Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lersammetslöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Chlaenius nitidulus
Lersammetslöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 10–12,5 lång jordlöpare med slank, strömlinjeformad kropp. Översidan är livligt grönglänsande, benen ljust rödgula med något mörkare lår, och även antennernas första leder är ljusa. Kroppen täcks av en ljus, tilltryckt behåring, som ger skalbaggen dess karakteristiska sammetsskimmer. Arten kan förväxlas med Chlaenius nigricornis, som dock bland annat har mörkare antenner.
Utbredning
Länsvis förekomst för lersammetslöpare Observationer i Sverige för lersammetslöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten endast känd från en enda, till ytan mycket begränsad lokal vid Östergarn på Gotland. Den påträffades här första gången 1965 och har sedan dess insamlats vid upprepade tillfällen, ofta i antal. Muntliga uppgifter tyder dock på att populationen har minskat. Den svenska förekomsten är sannolikt ett resultat av en sentida kolonisation från någon av de baltiska staterna (arten är utbredd och ej sällsynt i bland annat Estland). Närmast utanför Sverige är arten känd genom ett fåtal, troligen tillfälliga, fynd från Danmark och Finland. Arten förekommer därutöver i Baltikum, och vidare från Västeuropa till Kaukasus och västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU°)
Kriterier
B1ab(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU°)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Ett rovdjur som lever på fuktig, solexponerad lera eller sand med gles vegetation av gräs; t.ex. vid sjöstränder, i lergropar och vid havsstränder. I Sverige endast känd från en enda lokal vid Östergarn på Gotland. Svenska förekomsten är sannolikt resultatet av en relativt sentida kolonisation från Baltikum. Den till ytan mycket begränsade lokalen är utsatt för stark vågerosion, vilket har lett till att ytan lämpligt habitat successivt har minskat. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 50 (10-200) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (4-40) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Eftersom det finns möjlighet att arten kan invandra från kringliggande länder bedöms utdöenderisken vara lägre än vad övriga tillgängliga data antyder. Därför har rödlistningskategorin justerats från EN till VU. (B1ab(iii)c(iv)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever på fuktig, solexponerad lera eller sand med gles vegetation av gräs; t.ex. vid sjöstränder, i lergropar och vid havsstränder. På den gotländska lokalen påträffas arten på fuktig, stenig sandmark nära havet, fuktad av källvatten och med kort gräs- tåg och starrvegetation. På samma lokal förekommer gulkantad sammetslöpare Chlaenius vestitus och stor korslöpare Panagaeus cruxmajor. Övervintrar som fullbildad skalbagge och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Chlaenius, Art Chlaenius nitidulus (Schrank, 1781) - lersammetslöpare Synonymer

Kategori Sårbar (VU°)
Kriterier B1ab(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU°)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Ett rovdjur som lever på fuktig, solexponerad lera eller sand med gles vegetation av gräs; t.ex. vid sjöstränder, i lergropar och vid havsstränder. I Sverige endast känd från en enda lokal vid Östergarn på Gotland. Svenska förekomsten är sannolikt resultatet av en relativt sentida kolonisation från Baltikum. Den till ytan mycket begränsade lokalen är utsatt för stark vågerosion, vilket har lett till att ytan lämpligt habitat successivt har minskat. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 50 (10-200) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (4-40) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Eftersom det finns möjlighet att arten kan invandra från kringliggande länder bedöms utdöenderisken vara lägre än vad övriga tillgängliga data antyder. Därför har rödlistningskategorin justerats från EN till VU. (B1ab(iii)c(iv)).
En 10–12,5 lång jordlöpare med slank, strömlinjeformad kropp. Översidan är livligt grönglänsande, benen ljust rödgula med något mörkare lår, och även antennernas första leder är ljusa. Kroppen täcks av en ljus, tilltryckt behåring, som ger skalbaggen dess karakteristiska sammetsskimmer. Arten kan förväxlas med Chlaenius nigricornis, som dock bland annat har mörkare antenner.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lersammetslöpare

Länsvis förekomst och status för lersammetslöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lersammetslöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten endast känd från en enda, till ytan mycket begränsad lokal vid Östergarn på Gotland. Den påträffades här första gången 1965 och har sedan dess insamlats vid upprepade tillfällen, ofta i antal. Muntliga uppgifter tyder dock på att populationen har minskat. Den svenska förekomsten är sannolikt ett resultat av en sentida kolonisation från någon av de baltiska staterna (arten är utbredd och ej sällsynt i bland annat Estland). Närmast utanför Sverige är arten känd genom ett fåtal, troligen tillfälliga, fynd från Danmark och Finland. Arten förekommer därutöver i Baltikum, och vidare från Västeuropa till Kaukasus och västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Chlaeniini  
 • Släkte
  Chlaenius  
 • Art
  Chlaenius nitidulus(Schrank, 1781) - lersammetslöpare

Ett rovdjur som lever på fuktig, solexponerad lera eller sand med gles vegetation av gräs; t.ex. vid sjöstränder, i lergropar och vid havsstränder. På den gotländska lokalen påträffas arten på fuktig, stenig sandmark nära havet, fuktad av källvatten och med kort gräs- tåg och starrvegetation. På samma lokal förekommer gulkantad sammetslöpare Chlaenius vestitus och stor korslöpare Panagaeus cruxmajor. Övervintrar som fullbildad skalbagge och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Populationens ringa storlek och isolerade läge gör den sårbar för såväl exploatering som rent slumpvisa faktorer såsom populationssvängningar, ogynnsamt klimat etc. Den till ytan mycket begränsade svenska lokalen är dessutom utsatt för stark vågerosion, vilket har lett till att ytan med lämpligt habitat successivt har minskat. Till slut kan tyvärr decimering genom insamling inte uteslutas som en negativ faktor.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Insamling av arten bör inte ske på lokalen. Riktade inventeringar bör göras på främst Gotland för att se om inte arten kan hittas på ytterligare lokaler.

Broström, N & P. 1969. Chlaenius nitidulus Schrank, en för Sverige ny carabid. Opusc. Entomol. XXXIV:140-141. Lund.

Lindroth, C. 1986. The Carabidae, Coleoptera of Fennoscandia and Danmark. Fauna Ent. Scand. 15.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Chlaeniini  
 • Släkte
  Chlaenius  
 • Art
  Chlaenius nitidulus, (Schrank, 1781) - lersammetslöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.