Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lappländsk ärtmussla

Organismgrupp Blötdjur, Limniska musslor Pisidium hinzi
Lappländsk ärtmussla Blötdjur, Limniska musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ärtmusslorna (släktet Pisidium) förkommer i Sverige med 20 svårbestämda arter. P. hinzi är en medelstor art och når en höjd av 1,5–3,0 mm och en längd av 1,6–3,3 mm. Skalet är tunt, ljust gråvitt och matt (ej glänsande) med tämligen markerade, oregelbundna ribbor. Skalformen är jämt oval med umbo (skalbucklan) förskjuten något åt höger (posterior), tvärsnitt flackt ovalt. Låsplatta smal och kort. Kardinaltänder små och mycket korta. Yttre lateraltänder (A3 och P3) (höger skalhalva) korta. P3 saknar ansvällning (pseudocallus) i den umbonala änden.
Utbredning
Länsvis förekomst för lappländsk ärtmussla Observationer i Sverige för lappländsk ärtmussla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har en nordligt holarktisk utbredning med spridda förekomster från Kamtjatka genom Sibirien till norra Sverige och Norge. Den har även påträffats i Alaska och totalutbredning är troligen cirkumpolär. Endast tre fynd har gjorts i Sverige, i Norge ett 10-tal. Av de skandinaviska förekomsterna är endast två belägna söder om polcirkeln. Modern information om status och eventuella trender saknas.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Ytterligt ovanlig med begränsad utbredning. Dåligt känd. Lever bla. i små sjöar i förfjällsregionen. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
P. hinzi lever i små sjöar i förfjällsregionen, ett fynd finns även från barrskogsregionen. Liksom P. waldeni, P. conventus och Sphaerium nitidum är den en utpräglad kallvattenart. Den lever på relativt stort djup: 2-10 m. I likhet med de flesta musslor filtrerar den organiska partiklar från vattnet. Detaljerna i dess ekologi är dåligt kända.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Vattenmassa
Vattenmassa
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Veneroida, Familj Sphaeriidae (ärtmusslor), Släkte Pisidium, Art Pisidium hinzi (Kuiper, 1975) - lappländsk ärtmussla Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Ytterligt ovanlig med begränsad utbredning. Dåligt känd. Lever bla. i små sjöar i förfjällsregionen. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ärtmusslorna (släktet Pisidium) förkommer i Sverige med 20 svårbestämda arter. P. hinzi är en medelstor art och når en höjd av 1,5–3,0 mm och en längd av 1,6–3,3 mm. Skalet är tunt, ljust gråvitt och matt (ej glänsande) med tämligen markerade, oregelbundna ribbor. Skalformen är jämt oval med umbo (skalbucklan) förskjuten något åt höger (posterior), tvärsnitt flackt ovalt. Låsplatta smal och kort. Kardinaltänder små och mycket korta. Yttre lateraltänder (A3 och P3) (höger skalhalva) korta. P3 saknar ansvällning (pseudocallus) i den umbonala änden.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lappländsk ärtmussla

Länsvis förekomst och status för lappländsk ärtmussla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lappländsk ärtmussla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har en nordligt holarktisk utbredning med spridda förekomster från Kamtjatka genom Sibirien till norra Sverige och Norge. Den har även påträffats i Alaska och totalutbredning är troligen cirkumpolär. Endast tre fynd har gjorts i Sverige, i Norge ett 10-tal. Av de skandinaviska förekomsterna är endast två belägna söder om polcirkeln. Modern information om status och eventuella trender saknas.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Veneroida  
 • Familj
  Sphaeriidae - ärtmusslor 
 • Släkte
  Pisidium  
 • Art
  Pisidium hinzi(Kuiper, 1975) - lappländsk ärtmussla

P. hinzi lever i små sjöar i förfjällsregionen, ett fynd finns även från barrskogsregionen. Liksom P. waldeni, P. conventus och Sphaerium nitidum är den en utpräglad kallvattenart. Den lever på relativt stort djup: 2-10 m. I likhet med de flesta musslor filtrerar den organiska partiklar från vattnet. Detaljerna i dess ekologi är dåligt kända.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Vattenmassa, Vattendrag

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Klassificeras som VU D2 p.g.a. mycket begränsad förekomst. Ingen känd hotbild. Exploatering av sjöar för utvinning av vattenkraft kan, genom de kraftiga variationer i vattenstånd som blir följden, utgöra ett hot. Artens splittrade utbredning och få lokaler gör att den kan slås ut av slumpmässiga skäl.
Öka kunskapen om artens utbredning och status genom riktade undersökningar i lämpliga sjöar i fjällkedjan, speciellt i förfjällsregionen. Återinventera samtliga tidigare kända förekomster. De lokaler där arten fortlever bör skyddas mot vattenkraftsexploatering.

Kuiper, J. G. J. 1975. Zwei neue boreale Pisidium-Arten: P. hinzi und P. waldeni. Archiv für Molluskenkunde 106 (1/3): 27-37.

Kuiper, J. G. J. Økland, K. A., Knudsen, J., Koli, L., von Proschwitz, T. & Valovirta, I. 1989. Geographical distribution of the small mussels (Sphaeriidae) in North Europe (Denmark, Faroes, Finland, Iceland, Norway and Sweden). Annales zoologici Fennici. 26:2. 73-101.

Økland. K. A. & Kuiper, J.G.J. 1990. Småmuslinger i norske vann og vassdrag – lokaliteter og miljøforhold.

Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI). Rapport nr. 123. 86 sid.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ted von Proschwitz 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Veneroida  
 • Familj
  Sphaeriidae - ärtmusslor 
 • Släkte
  Pisidium  
 • Art
  Pisidium hinzi, (Kuiper, 1975) - lappländsk ärtmussla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ted von Proschwitz 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.