Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  landplanarie

Organismgrupp Ringmaskar och planarier, Planarier Microplana terrestris
Landplanarie Ringmaskar och planarier, Planarier

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Landplanarien är i krypande tillstånd en cirka två centimeter lång, mörkt brungrå, snigellik, dorsoventralt något plattad mask. I den smalare framänden sitter ett litet svart öga på vardera sida. Störs den, kan den dra sig samman kraftigt. Likaså är planarens storlek starkt beroende av rådande markfuktighet.
Utbredning
Länsvis förekomst för landplanarie Observationer i Sverige för landplanarie
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten finns i Sverige upp till Mälarlandskapen och Värmland, med tyngdpunkt i de nederbördsrika, sydvästra delarna av landet. Den finns även i Danmark och i Norge upp till 63° N. I övrigt är den utbredd i Väst- och Centraleuropa ned till norra Grekland och norra Spanien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten lever i fuktig löv- och blandskog, gärna i nedskurna raviner och framförallt på lerrik mark. Den förekommer även i trägårdar, parker och adventivmiljöer. Landplanarien påträffas främst under vår och höst. Under sommar och andra torrperioder lever den troligen djupare ned i maskgångar och marksprickor. Arten har ej alls undersökts under senare decennier varför dess nuvarande status är okänd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten lever i fuktig löv- och blandskog, gärna i nedskurna raviner och framförallt på lerrik mark. Den förekommer även i trägårdar, parker och adventivmiljöer. Landplanarien påträffas främst under vår och höst. Under sommar och andra torrperioder lever den troligen djupare ned i maskgångar och marksprickor.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Neoophora, Ordning Tricladida (planarier), Familj Rhynchodemidae, Släkte Rhynchodemus, Art Microplana terrestris (O.F.Müller, 1774) - landplanarie Synonymer Fasciola terrestris O.F.Müller, 1774, Rhynchodemus terrestris (O.F.Müller, 1774)

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten lever i fuktig löv- och blandskog, gärna i nedskurna raviner och framförallt på lerrik mark. Den förekommer även i trägårdar, parker och adventivmiljöer. Landplanarien påträffas främst under vår och höst. Under sommar och andra torrperioder lever den troligen djupare ned i maskgångar och marksprickor. Arten har ej alls undersökts under senare decennier varför dess nuvarande status är okänd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Landplanarien är i krypande tillstånd en cirka två centimeter lång, mörkt brungrå, snigellik, dorsoventralt något plattad mask. I den smalare framänden sitter ett litet svart öga på vardera sida. Störs den, kan den dra sig samman kraftigt. Likaså är planarens storlek starkt beroende av rådande markfuktighet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för landplanarie

Länsvis förekomst och status för landplanarie baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för landplanarie

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten finns i Sverige upp till Mälarlandskapen och Värmland, med tyngdpunkt i de nederbördsrika, sydvästra delarna av landet. Den finns även i Danmark och i Norge upp till 63° N. I övrigt är den utbredd i Väst- och Centraleuropa ned till norra Grekland och norra Spanien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Platyhelminthes - plattmaskar 
 • Understam
  Rhabditophora  
 • Klass
  Neoophora  
 • Underklass
  Eulecithophora  
 • Infraklass
  Adiaphanida  
 • Ordning
  Tricladida - planarier 
 • Infraordning
  Terricola  
 • Familj
  Rhynchodemidae  
 • Släkte
  Rhynchodemus  
 • Art
  Microplana terrestris(O.F.Müller, 1774) - landplanarie
  Synonymer
  Fasciola terrestris O.F.Müller, 1774
  Rhynchodemus terrestris (O.F.Müller, 1774)

Arten lever i fuktig löv- och blandskog, gärna i nedskurna raviner och framförallt på lerrik mark. Den förekommer även i trägårdar, parker och adventivmiljöer. Landplanarien påträffas främst under vår och höst. Under sommar och andra torrperioder lever den troligen djupare ned i maskgångar och marksprickor.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog, Löv-/barrblandskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Slutavverkningar och förändrad hydrologi, liksom förändrad markanvändning.
Avstå från slutavverkning och markdränering på artens förekomstlokaler. Artens utbredning och nuvarande status bör också inventeras.
Arten är den enda representanten i Sverige för denna landlevande grupp planarier vilken är utbredd i tropiska regnskogar.

Berland, B. 1968. Vår eneste landplanarie, Rhynchodemus terrestris (O. F. Müller), og dens utbredelse i Norge.

Fauna 21: 91–-97. Berland, B. 1968. The Land-Planarian Rhyncodemus terrestris (O. F. Müller) in Norway. Årb. Univ. Bergen, Mat. Naturv. serie, No 8: 1–12. Oslo.

Ehnström, B. & Waldén, H. W. 1986. Faunavård i skogsbruket. Del 2 – Den lägre faunan. Skogsstyrelsen, s. 130.

Gislén, T. 1942. En nordlig utpost av en tropisk djurgrupp. Landplanarien Rhyncodemus i Sverige. Fauna och Flora 37: 107–116.

Gislén, T. 1944. Zur verbreitung und okologie von Rhynchodemus terrestris (O. F. Mull.) mit Bemerkungen uber Bitemporalitat. Archiv fur hydrobiologie un planktonkunde 40: 667–686.

Økland, F. 1939. En norsk landplanarie, Rhynchodemus terrestris (O. F. Müller). Naturen 63: 379–383.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Gärdenfors 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Platyhelminthes - plattmaskar 
 • Understam
  Rhabditophora  
 • Klass
  Neoophora  
 • Underklass
  Eulecithophora  
 • Infraklass
  Adiaphanida  
 • Ordning
  Tricladida - planarier 
 • Infraordning
  Terricola  
 • Familj
  Rhynchodemidae  
 • Släkte
  Rhynchodemus  
 • Art
  Microplana terrestris, (O.F.Müller, 1774) - landplanarie
  Synonymer
  Fasciola terrestris O.F.Müller, 1774
  Rhynchodemus terrestris (O.F.Müller, 1774)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Gärdenfors 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.