Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brunt ljusmott

Organismgrupp Fjärilar, Mott Pyralis lienigialis
Brunt ljusmott Fjärilar, Mott

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för brunt ljusmott Observationer i Sverige för brunt ljusmott
Svensk förekomst
Möjligen nationellt utdöd
Arten var förr ganska vanlig i bostäder och stall i norra Sverige från Jämtland till Norrbotten och Lule lappmark. Arten har under senare tid befarats vara försvunnen från landet, men ett nyare fynd gjort 1998 i Östra Granträsk i Norrbotten tyder ändå på att arten bör finnas kvar på lämpliga habitat. I de nordiska grannländerna är den känd från Nordnorge och genom hela Finland. Artens europeiska utbredning är huvudsakligen knuten till områdets nordligare delar, men den uppges även från enstaka länder så långt söderut som Italien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lienigljusmott är bara påträffad i sex nordliga landskap och lappmarker (Jämtland, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten, Lule och Torne lappmarker). Fynden har skett med långa mellanrum och de senaste fynden härrör från 1952 (Lule lappmark) och 1991 (Övre Strömsnäs nära Ramsele i Ångermanland). Arten lever på mjölprodukter o.d. i uthus, stallar, kvarnar, etc. men larven kan ev. också livnära sig på annat vegetabiliskt avfall i komposter och liknande. Arten uppträder alltså ytterligt sporadiskt i landet. Hot som kan identifieras är högre hygienisk standard och nedläggning av kvarnar och mindre jordbruk i Norrland. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Fjärilen håller till i bostäder och stall och ses huvudsakligen i juni. Larven är inte beskriven, men kan antagas livnära sig på animaliskt och vegetabiliskt avfall liksom larverna av närstående arter. I Finland har arten på senare år visat sig trivas i varmkomposter som blivit vanligare under senare år på grund av påbjuden källsortering. Tydligen inte bara björnar som dras till sådana anläggningar!
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Inomhusmiljöer
Inomhusmiljöer
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Pyralidae (solmott), Släkte Pyralis, Art Pyralis lienigialis (Zeller, 1843) - brunt ljusmott Synonymer lienigljusmott

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lienigljusmott är bara påträffad i sex nordliga landskap och lappmarker (Jämtland, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten, Lule och Torne lappmarker). Fynden har skett med långa mellanrum och de senaste fynden härrör från 1952 (Lule lappmark) och 1991 (Övre Strömsnäs nära Ramsele i Ångermanland). Arten lever på mjölprodukter o.d. i uthus, stallar, kvarnar, etc. men larven kan ev. också livnära sig på annat vegetabiliskt avfall i komposter och liknande. Arten uppträder alltså ytterligt sporadiskt i landet. Hot som kan identifieras är högre hygienisk standard och nedläggning av kvarnar och mindre jordbruk i Norrland. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Möjligen nationellt utdöd
Länsvis förekomst för brunt ljusmott

Länsvis förekomst och status för brunt ljusmott baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brunt ljusmott

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten var förr ganska vanlig i bostäder och stall i norra Sverige från Jämtland till Norrbotten och Lule lappmark. Arten har under senare tid befarats vara försvunnen från landet, men ett nyare fynd gjort 1998 i Östra Granträsk i Norrbotten tyder ändå på att arten bör finnas kvar på lämpliga habitat. I de nordiska grannländerna är den känd från Nordnorge och genom hela Finland. Artens europeiska utbredning är huvudsakligen knuten till områdets nordligare delar, men den uppges även från enstaka länder så långt söderut som Italien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Pyralidae - solmott 
 • Underfamilj
  Pyralinae  
 • Släkte
  Pyralis  
 • Art
  Pyralis lienigialis(Zeller, 1843) - brunt ljusmott
  Synonymer
  lienigljusmott

Fjärilen håller till i bostäder och stall och ses huvudsakligen i juni. Larven är inte beskriven, men kan antagas livnära sig på animaliskt och vegetabiliskt avfall liksom larverna av närstående arter. I Finland har arten på senare år visat sig trivas i varmkomposter som blivit vanligare under senare år på grund av påbjuden källsortering. Tydligen inte bara björnar som dras till sådana anläggningar!

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö, Inomhusmiljöer

Förbättrad hygien i bostäder och stall samt användning av insekticider.
Undvikande av insekticidanvändning. Kanske även något överseende med äldre byggnader där det kan vara svårt att upprätthålla helt modern hygienisk standard. Forskning om artens biologi.

Hannemann, H.-J. 1964. Die Wickler (s.l.) (Cochylidae und Carposinidae), Die Zünslerartigen (Pyralidoidea). Die Tierwelt Deutschlands, 50. Teil.

Palm, E. 1986. Nordeuropas Pyralider. Danmarks Dyreliv Bind 3.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Pyralidae - solmott 
 • Underfamilj
  Pyralinae  
 • Släkte
  Pyralis  
 • Art
  Pyralis lienigialis, (Zeller, 1843) - brunt ljusmott
  Synonymer
  lienigljusmott
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.