Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lövtryffel

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Octaviania asterosperma
Lövtryffel Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Lövtryffel är en basidsvamp och därför inte närmare släkt med de äkta tryfflarna. Fruktkropparna är upp till 3 cm stora, rundade och har ibland en kort, tillspetsad fot. Från början är fruktkropparna vita, sedan mörkare i gråbrunt till olivgrönt. Efter torkning blir de nästan svarta. I genomsnitt är fruktkropparna kompakta och uppdelade i en mängd kamrar som innehåller basidier och sporer. Väggarna mellan kamrarna är vita. Sporerna är klotrunda, rostbruna och taggiga. Arten kan inte förväxlas med någon annan tryffel.
Utbredning
Länsvis förekomst för lövtryffel Observationer i Sverige för lövtryffel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Lövtryffel har påträffats i Skåne, på Öland och Gotland samt i Uppland. Arten är även känd från Danmark och Norge men inte från någon av de övriga nordiska länderna. Den är vanligare söderut och de nordiska förekomsterna markerar artens nordgräns. Den uppges som relativt vanlig i bl.a. Tyskland och södra England. Lokalen på Öland är skyddad.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med ek, hassel och bok i ädellövskog på kalkrik mark. Värmegynnad. Underjordisk, eftersökt men uppenbarligen en mycket sällsynt art, knuten till exklusiva miljöer. Utbredningen och population i landet bedöms liten och vara kraftigt fragmenterad. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå, framför allt p.g.a. igenväxning, beskuggning och försämrad habitatkvalité. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (100-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (9488-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (20-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (B2ab(iii); C2a(i)).
Ekologi
Arten växer till en början underjordiskt men tränger under mognaden upp till markytan och är då bara täckta av lövförna. Den växer, som så många andra tryfflar, i ädellövskog med ek och hassel.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Boletales, Familj Boletaceae, Släkte Octaviania (lövtryfflar), Art Octaviania asterosperma Vittad. - lövtryffel Synonymer Octavianina asterosperma (Vittad.) O. Kuntze, välluktande lövtryffel, Arcangeliella asterosperma (Vittad.) Zeller & C.W.Dodge, Octavianina asterosperma (Vittad.) Kuntze

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek, hassel och bok i ädellövskog på kalkrik mark. Värmegynnad. Underjordisk, eftersökt men uppenbarligen en mycket sällsynt art, knuten till exklusiva miljöer. Utbredningen och population i landet bedöms liten och vara kraftigt fragmenterad. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå, framför allt p.g.a. igenväxning, beskuggning och försämrad habitatkvalité. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (100-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (9488-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (20-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (B2ab(iii); C2a(i)).
Lövtryffel är en basidsvamp och därför inte närmare släkt med de äkta tryfflarna. Fruktkropparna är upp till 3 cm stora, rundade och har ibland en kort, tillspetsad fot. Från början är fruktkropparna vita, sedan mörkare i gråbrunt till olivgrönt. Efter torkning blir de nästan svarta. I genomsnitt är fruktkropparna kompakta och uppdelade i en mängd kamrar som innehåller basidier och sporer. Väggarna mellan kamrarna är vita. Sporerna är klotrunda, rostbruna och taggiga. Arten kan inte förväxlas med någon annan tryffel.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lövtryffel

Länsvis förekomst och status för lövtryffel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lövtryffel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Lövtryffel har påträffats i Skåne, på Öland och Gotland samt i Uppland. Arten är även känd från Danmark och Norge men inte från någon av de övriga nordiska länderna. Den är vanligare söderut och de nordiska förekomsterna markerar artens nordgräns. Den uppges som relativt vanlig i bl.a. Tyskland och södra England. Lokalen på Öland är skyddad.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Octaviania - lövtryfflar 
 • Art
  Octaviania asterospermaVittad. - lövtryffel
  Synonymer
  Octavianina asterosperma (Vittad.) O. Kuntze
  välluktande lövtryffel
  Arcangeliella asterosperma (Vittad.) Zeller & C.W.Dodge
  Octavianina asterosperma (Vittad.) Kuntze

Arten växer till en början underjordiskt men tränger under mognaden upp till markytan och är då bara täckta av lövförna. Den växer, som så många andra tryfflar, i ädellövskog med ek och hassel.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Arten är sällsynt och hotas framförallt av att ädellövskog med lämpliga kvalitéer omvandlas till granskog eller exploateras på annat sätt. Arten är troligen även känslig för exponering och missgynnas av avverkning och gallring.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens oskyddade växtplatser måste snarast säkerställas. Alla ädellövskogar med lång kontinuitet representerar oersättliga naturvärden och bör så långt möjligt bevaras intakta vilket också gynnar lövtryffel.
Utländska namn – NO: Kokosknoll, DK: Vellugtende løvtryffel, FI: Lehtomukula.

Kers, L.E. 1983. Några svenska fynd av hypogeiska svampar. Svensk Bot. Tidskr. 77: 259–268.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Octaviania - lövtryfflar 
 • Art
  Octaviania asterosperma, Vittad. - lövtryffel
  Synonymer
  Octavianina asterosperma (Vittad.) O. Kuntze
  välluktande lövtryffel
  Arcangeliella asterosperma (Vittad.) Zeller & C.W.Dodge
  Octavianina asterosperma (Vittad.) Kuntze
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.