Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lövhjulspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Araneus triguttatus
Lövhjulspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten hjulspindel, 3–6 mm, med nästan triangulär bakkropp. Skiljs från närstående och vanligare arten Araneus sturmi på kopulationsorganens utseende, se Almquist (2005), Roberts (1995) och Heimer & Nentwig (1991).
Utbredning
Länsvis förekomst för lövhjulspindel Observationer i Sverige för lövhjulspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige funnen på ett antal lokaler i södra Götaland, dessutom funnen i östra Svealand. Arten är känd och sällsynt funnen från större delen av Europa och norra Asien. Dess nordgräns går genom Sverige. Rödlistad i Danmark (VU), och på den tyska rödlistan (1998) är den upptagen som antagligen hotad men status obekant.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten är funnen i hela Europa norrut till Mälardalen i Sverige. I Sverige endast funnen i Erstavik, Saltsjöbaden i Södermanland (1945), och i Skåne. Totalt ca 7 fynd varav två före 1950, de senaste åren enbart från Skåne. Den har enbart påträffats i enstaka exemplar varför populationerna sannolikt är begränsade. De flesta fynden är från lövträd och buskar. Alla de svenska fynden är nära vatten. Negativa förändringar i artens habitat är inte utesluten. Arten kan dock vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 (1500-40000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-500) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
De flesta fynden är från lövträd och buskar där den bygger sitt nät. Alla de svenska fynden är nära vatten. Adulter funna företrädesvis i maj-juni (England). I övrigt är dess ekologi dåligt känd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Ved och bark
Ved och bark
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Araneidae (hjulspindlar), Släkte Araneus, Art Araneus triguttatus (Fabricius, 1793) - lövhjulspindel Synonymer Atea triguttata (Fabricius, 1775)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten är funnen i hela Europa norrut till Mälardalen i Sverige. I Sverige endast funnen i Erstavik, Saltsjöbaden i Södermanland (1945), och i Skåne. Totalt ca 7 fynd varav två före 1950, de senaste åren enbart från Skåne. Den har enbart påträffats i enstaka exemplar varför populationerna sannolikt är begränsade. De flesta fynden är från lövträd och buskar. Alla de svenska fynden är nära vatten. Negativa förändringar i artens habitat är inte utesluten. Arten kan dock vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 (1500-40000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-500) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
En liten hjulspindel, 3–6 mm, med nästan triangulär bakkropp. Skiljs från närstående och vanligare arten Araneus sturmi på kopulationsorganens utseende, se Almquist (2005), Roberts (1995) och Heimer & Nentwig (1991).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lövhjulspindel

Länsvis förekomst och status för lövhjulspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lövhjulspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige funnen på ett antal lokaler i södra Götaland, dessutom funnen i östra Svealand. Arten är känd och sällsynt funnen från större delen av Europa och norra Asien. Dess nordgräns går genom Sverige. Rödlistad i Danmark (VU), och på den tyska rödlistan (1998) är den upptagen som antagligen hotad men status obekant.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Araneidae - hjulspindlar 
 • Släkte
  Araneus  
 • Art
  Araneus triguttatus(Fabricius, 1793) - lövhjulspindel
  Synonymer
  Atea triguttata (Fabricius, 1775)

De flesta fynden är från lövträd och buskar där den bygger sitt nät. Alla de svenska fynden är nära vatten. Adulter funna företrädesvis i maj-juni (England). I övrigt är dess ekologi dåligt känd.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Buskmark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
Levande träd (Viktig)
På grund av kunskapsbrist är hotet dåligt känt.
Artens status och aktuella utbredning måste fastställas.

Almquist, S. 2005. Swedish Araneae, part. 1. Insect Systematics & Evolution Suppl. 62: 1-284.

Heimer, S & Nentwig, M. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Paul Parey, Hamburg & Berlin. Roberts, M. J. 1995. Spiders of Britain & Northern Europe. Collins Field guide. HarperCollins.

Tullgren, A. 1952. Zur Kenntniss schwedischer Spinnen. I. Entomologisk Tidskrift 73: 151–173.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars J. Jonsson 1997. Rev. Lars J. Jonsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Araneidae - hjulspindlar 
 • Släkte
  Araneus  
 • Art
  Araneus triguttatus, (Fabricius, 1793) - lövhjulspindel
  Synonymer
  Atea triguttata (Fabricius, 1775)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars J. Jonsson 1997. Rev. Lars J. Jonsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2007.