvis förekomst och status för lömsk fingersvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lömsk fingersvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Lömsk fingersvamp är sällsynt i Sverige och endast känd från ett mindre antal lokaler i Skåne, Bohuslän, Västergötland och Östergötland. Den är i övriga Norden även känd från Danmark och dessutom från flera länder i övriga Europa. Utbredningen omfattar också tempererade delar av Nordamerika, Asien och Australien. Arten är rödlistad i Danmark och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Ramariaceae  
 • Släkte
  Ramaria - korallfingersvampar 
 • Art
  Ramaria formosa(Pers.:Fr.) Quél. - lömsk fingersvamp
  Synonymer
  Ramaria neoformosa R.H.Petersen
  Clavaria formosa Pers.:Fr.

Arten förekommer på marken i ädellövskog. Den växer vanligen med bok eller ek i skogar med lång skoglig kontinuitet och gärna i sluttningar.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Främsta hotet utgörs av avverkning av äldre bok- och ekskog och överförande av sådan skog till barrskog. På sikt kan även upphörande skogsbete, liksom kvävenedfall p.g.a luftföroreningar, vara negativa.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens lokaler i skogsmark bör undantas från rationellt skogsbruk. Lömsk fingersvamp och flera andra arter av hotade svampar gynnas om ädellövskog inte ersätts med skog av andra trädslag utan istället brukas med stor försiktighet och med hänsyn till den höga biodiversitet som denna typ av skog härbärgerar.
Utländska namn – NO: Giftkorallsopp, DK: Smuk koralsvamp, FI: Kavalahaarakas.

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 1986. Pilze der Schweiz. Band 2. Mykologia, Lucerne.

Corner, E.J.H. 1950. A monograph of Clavaria and allied genera. Annals of Botany Memoirs 1.

Corner, E.J.H. 1970. Supplement to "A monograph of Clavaria and allied genera". Nova Hedwigia, Beiheft 33.

Phillips, R. & Jacobsson, S. 1982. Norstedts stora svampbok. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Robert Daun 1997

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Ramariaceae  
 • Släkte
  Ramaria - korallfingersvampar 
 • Art
  Ramaria formosa, (Pers.:Fr.) Quél. - lömsk fingersvamp
  Synonymer
  Ramaria neoformosa R.H.Petersen
  Clavaria formosa Pers.:Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Robert Daun 1997