Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lansettfåfoting

Organismgrupp Mångfotingar Pauropus lanceolatus
Lansettfåfoting Mångfotingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En upp till 1,7 mm lång fåfoting. Hela djuret är vitt. Lansettfåfoting känns igen på att undre antenngrenens fram- och bakkanter är lika långa. Vidare är den s.k. analplattan (utskott i bakänden) kluven och bär två pariga bihang, inres yttersta del är lansettformigt. Därav det svenska namnet.
Utbredning
Länsvis förekomst för lansettfåfoting Observationer i Sverige för lansettfåfoting
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Artens totala utbredning är okänd, men den kan vara vitt spridd i Holarktis. I Sverige är den förmodligen sydostlig eftersom den endast påträffats i östra Sverige från Blekinge norrut till Uppland, samt på Gotland men ännu inte på Öland. I Nordeuropa i övrigt är den endast funnen på ett fåtal platser. I Norge i sydost, norrut till Oppland, i Danmark på Mön och i Finland på en lokal i sydväst. Arten finns dock även strax utanför Finlands gräns i sydost.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
I Sverige har arten en splittrad utbredning från fem landskap (Blekinge-Uppland) med totalt 6 fynd. Utbredningen för arten är ofullständigt känd. Sannolikt kalkberoende men ekologi i stort sett okänd. Kan förväxlas med närstående art. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (25-500) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Lansettfåfoting tycks föredra kalkhaltiga marker men förekommer även i mullrika jordar av olika slag och kan även förekomma i växthus. Den lever troligen mest av att suga ut svamphyfer även om den också kan vara asätare. Artens ekologi och biologi i övrigt är okänd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Fungivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Svampar och lavar
Svampar och lavar
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· djur
· djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Pauropoda (fåfotingar), Ordning Tetramerocerata, Familj Pauropodidae (fåfotingar), Släkte Pauropus (grovfåfotingar), Art Pauropus lanceolatus Remy, 1956 - lansettfåfoting Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation I Sverige har arten en splittrad utbredning från fem landskap (Blekinge-Uppland) med totalt 6 fynd. Utbredningen för arten är ofullständigt känd. Sannolikt kalkberoende men ekologi i stort sett okänd. Kan förväxlas med närstående art. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (25-500) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
En upp till 1,7 mm lång fåfoting. Hela djuret är vitt. Lansettfåfoting känns igen på att undre antenngrenens fram- och bakkanter är lika långa. Vidare är den s.k. analplattan (utskott i bakänden) kluven och bär två pariga bihang, inres yttersta del är lansettformigt. Därav det svenska namnet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lansettfåfoting

Länsvis förekomst och status för lansettfåfoting baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lansettfåfoting

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Artens totala utbredning är okänd, men den kan vara vitt spridd i Holarktis. I Sverige är den förmodligen sydostlig eftersom den endast påträffats i östra Sverige från Blekinge norrut till Uppland, samt på Gotland men ännu inte på Öland. I Nordeuropa i övrigt är den endast funnen på ett fåtal platser. I Norge i sydost, norrut till Oppland, i Danmark på Mön och i Finland på en lokal i sydväst. Arten finns dock även strax utanför Finlands gräns i sydost.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Myriapoda - mångfotingar 
 • Klass
  Pauropoda - fåfotingar 
 • Ordning
  Tetramerocerata  
 • Familj
  Pauropodidae - fåfotingar 
 • Släkte
  Pauropus - grovfåfotingar 
 • Art
  Pauropus lanceolatusRemy, 1956 - lansettfåfoting

Lansettfåfoting tycks föredra kalkhaltiga marker men förekommer även i mullrika jordar av olika slag och kan även förekomma i växthus. Den lever troligen mest av att suga ut svamphyfer även om den också kan vara asätare. Artens ekologi och biologi i övrigt är okänd.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
Efterlämningar av djur (Viktig)
· djur - Animalia (Har betydelse)
Avverkning eller exploatering av dess lokaler.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
En förnyad inventering av de kända svenska lokalerna är angelägen. Vidare bör arten mer systematiskt eftersökas på potentiellt nya platser. Först därefter kan behov och typ av närmare åtgärder preciseras.

Andersson, G., Djursvoll, P. & Scheller, U. 2008. Katalog över Nordens mångfotingar. Entomologisk Tidskrift 129: 173-190.

Porat, C. O. von 1889. Nya bidrag till skandinaviska halföns Myriopodologi. Ent. Tidskr. 10.

Remy, P. A. 1937. Sur quelques Myriapodes de lEurope boréale. Ann. entomol. fenn. 3: 140–145.

Scheller, U. 1954. Symphyla and Pauropoda from Denmark. Ent. Medd. 27: 1–18.

Scheller, U. 1982. Pauropoda from southern Finland. Memoranda Societas Fauna Flora Fennica 58: 27–31.

Scheller, U. 1998. The pauropoda of Norway. Fauna norvegica B 45: 1-10.

Scheller, U. 2005. Lansettfåfoting, sid. 281. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Mångfotingar. Myriapoda. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Scheller 1993. Rev. Ulf Gärdenfors 2008. Rev. Göran Andersson & Ulf Scheller 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Myriapoda - mångfotingar 
 • Klass
  Pauropoda - fåfotingar 
 • Ordning
  Tetramerocerata  
 • Familj
  Pauropodidae - fåfotingar 
 • Släkte
  Pauropus - grovfåfotingar 
 • Art
  Pauropus lanceolatus, Remy, 1956 - lansettfåfoting
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Scheller 1993. Rev. Ulf Gärdenfors 2008. Rev. Göran Andersson & Ulf Scheller 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.