Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lavsnabblöpare

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Philodromus poecilus
Lavsnabblöpare Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En medelstor, 4,5–7,5 mm, snabblöparspindel som är vackert mönstrad så att den liknar lavar. Framkroppen är brun med vita eller gulaktiga fläckar. Även benens leder med svarta ringar och prickar och med iögonfallande vita fläckar. Bakkroppen upptill gråaktig här och var med brun anstrykning. Kopulationsorganen är avbildade hos Tullgren (1944) och Heimer & Nentwig (1991).
Utbredning
Länsvis förekomst för lavsnabblöpare Observationer i Sverige för lavsnabblöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är den känd från några äldre fynd från Östergötland, Bohuslän, Uppland och Jämtland. Därefter ett glapp på 50 år fram till perioden 1982-1986 då den återfanns på ett fåtal lokaler i Huddinge, Södermanland. I övrigt är arten känd från de östra delarna av Europa och vidare österut i Asien, till Japan. I Europa är den främst funnen i Alperna, Karpaterna och Turkiet. Sällsynt art i de flesta länderna och de fynd som gjorts i Europa är oftast av gammalt datum, vilket tyder på att arten minskat kraftigt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten har en sydlig och östlig utbredning jämfört med Sverige. I Sverige är arten dels känd genom tre gamla fynd från 1800-talet och 1937 från Östergötaland och Uppland, dels genom ett par fynd under perioden 1982-1986 från Huddinge, Södermanland. Lever troligen bland lavar på träd och berg gärna nära vatten. Sällsynt art i de flesta länderna och tycks vara i minskande. Osäkert om den är bunden till äldre skog, fynden från Huddinge pekar på gles blandskog med inslag av ädellöv i sydvända branter nära vatten. I Centraleuropa funnen i bok- och tallskog. Arten är i Sverige sannolikt sällsynt med en lokal utbredning. Antalet lokalområden i landet skattas till 9 (2-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (20-15000) km² och förekomstarean (AOO) till 36 (8-100) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Arten är kryptiskt tecknad så att den är svårupptäckt bland lavar på trädstammar. Den lever på lavtäckta ytor som trädstammar och klippor gärna nära vatten. Osäkert om den är bunden till äldre skog, fynden från Huddinge pekar på gles blandskog med inslag av ädellöv i sydvända branter nära vatten. I Centraleuropa funnen i bok och tallskog. Vuxna påträffas under vår och sommaren. Dess ekologi är i övrigt dåligt känd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande träd
Levande träd
Ved och bark
Ved och bark
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Philodromidae (snabblöparspindlar), Släkte Philodromus, Art Philodromus poecilus (Thorell, 1872) - lavsnabblöpare Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten har en sydlig och östlig utbredning jämfört med Sverige. I Sverige är arten dels känd genom tre gamla fynd från 1800-talet och 1937 från Östergötaland och Uppland, dels genom ett par fynd under perioden 1982-1986 från Huddinge, Södermanland. Lever troligen bland lavar på träd och berg gärna nära vatten. Sällsynt art i de flesta länderna och tycks vara i minskande. Osäkert om den är bunden till äldre skog, fynden från Huddinge pekar på gles blandskog med inslag av ädellöv i sydvända branter nära vatten. I Centraleuropa funnen i bok- och tallskog. Arten är i Sverige sannolikt sällsynt med en lokal utbredning. Antalet lokalområden i landet skattas till 9 (2-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (20-15000) km² och förekomstarean (AOO) till 36 (8-100) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En medelstor, 4,5–7,5 mm, snabblöparspindel som är vackert mönstrad så att den liknar lavar. Framkroppen är brun med vita eller gulaktiga fläckar. Även benens leder med svarta ringar och prickar och med iögonfallande vita fläckar. Bakkroppen upptill gråaktig här och var med brun anstrykning. Kopulationsorganen är avbildade hos Tullgren (1944) och Heimer & Nentwig (1991).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lavsnabblöpare

Länsvis förekomst och status för lavsnabblöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lavsnabblöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är den känd från några äldre fynd från Östergötland, Bohuslän, Uppland och Jämtland. Därefter ett glapp på 50 år fram till perioden 1982-1986 då den återfanns på ett fåtal lokaler i Huddinge, Södermanland. I övrigt är arten känd från de östra delarna av Europa och vidare österut i Asien, till Japan. I Europa är den främst funnen i Alperna, Karpaterna och Turkiet. Sällsynt art i de flesta länderna och de fynd som gjorts i Europa är oftast av gammalt datum, vilket tyder på att arten minskat kraftigt.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Philodromidae - snabblöparspindlar 
 • Släkte
  Philodromus  
 • Art
  Philodromus poecilus(Thorell, 1872) - lavsnabblöpare

Arten är kryptiskt tecknad så att den är svårupptäckt bland lavar på trädstammar. Den lever på lavtäckta ytor som trädstammar och klippor gärna nära vatten. Osäkert om den är bunden till äldre skog, fynden från Huddinge pekar på gles blandskog med inslag av ädellöv i sydvända branter nära vatten. I Centraleuropa funnen i bok och tallskog. Vuxna påträffas under vår och sommaren. Dess ekologi är i övrigt dåligt känd.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Löv-/barrblandskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Levande träd (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Då arten verkar vara beroende av träd med rikligt med lavar är minskningen av lavar oroväckande. För övrigt är eventuell hotbild dåligt känd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens bör eftersökas och aktuell utbredning, hotbild och status fastställas.

Heimer, S & Nentwig, M. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Paul Parey, Hamburg & Berlin.

Muster, C. 2009. Phylogenetic relationships within Philodromidae, with a taxonomic revision of Philodromus subgenus Artanes in the western Palearctic (Arachnida : Araneae). Invertebrate Systematics 23: 135-169.

Roberts, M. J. 1995. Spiders of Britain and Northern Europe. Collins Field Guide Bath.

Tullgren, A. 1944. Svenska spindelfauna. 3. Egentliga spindlar. Araneae. Fam 1–4. Stockholm.

Vitezslav, B., Milan, R., Lenka, K & Antonin, K. 2005. Three interesting species of the genus Philodromus Walckenaer, 1825 (Araneae: Philodromidae) in the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 90: 185-194.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars. J. Jonsson 1997. Rev. Lars J. Jonsson 2002, Jonas Sandström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Philodromidae - snabblöparspindlar 
 • Släkte
  Philodromus  
 • Art
  Philodromus poecilus, (Thorell, 1872) - lavsnabblöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars. J. Jonsson 1997. Rev. Lars J. Jonsson 2002, Jonas Sandström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2007.